1

คณาจารย์

หน่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด | Cardiology

3.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรินทยา พรหมินธิกุล

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

Arintaya Phrommintikul, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด

อ.พน.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

Rungsrit Kanjanavanit, M.D.

1.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ ควรประเสริฐ

รศ.นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ

Srun Kuanprasert, M.D.

วรรณวรางค์

รศ.พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ

Wanwarang Wongcharoen, M.D.

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ

ผศ.นพ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ 

Narawudt Prasertwitayakij, M.D.

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณนิภา สุวรรณสม

รศ.พญ.พรรณนิภา สุวรรณสม 

Pannipa Suwannasom, M.D.

Email : pannipa.s@cmu.ac.th

antiann100@gmail.com

7.อาจารย์ แพทย์หญิงทรรศลักษณ์ ทองหงส์

อ.พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์ 

Tasalak Thonghong, M.D.

Email : tasalak.t@cmu.ac.th

tasalak2917@gmail.com

8.อาจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร นันท์ศุภวัฒน์

ผศ.นพ.ธีรภัทร นันท์ศุภวัฒน์

Teerapat Nantsupawat, M.D.

Email : teerapat.nant@cmu.ac.th

teerapat.nant@gmail.com

9.อาจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์

ผศ.นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์

Krit Leemasawat, M.D.

Email : krit.lee@cmu.ac.th

krit_lee@yahoo.com

ณิชนันท์

อ.พญ.ณิชนันท์ โอสถาพันธุ์

Nichanan Osataphan, M.D.

Email : nichanan.o@cmu.ac.th

aom.osataphan@gmail.com

จุฑามาศ

อ.พญ.จุฑามาศ ไพโรจน์

Chutamas Pairoj, M.D.

Email : chutamas.p@cmu.ac.th

S__67022023861221

อ.นพ.ณภัทร นพรัตน์ไกรลาศ

Nabhat Noparatkailas, M.D.

Email: nabhat.noparat@cmu.ac.th
bonegun_20@hotmail.co.th

รศ.นพ.สมชาย หรรษคุณาชัย

(อาจารย์พิเศษ)

Somchai Hunsakunachai, M.D.

asukonth@yahoo.com

ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์

(อาจารย์พิเศษ)

Apichard Sukonthasarn, M.D.

Email :asukonth@mail.med.cmu.ac.th

asukonth@yahoo.com

13.อาจารย์ นายแพทย์ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

อ.นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

(อาจารย์พิเศษ)

Thanawat Benjanuwattra, M.D.

Email : tbenjanu@yahoo.com

ผศ.นพ.นพรัตน์ ธนะชัยขันธ์

(อาจารย์พิเศษ)

Noparat Thanachaikun, M.D.

Email : nthanach@yahoo.com

หน่วยโรคผิวหนัง | Dermatology

ผศ.นพ.นภัทร โตวณะบุตร

Napatra Tovanabutra, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโรคผิวหนัง

Untitled-1

รศ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ

Mati Chuamanochan, M.D.

อ.พญ.รุจิรา รุจิเวชพงศธร

Rujira Rujiwetpongstorn, M.D.

salin

อ.พญ.สลิล กีรติกานนท์

Salin Kiratikanon, M.D.

รศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

(อาจารย์พิเศษ)

Chartchai Kwangsukstith, M.D.

รศ.นพ.สิริ เชี่ยวชาญวิทย์

(อาจารย์พิเศษ)

Siri Chiewchanvit, M.D.

หน่วยระบบต่อมไร้ท่อ | Endocrinology

ศุภวรรณ

รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร

Supawan Buranapin, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

Natapong Kosachunhanun, M.D.

3.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล

รศ.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล

Mattabhorn Phornphutkul, M.D.

Email : mattabhorn.p@cmu.ac.th

mphimphi@hotmail.com

IMG_0230

ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์

Nipawan Waisayanand, M.D.

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรผกา มโนสร้อย

รศ.พญ.วรผกา มโนสร้อย

Worapaka Manosroi, M.D.

Email : worapaka.m@cmu.ac.th

worapaka.m@gmail.com

ผศ.นพ.วชิระ โมกมล

(อาจารย์พิเศษ)

Wachira Mokmol, M.D.

