ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ชนากาญจน์ เปี่ยมจิตชล มายด์ Fellow Ped Oph รามาธิบดี
พญ.ธนัทนันท์ ต้นชีวะวงศ์ นัท Fellow Cornea รามาธิบดี
พญ.วันทิพย์ ธาดาดลทิพย์ หงส์ Fellow Glaucoma UK
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ชัชฎา คฤหโยธิน พิงค์ Fellow Cornea จุฬา
พญ.ภาวินี ตั้งกิจโชติ เอริธ Fellow Retina มช.
นพ.สิรวิชญ์ อิสีประดิฐ มอส Research Fellows Retina มช.
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ปวรา วินัยโกศล จูน Fellow Retina มช.
พญ.ชุติกาญจน์ เดชเกรียงไกรกุล นาว รพ.เทพปัญญา
พญ.แพรลดา วงศ์ศิริเมธีกุล แพร Fellow Oculoplastic ศิริราช
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ชนัสนันท์ ณรงค์ชัย นัส Fellow Retina มช.
นพ.พิชญ์ อุปพงศ์ พิชญ์ Fellow Cornea มช.
นพ.ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี ดิว Associate Instructor ภาควิชาจักษุ มช.
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.ฐิติพล ศรีสมบูรณ์ ตูน Fellow Retina มช.
พญ.พิชญา กุลนิวัฒน์เจริญ นิ๊ค Fellow Glaucoma มช.
พญ.ณัฐนรี เตชะจงจินตนา เปิ้ล
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.เกษม เสรีศิริขจร หม่ำ Glaucoma รพ.ราชวิถี
พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล มิ้น อาจารย์แพทย์ Uveitis รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์ เทียน อาจารย์แพทย์ Retina รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.ทัศพล สิงคาลวาณิช โน๊ต Oculoplastic รพ.จุฬาภรณ์
นพ.ธัชปชา กะสีวัฒน์ บอย Retina รพ.จุฬาภรณ์
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.พิมพ์พลอย เชวงศักดิ์สงคราม พลอย Retina รพ.ลำพูน
พญ.มาริสา เตชะจงจินตนา โบว์ Cornea รพ.กลาง
นพ.ไชยพศ พชระพงศกุล เบิร์ด Fellow Retina รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ โป๊ยเซียน Retina ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่
พญ.ชนัฐ นิธิธนภัทร ฝน Cornea รพ.เมตาประชารักษ์
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.มัลลวีร์ จรัสจรุงเกียรติ เบียร์ รพ.ลาดกระบัง
พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์ พลอย อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข บอส อาจารย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พญ.ทักษอร เล้าวงศ์ เมย์ เสียชีวิต
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.ธนิยา ภู่พัฒน์ อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พญ.คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ ศัลยแพทย์ประจำ Lovelyeye Clinic
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
นพ.ยอดพงศ์ จันทรศร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.จตุพร สราญรักษ์สกุล โปโป รพ.ลาดพร้าว
พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ผึ้ง อาจารย์แพทย์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น หมายเหตุ
พญ.จิรวรรณ รุจิเวชพงศธร จี๋ รพ.ลำพูน
พญ.ชมพูนุท คุณาวิกติกุล ชมพู รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

thTH

อัปเดตล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 09:14