คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคว.3) ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (มคว.3) ของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)

thTH