คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team

เพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ patient care team จักษุ (PCT leading team) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH