รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลท้ังทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ

บุคลากรมีความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางร่วมกับงานวิจัยและการศึกษา โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการสมกับเป็นต้นแบบโรงเรียนแพทย์แห่งคุณธรรม (Moral Hospital)

การอุทธรณ์ ร้องทุกข์

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม / อื่นๆ

กันยายน 21

ประชุมวิชาการประจำปี 2563 อายุรศาสตร์เชียงใหม่ “Precision Medicine New Era of Patient Care”

READ MORE
กรกฎาคม 22

Ethics Grand Round

READ MORE
กรกฎาคม 22

แสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์

READ MORE
พฤศจิกายน 28

ประมวลภาพ Annual Meeting 2019 : Department of Medicine, Chiang Mai University

READ MORE

National Awards

 

ภาควิชาอายุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมรับรองมาตรฐาน AHA ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Best Teacher

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์มีครูแพทย์ที่เป็นปูชนียบุคคล ในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ ที่เป็นแบบอย่างแก่ครูแพทย์รุ่นหลัง ในการดำรงค์ตนเป็นครูแพทย์ที่ดี

Many courses

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นสถานศึกษาและโรงเรียนแพทย์ที่ให้การฝึกอบรมแพทย์ ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ

งานวิจัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

การเรียนการสอน

ข่าว / ประกาศ

ตุลาคม 16

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

READ MORE
ตุลาคม 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

READ MORE
ตุลาคม 2

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

READ MORE
กันยายน 21

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต ปีการศึกษา 2564

READ MORE
กันยายน 3

รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา

READ MORE
กันยายน 1

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด/ อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด/ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ปีการฝึกอบรม 2564

READ MORE
สิงหาคม 21

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ปีการฝึกอบรม 2564

READ MORE
สิงหาคม 7

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ประจำปีการศึกษา 2564

READ MORE
สิงหาคม 7

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2564

READ MORE
สิงหาคม 7

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต ปีการศึกษา 2564

READ MORE
สิงหาคม 4

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ปีการศึกษา 2564

READ MORE
กรกฎาคม 22

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ปีการศึกษา 2564

READ MORE
กรกฎาคม 1

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม ปีการศึกษา 2564

READ MORE
พฤษภาคม 28

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคทางเดินอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564

READ MORE
เมษายน 30

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

READ MORE

62

อาจารย์แพทย์

153

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ใช้ทุน

59

บุคลากร

522

นักศึกษา