คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านต้อหิน

thTH