ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.วีรสุ พงศ์พีรวิชญ์ กอล์ฟ ต้นสังกัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
พญ.ยลดา เดือนเพ็ญ กุ๊กไก่ ต้นสังกัด โรงพยาบาลฝาง
พญ.เกวลิน โฆษิตชัยวัฒน์ ปิงปิง ต้นสังกัด โรงพยาบาลจอมทอง
พญ.ขวัญแก้ว จรูญฉาย แก้ว ต้นสังกัด โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
พญ.ตวงพรต ปรภาคธรรม แธต ต้นสังกัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.นภัส ชัยวัฒโนดม นิ้ง โรงพยาบาลพะเยา
พญ.นภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร นัท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พญ.พัลลภา วิสุทธิจินดา ไอซ์ โรงพยาบาลน่าน
นพ.พงศ์ภวัต อนุจารี ตะวัน โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
พญ.ธีรตา วนาภิรักษ์ ทราย โรงพยาบาลสุโขทัย
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ณิศรา ประสารศิวมัย กิ๊ฟ รพ.ศรีสะเกษ
พญ.ทรงพร ศรีนุต หนู รพ.สวรรค์ประชารักษ์
พญ.ธิดารัตน์ สมกุณา นิว รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
พญ.ภัทฐิชา ภิญโญสวัสดิ์สกุล พลอย รพ.ศรีสังวร สุโขทัย
พญ.สุษมา โชคสุวัฒนสกุล หยิน Fellow cornea จุฬา
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.มีสิทธิ์ วงศ์ทรายทอง บิล รพ.ชลบุรี
พญ.วิสาห์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ อาย รพ.เพชรบูรณ์
พญ.ศศิวิมล ตันสงวน เฟิร์น รพ.จุฬาภรณ์
พญ.ณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์ แพร รพ.ศรีสังวร สุโขทัย
พญ.มัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ พลอย รพ.ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.ณัฐ เผ่าเจริญ ณัฐ เขตสุขภาพที่ 11
พญ.ธัญญลักษณ์ จิวนารมณ์ ฝ้าย Fellow จักษุวิทยาเด็กและตาเข มอ.
นพ.นฤดม สัตยาวุธ ยอด รพ.สิชล
นพ.พงษ์สันต์ สุปรียธิติกุล บาส กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง
นพ.ตอง นิรุตติศานติ์ ตอง รพ.เชียงราย
นพ.สินธิราช ไชยสิทธิเดช แมกกี้ สปป.ลาว
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.สราลัย อยู่สำราญ ฝ้าย รพ.สุโขทัย
พญ.ณัฏฐวรรณ ค้ำชู ตั๊ก รพ.ลำพูน
พญ.พันธกานต์ อัตถากร ปอนด์ รพ.ร้อยเอ็ด
พญ.ชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ อิ๊งค์ รพ.พะเยา
พญ.ฟ้าอรุณ ศราวุธธิกุล ฮัลเล่ย์ รพ.แม่ฟ้าหลวง
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.กมลทิพย์ จันทรไกรโรจน์ เอ๋ รพ.พุทธชินราช Ped-Oph & strabismus
พญ.ชิดกานต์ พชระพงศกุล ฟาง Fellow Glaucoma รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.วรางคณา วิชชจุฑากุล ออม รพ.จอมทอง
พญ.วริศร์ภรณ์ วรเกรียงไกร แพร Glaucoma ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
นพ.วทัญญู ประสารศิวมัย กานต์ Oculoplastic รพ.ศรีสะเกษ
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.สุภาภรณ์ ตระการวิทยารักษ์ ตูน (Glaucoma) รพ.ราชบุรี
พญ.ทิพรัตน์ ถี่ถ้วน แป้ม Fellow Oculoplastic รพ.จุฬา
พญ.ณัฐธิดา คุณยศยิ่ง แอร์ รพ.พระพุทธบาท
นพ.ทันที ศรีสุขคำ แซ้ง รพ.เชียงรายประชานุเคราห์
พญ.สรัญญา สมิทรารักษ์ อ๊อบ (Retina) รพ.ทหารเรือ
พญ.สินาภรณ์ วงษ์วิไล แอม มหาวิทยาลัยสุรนารี
นพ.ชัยพงษ์ เธียรชัยพงษ์ บอย รพ.อยุธยา
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.แวว ขัตติพัฒนพงษ์ แวว รพ.ค่ายดารารัศมี
พญ.ดาว ลือวัฒนานนท์ ดาว Retina รพ.แพร่
พญ.ลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล เล็ก (Oculoplastic) รพ.ฝาง
นพ.กมลฤทธิ์ นิมิตรกุล อิ๊ก Retina
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ปาริฉัตร ไกรทัศน์ หญิง (Glaucoma) โรงพยาบาลสิรินธร
พญ.กรกมล เสริฐสม จิ๊บ Fellow PedOph มอ.