ศ.นพ.จิตร จิรรัตน์สถิต

(อาจารย์พิเศษ)

Jit Jiraratsatit, M.D.

รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์

(อาจารย์พิเศษ)

Ampica Mangklabruks, M.D.

หน่วยระบบทางเดินอาหาร | Gastroenterology

รศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์

Apinya Leerapun, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

รศ.นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์

Taned Chitapanarux, M.D.

ผศ.นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม

Phuripong Kijdamrongthum, M.D.

ผศ.นพ.นิธิ ธินรุ่งโรจน์

Nithi Thinrungroj, M.D.

Email : nithi.th@cmu.ac.th

kengnithi@gmail.com

รศ.พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์

Kanokwan Pinyopornpanish, M.D.

วสุวิช

อ.นพ.วสุวิช วันไชยธนวงศ์

Wasuwit Wanchaitanawong, M.D.

Email : wasuwit.w@cmu.ac.th

wwasuwit@hotmail.com

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น

(อาจารย์พิเศษ)

Kumpol Klunklin, M.D.

ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร

(อาจารย์พิเศษ)

Ong-ard Praisontarangkul, M.D.

Email : ongard@mail.med.cmu.ac.th

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

(อาจารย์พิเศษ)

Satawat Thongsawat, M.D.

Email : satawat@yahoo.com

หน่วยโลหิตวิทยา | Hematology

รศ.นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา

Chatree Chai-adisaksopha, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโลหิตวิทยา

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์

Adisak Tantiworawit, M.D.

รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

Ekarat Rattarittamrong, M.D.

อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

Lalita Norasetthada, M.D.

รศ.นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี

Thanawat Rattanathammethee, M.D.

6.อ.พญ.ศศินี ฮันตระกูล

อ.พญ.ศศินี ฮันตระกูล

Sasinee Hantrakool, M.D.

153379

ผศ.นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร

Pokpong Piriyakhuntorn, M.D.

ธีรฉัตร

อ.นพ.ธีรฉัตร พรรณเชษฐ์

Teerachat Punnachat, M.D.

Email : teerachat.pun@cmu.ac.th

teerachat_p@outlook.com

นนทกร

อ.นพ.นนทกร ฮันตระกูล

Nonthakorn Hantrakun, M.D.

Email : nonthakorn.h@cmu.ac.th

golfyz@hotmail.com

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล

(อาจารย์พิเศษ)

Boonsom Chaimongkol, M.D.

Email : chboonsom@gmail.com

รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

(อาจารย์พิเศษ)

Weerasak Nawarawong, M.D.

อ.นพ.วริทธิ์ หวังซื่อกุล

(อาจารย์พิเศษ)

 Warit Wangsuekul, M.D.

หน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน | Infectious disease

ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์

Romanee Chaiwarith, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

ผศ.นพ.นนทกานต์ นันทจิต

Nontakan Nuntachit, M.D.

ผศ.พญ.ปาริชาติ สาลี

Parichat Salee, M.D.

ผศ.นพ.ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล

Poramed Winichakoon, M.D.

ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

Khuanchai Supparatpinyo, M.D.

(อาจารย์พิเศษ)

6.อาจารย์ นายแพทย์หฤษฎ์ ทองวิทูโกมาลย์

อ.นพ.หฤษฎ์ ทองวิทูโกมาลย์

Harit Thongwitokomarn, M.D.

Email : harit.th@cmu.ac.th

Hthongwit@hotmail.com

S__39837805

อ.พญ.กวิสรา กระแสเวส

Email : kawisara.k@cmu.ac.th

jamjy_106@hotmail.com

หน่วยโรคไต | Nephrology

อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข

Vuddhidej Ophascharoensuk, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต

6510851

รศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ

Kajohnsak Noppakun, M.D.

3.อ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม

Surachet Vongsanim, M.D.

Email : surachet.w@cmu.ac.th

surachetrenal@gmail.com

อ.นพ.พฤทธิ์ คูศิริสิน

Prit Kusirisin, M.D.

Email : prit.kusirisin@cmu.ac.th

jingprit@hotmail.com

อ.นพ.ภูมิ ณรงค์เกียรติคุณ

Phoom Narongkiatikhun, M.D.

