หน่วยต้อหิน (Glaucoma Clinic)

บริการตรวจ รักษาผู้ป่วยต้อหินทุกชนิดที่ปรึกษามาจากคลินิกตาทั่วไป

วัน – เวลาให้บริการ 

ผู้รับผิดชอบ
วัน เวลา
ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร วันจันทร์ 13.00 – 16.00 น.
ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ (ร่วมกับ uveitis clinic) วันอังคาร 09.00 – 12.00 น.
ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา (ร่วมกับ general oph OPD) วันพุธ 09.00 – 12.00 น.
รศ.พญ.ลินดา หรรณภิญโญ (ร่วมกับ neuro oph clinic) วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น.
thTH

อัปเดตล่าสุด 29 กันยายน 2023 เวลา 15:11