รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลท้ังทางด้านการศึกษา

การวิจัย และการบริการ บุคลากรมีความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ป่วย

เป็นจุดศูนย์กลางร่วมกับงานวิจัยและการศึกษา โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการสมกับเป็นต้นแบบโรงเรียนแพทย์แห่งคุณธรรม (Moral Hospital)

การอุทธรณ์ ร้องทุกข์

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / อื่นๆ

นพ.รัตน วีระเสถียร ได้รับรางวัล First Prize ในงานประชุมประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59

นพ.รัตน วีระเสถียร (แพทย์ประจำบ้านสาขาโรคเลือด) ได้รับร [...]

ผลงานวิจัยที่ได้รับเสนอในงานประชุมวิชาการ STH 2022 is the 30th Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), in London, England, U.K.

เรื่อง Impact of Age-adjusted International Prognostic [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาอายุรศาสตร์   รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษ [...]

National Awards

 

ภาควิชาอายุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐาน AHA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Best Teacher

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์มีครูแพทย์ที่เป็นปูชนียบุคคล ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ ที่เป็นแบบอย่างแก่ครูแพทย์รุ่นหลัง ในการดำรงค์ตนเป็นครูแพทย์ที่ดี

Many courses

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นสถานศึกษาและโรงเรียนแพทย์ที่ให้การฝึกอบรมแพทย์ ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ

งานวิจัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

ความภาคภูมิใจของภาควิชาอายุรศาสตร์

บุคลากรผู้ได้รับรางวัล

วิชาการ

ข่าว / การเรียนการสอน

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาระบบหัวใจและหลอดเลือด ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก {{ vc_btn: title=%E0%B8%AD%E0%B8% [...]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ หน่วยวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดดังแนบ {{ vc_btn: title=%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0 [...]

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร ปีการศึกษา 2566

สมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดิน […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิช […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิช […]

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดดังเอกสารแนบ View Fullscreen View Fullscreen [...]

67

อาจารย์แพทย์

153

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน

59

บุคลากร

522

นักศึกษา