คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา2560

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ปีการศึกษา2560

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนของภาคฯมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ดั้งนั้นภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ดังนี้

thTH