นพ.อภิรัฐ เนติพงศ์ไพโรจน์ เมฆ โรงพยาบาลพิจิตร
พญ.ณัฐยา ปัญโญวัฒน์กูล จ๋า Glaucoma มช.โรงพยาบาลลำปาง
พญ.ศิโรรัตน์ อินทรปัญญา จ๊อบ โรงพยาบาลสกลนคร
พญ.สุดารัตน์ ล้อนันทกุล ปุ้ย โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.ทศพร ยอดเมือง ยิ้ม (Glaucoma) รพ.พะเยา
นพ.นิธิรัชต์ แสนเพ็ญ ต้อง (Glaucoma) รพ.สุโขทัย
พญ.ปัญชิกา รัตนเลิศนาวี ปาล์ม (Oculoplastic) รพ.สกลนคร
พญ.สิรี ตั้งทองคำ แจน มหาวิทยาลัยสุรนารี (เสียชีวิต)
พญ.แอนจนา ฟูจินิรันตร์ ฝน รพ.ราชบุรี
พญ.กิจพร โฆษิตพิพัฒน์ มิโกะ รพ.โอเวอร์บรู๊ค
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล รพ.จุฬาภรณ์
นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนกูล (Glaucoma) รพ.ตากสิน ตาก
นพ.ภูวดล สุรีย์พงษ์ (Glaucoma) รพ.ศรีสังวาล แม่ฮ่องสอน
นพ.มนชิต ทองเขาอ่อน รพ.ปัตตานี
นพ.ภัสธร นรานันท์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
พญ.อรณิชา พิมพะ อาจารย์แพทย์ มน. พิษณุโลก
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.หทัย ปัญญาดิลก รพ.ฝาง เชียงใหม่
พญ.กฤติกา อินทุเศรษฐ รพ.ลำพูน เชียงใหม่
พญ.วีรยา พิมลรัฐ รพ.กรุงเทพ
พญ.อรุณี ตัญจนะ รพ.พัทลุง
พญ.กอบกาญจน์ ธงทอง รพ.พระพุทธบาท สระบุรี
พญ.วรางคณา ชัยสงคราม รพ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ลินดา หรรษภิญโญ มิ อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.กฤติยา ภูมิสินสิริ แนน รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่
พญ.วิไลพร ลิ้มเรืองอนันต์ หวาน รพ.สมิติเวช ศรีราชา
พญ.สุธาสินี บุญโสภณ ต๊อบ (Uveitis) อาจารย์แพทย์ ศิริราช
พญ.วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล เตย รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.ชุมพล อินทรเทศ ปอ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.เขมจิรา สลักถ้วนถี่ บุ๋ม รพ.เชียงคำ จ.พะเยา
พญ.ศิราภรณ์ ใจกลม ก้อย รพ.จอมทอง
พญ.ศรินทิพย์ ทองซิว เอื้อง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
นพ.สรุพงษ์ ดีพอ ต้อม รพ.อุตรดิตถ์
พญ.อุบลรัตน์ เขียวฉ่ำ นุ้ย (Retina) รพ.วชิระ ภูเก็ต
พญ.นภารัตน์ เชาวน์วิทยางกูร ผึ้ง (Glaucom) คลินิกส่วนตัว

thTH

อัปเดตล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:41