Email : phoom.n@cmu.ac.th

กานต์

อ.นพ.กานต์ พงษ์สุวรรณ

Karn Pongsuwan, M.D.

Email : karn.p@cmu.ac.th

ta_ta_ts_007@hotmail.com

ศ.เกียรติคุณ นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล

(อาจารย์พิเศษ)

Dusit Lumlertgul, MD

Email : dlumlert@mail.med.cmu.ac.th

ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย

(อาจารย์พิเศษ)

Nung Ekmahachai, M.D.

Email : nung@mail.med.cmu.ac.th

nung.ekm@cmu.ac.th

อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์

(อาจารย์พิเศษ)

Derek Bunnachak, M.D.

หน่วยประสาทวิทยา | Neurology

ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

Surat Tanprawate, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาประสาทวิทยา

อธิวัฒน์

รศ.นพ.อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์

Atiwat Soontornpun, M.D.

ผศ.นพ.กิตติ  เทียนขาว

Kitti Thiankhaw, M.D.

chutithep

ผศ.นพ.ชุติเทพ  ทีฆพุฒิ

Chutithep Teekaput, M.D.

Email : chutithep.t@cmu.ac.th

chutithepteekaput@gmail.com

ชญาศักดิ์

อ.นพ.ชญาศักดิ์ วันทนียวงค์

Chayasak Wantaneeyawong, M.D.

Email : chayasak.w@cmu.ac.th

chayasak77@gmail.com

S__12673215

อ.นพ.นพดนัย ศิริมหาราช

Nopdana Sirimaharaj, M.D.

Email : nopdanai.s@cmu.ac.th

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทพร ตียพันธุ์

ผศ.พญ.นันทพร ตียพันธ์

(อาจารย์พิเศษ)

Nantaporn Tiyapun, M.D.

Email : ntiyapun@hotmail.com

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

(อาจารย์พิเศษ)

Siwaporn Chankrachang, M.D.

หน่วยมะเร็งวิทยา | Oncology

รศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง

Busyamas Chewaskulyong, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชามะเร็งวิทยา

รศ.นพ.ชัยยุทธ เจริญธรรม

Chaiyut Charoentum, M.D.

อ.ธัชธรรม์

ผศ.นพ.ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ

Thatthan Suksombooncharoen, M.D.

อ.พญ.ธนิกา เกตุเผือก

Thanika Ketpueak, M.D.

ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ

(อาจารย์พิเศษ)

Sumitra Thongprasert, M.D.

หน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ | Pulmonology

รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

Athavudh Deesomchok, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

Chaicharn Pothirat, M.D.

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

Chalerm Liwsrisakun, M.D.

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ

Chaiwat Bumroongkit, M.D.

รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล

Theerakorn Theerakittikul, M.D.

อ.อติคุณ3

ผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

Atikun Limsukon, M.D.

Email : atikun.limsukon@cmu.ac.th

atikun.limsukon@gmail.com

รศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง

Pattraporn Tajarernmuang, M.D.

อ.พญ.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย

ผศ.พญ.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย

Nutchanok Niyatiwatchanchai, M.D.

รศ.นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล

Konlawij Trongtrakul, M.D.

หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม | Rheumatology

ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์

Nuntana Kasitanon, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

2.ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

Worawit Louthrenoo, M.D.

รศ.พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว1

รศ.พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว

Suparaporn Wangkaew, M.D.

อ.วณิชชา1

อ.พญ.วณิชชา กัมทรทิพย์

Wanitcha Kumthornthip, M.D.

Email : bee.wanitcha132@gmail.com

wanitcha.ch@cmu.ac.th

หน่วยวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ | Geriatrics

อ.นพ.ปาณัสม์  เจษฎาพร

Panas Jesadaporn, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

อ.พรพิมล-1

อ.พญ.พรพิมล เรือนคำ

Phonphimon Ruankham, M.D.

Email : phonphimon.r@gmail.com

หน่วยวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก | Allergy and clinical immunology

S__5965414d8

อ.พญ.กนกกาญจน์ ภิญโญพรพาณิชย์

 

Kanokkarn Pinyopornpanish, M.D.

Email: kanokkarn.pinyo@cmu.ac.th

Kanokkarnpinyopornpanish@gmail.com