คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสั่งภาควิชาครั้งที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของภาควิชาฯ มีระบบชัดเจน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ ดังนั้นภาควิชาฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังรายนามต่อไปนี้

thTH