อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา
Associate Professor Direk Patikulsila

หัวหน้าภาควิชา
ความรู้ความชำนาญ: น้ำวุ้นและจอตา
dpatikulsila@gmail.com
Retina and Vitreous specialist

รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์
Associate Professor Napaporn Tananuvat

รองหัวหน้าภาควิชา
ความรู้ความชำนาญ: กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
ntananuvat@gmail.com
Cornea & refractive surgery specialist

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมสงวน อัษญคุณ
Professor Somsanguan Ausayakhun
<อาจารย์พิเศษ>
ความรู้ความชำนาญ: กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
sausayakhun@gmail.com
Cornea & refractive surgery specialist; CMVR specialist

รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ
Associate Professor Winai Chaidaroon
<อาจารย์พิเศษ>

ความรู้ความชำนาญ: กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
hanumanthai777@gmail.com
Cornea & refractive surgery specialist

รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา
Associate Professor Prapatsorn Patikulsila
<อาจารย์พิเศษ>
ความรู้ความชำนาญ: จักษุวิทยาเด็ก และตาเข
ppatikul@yahoo.com
Pediatric ophthalmology & Strabismus specialist

ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์
Professor Kessara Pathanapitoon,MD,PhD
ความรู้ความชำนาญ: ต้อหินและช่องลูกตาอักเสบ
kessara.pathana@cmu.ac.th
Glaucoma & Uveitis specialist

รศ.ดร.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร
Associate Professor Janejit Choovuthayakorn, PhD
ความรู้ความชำนาญ: น้ำวุ้นและจอตา
janejit.c@cmu.ac.th
Retina and Vitreous specialist

ศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต
Professor Paradee Kunavisarut
ความรู้ความชำนาญ: น้ำวุ้นและจอตา
Paradee.k@cmu.ac.th
Retina and Vitreous specialist 

ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา
Assistant Professor Damrong Wiwatwongwana
ความรู้ความชำนาญ: ต้อหิน เบ้าตาและตกแต่งรอบดวงตา
samseeha@hotmail.com
Oculoplastic and orbit specialist, Glaucoma specialist

ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา
Assistant Professor Atchareeya Wiwatwongwana
ความรู้ความชำนาญ: จักษุวิทยาเด็กและตาเข
atchareeyaj@yahoo.com
Pediatric Ophthalmology and Strabismus specialist

ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
Assistant Professor Thidarat Leeungurasatien
ความรู้ความชำนาญ: ต้อหินและสายตาเลือนราง
tleeungu@gmail.com
Glaucoma & Low vision specialist

รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ
Associate Professor Linda Hansapinyo
ความรู้ความชำนาญ: จักษุประสาทและต้อหิน
linda.h@cmu.ac.th
Neuro-ophthalmology & Glaucoma specialist

รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล
Associate Professor Voraporn Chaikitmongkol
ความรู้ความชำนาญ: น้ำวุ้นและจอตา
vchaikitmongkol@gmail.com
Retina and Vitreous specialist

รศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล
Associate Professor Chulaluck Tangmonkongvoragul
ความรู้ความชำนาญ: กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
poupae025@gmail.com
Cornea & refractive surgery specialist

ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์
Assistant Professor Muanploy Niparugs
ความรู้ความชำนาญ: กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
ployname@yahoo.com
Cornea & refractive surgery specialist

อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล
Instructor Atitaya Apivatthakakul
ความรู้ความชำนาญ: ช่องลูกตาอักเสบและจอตา
mint_ati@hotmail.com
Uveitis & retina specialist

อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์
Instructor Onnisa Nanegrungsunk
ความรู้ความชำนาญ: น้ำวุ้นและจอตา
tiennaneg@gmail.com
Retina and Vitreous specialist

ผศ.นพ.พิชญ์ อุปพงศ์
Assistant Professor Phit Upaphong
ความรู้ความชำนาญ: กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
phit.u@cmu.ac.th
Cornea & refractive surgery specialist

อ.พญ.พิชญา กุลนิวัฒเจริญ
Instructor Pichaya Kulniwatcharoen
ความรู้ความชำนาญ: ประสาทจักษุวิทยา
nicpichayakul@gmail.com
Neuro-ophthalmology specialist

อ.นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์
Instructor Rungkiat Changwaiwit
ความรู้ความชำนาญ: เบ้าตา และตกแต่งรอบดวงตา
rungkiat.c@cmu.ac.th
Oculoplastic and orbit specialist

อ.พญ.ธัญญลักษณ์ จิวนารมณ์
Instructor Thunyaluck Jiwanarom
ความรู้ความชำนาญ: จักษุวิทยาเด็ก และตาเข
Thunyaluck.jiw@gmail.com
Pediatric ophthalmology & Strabismus specialist

thTH

อัปเดตล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 15:24