คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาฯ

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาฯ

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนฯ ตามรายนามดังนี้

thTH