คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2558 เรื่อง คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของภาควิชา

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 3/2558 เรื่อง คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆของภาควิชา

เพื่อให้การดาเนินงานของภาควิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอยกเลิกคำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2556 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่าย ต่างๆ ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 และขอแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

thTH