คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนของภาคฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งหัวหน้า และรองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนสาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้

thTH