คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยา ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาจักษุวิทยา จึงขอแต่งตั้งหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และรองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา ดังนี้

1. แพทย์หญิงนภัสสิริ สุจริตพุทธังกูร    หัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา
2. แพทย์วันทิพย์ ธาดาดลทิพย์    รองหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน สาขาจักษุวิทยา

thTH