คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทุน

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทุน

การแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้าน/แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. หัวหน้าแพทย์ประจําบ้าน/แพทย​​์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา
2. รองหัวหน้าแพทย์ประจําบ้านแพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา

โดยให้มีหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ในคําสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2554

thTH