คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2563 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2563 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา

เพื่อให้การดำเนินการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิชาฯ ครั้งที่ 6/2560 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH