หน่วยวิชาโรคผิวหนัง | Dermatology

ประวัติและการทำงานของหน่วยวิชาโรคผิวหนัง

 

ก่อนที่จะมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ก็เหมือนกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วๆ ไปคือหลังจากจบแพทย์ แพทย์ทุกคนก็ต้องทำทุกอย่างทุกสาขาเป็นแบบแพทย์ทั่วไปเพราะมีจำนวนแพทย์น้อย เมื่อมีการก่อตั้งเป็นคณะแพทยศาสตร์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลก็ได้โอนย้ายเข้ามาทำงานในคณะแพทยศาสตร์ และเริ่มมีอาจารย์แพทย์ทยอยจากส่วนกลางในปี พ.ศ.2503-2504 ซึ่งรวมถึงอาจารย์นายแพทย์ชาญ  สถาปนกุล มาจากศิริราช และ อาจารย์นายแพทย์ประภาษ  ศรทัตต์ มาจากแผนกผิวหนัง รพ.จุฬา มาเป็นท่านแรกๆ  ซึ่งอาจารย์นายแพทย์ประภาษ ก็ได้มาดูแลในส่วนโรคผิวหนังและระบบทางเดินอาหาร ในขณะนั้น อาจารย์แพทย์หญิงกาญจนา  เชี่ยวชาญวิทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มาดูแลในแผนกอายุกรรมชาย รวมทั้งมีหน้าที่เป็นหัวหน้า OPD ส่วนกลางเพื่อดูแลความเรียบร้อยของ OPD ที่มีแพทย์ทุกแผนกไปออกตรวจ ก็ได้มาช่วยเหลืออาจารย์นายแพทย์ประภาษ ในการตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนังและช่วยทำ biopsy ในช่วงแรกๆ

 

อาจารย์นายแพทย์สุนิตย์  เจิมสิริวัฒน์ จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ก็เดินทางมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเป็นระยะ ต่อมาอาจารย์แพทย์หญิงกาญจนา ก็ได้ย้ายติดตามสามีไปทำงานที่ รพ.ตรัง ในปี พ.ศ.2507 และอีกไม่นานอาจารย์นายแพทย์ประภาษ ก็ได้ย้ายไปทำงานในส่วนพระราชวัง อาจารย์นายแพทย์ชาญ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกอายุรกรรมก็ได้มาดูแลในส่วนโรคผิวหนังอีกส่วนหนึ่ง และได้รับอาจารย์แพทย์หญิงกรองกาญจน์  (มังคละพฤกษ์)  ทัศนาญชลี (ปี พ.ศ.2513) จาก รพ.จุฬา มาเป็นอาจารย์ซึ่งไม่นานอาจารย์ก็ได้ย้ายติดตามสามีไปอยู่ที่ศูนย์โรคเรื้อนกรุงเทพฯ ต่อมาก็ได้รับอาจารย์แพทย์หญิงสุภาณี  ศุกระฤกษ์ (ปี พ.ศ.2522) มาเป็นอาจารย์หน่วยโรคผิวหนัง ซึ่งได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ รพ.รามาธิบดี และกลับมาทำงานต่ออีกไม่นานก็ได้ย้ายติดตามสามีไปทำงานที่กรุงเทพมหานครที่ รพ.เลิดสิน และบำรุงราษฎร์ อาจารย์นายแพทย์ชาญ ก็เคยบ่นว่ารับหมอผู้หญิงมาเป็นอาจารย์ก็ลาออกย้ายตามสามีไปหมด ภายหลังศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญ ก็รับอาจารย์นายแพทย์ชาติชาย  กว้างสุขสถิตย์ (ปี พ.ศ.2525) และอาจารย์นายแพทย์สิริ  เชี่ยวชาญวิทย์ (ปี พ.ศ.2529) มาในหน่วยโรคผิวหนัง ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญ ก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยโรคผิวหนังมาโดยตลอดจนอาจารย์เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2531  อาจารย์นายแพทย์ชาติชาย ก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยโรคผิวหนังตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบัน

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญ ก็ได้มาเป็นอาจารย์พิเศษของหน่วยผิวหนังและทำการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ OPD หน่วยผิวหนังโดยตลอดมาจนอาจารย์มีปัญหาทางสุขภาพไม่สามารถปฏิบัติงานได้จึงได้งดไป (ปี พ.ศ.2549) ได้มีอาจารย์แพทย์หญิงวรลักษณ์  สัปจาตุระ จากภาควิชาจุลชีววิทยา ที่จบ Ph.D. ทางด้าน dermatology โดยเฉพาะด้าน immunology จากญี่ปุ่นมาช่วยเหลือที่ห้องตรวจนอกหน่วยโรคผิวหนังแผนกอายุรกรรมด้วยตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และได้รับอาจารย์นายแพทย์นภัทร  โตวณะบุตร (ปี พ.ศ.2550) อาจารย์นายแพทย์มติ  เชื้อมโนชาญ (ปี พ.ศ.2553) อาจารย์แพทย์หญิงรุจิรา  รุจิเวชพงศธร (ปี พ.ศ.2560)  ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาต่อที่หน่วยตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์แพทย์หญิงสลิล  กีรติกานนท์ (ปี พ.ศ.2562) ซึ่งจะได้ไปศึกษาต่อทางด้านผิวหนังต่อไป

 

รายนามหัวหน้าหน่วยวิชา และปีที่ดำรงตำแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญ สถาปนกุล พ.ศ. 2504 – 2531
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์ พ.ศ. 2531 – 2558
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริ เชี่ยวชาญวิทย์ พ.ศ. 2558 – 2563
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นภัทร โตวณะบุตร พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

 

รายนามบุคลากรสายสนับสนุน

1.นางพนมศิลป์ หลวงแสน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ให้การตรวจวินิจฉัย ให้คำแนะนำและรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง แบบองค์รวมและครบวงจร  นำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยด้านโรคผิวหนังที่มี impact factor สูง

 

การให้บริการ

ตรวจรักษาโรคผิวหนัง

1. ผู้ป่วยนอก
คลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นศูนย์บริการระดับตติยภูมิ รองรับผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วภาคเหนือ ทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลต่างๆ ผู้ป่วยที่ถูกส่งมาปรึกษาจากห้องตรวจผู้ป่วยนอกต่างแผนก และผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการโดยตรง โดยในคลินิกโรคผิวหนังเปิดบริการที่ชั้น 10 อาคารศรีพัฒน์ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีบริการดังนี้
• บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยผิวหนังทั่วไป
• บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรัง (วันอังคาร) ได้แก่ คลินิกโรคตุ่มน้ำพองและคลินิกโรคลมพิษ
• บริการด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยการขูดรอยโรคเพื่อตรวจทางจุลชีววิทยา
• บริการตรวจโดยใช้หลอดเรืองแสง (Wood’s lamp)
• บริการตรวจด้วยกล้องส่องผิวหนัง (Dermoscopy)
• บริการตัดผิวหนังเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาและวิธี immunofluorescence
• บริการผ่าตัดเล็ก
• การรักษาด้วยวิธีจี้ด้วยความเย็น (Cryotherapy)
• การรักษาด้วยวิธีจี้ไฟฟ้า (Electrocautery)
• การรักษาด้วย CO2 Laser เพื่อกำจัดไฝ หูด กระเนื้อ
• การรักษาด้วย long pulsed Nd:YAG Laser เพื่อกำจัดขนและรอยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก
• การรักษาด้วย Erbium:YAG Laser เพื่อรักษารอยแผลเป็นจากสิว
• การรักษาด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลตชนิด Narrow band UVB และ UVA ทั้งแบบฉายทั้งตัวและฉายเฉพาะมือหรือเท้า
นอกจากนี้ หน่วยโรคผิวหนังยังมีความร่วมมือระหว่างภาควิชาเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่ ภาควิชาจุลชีววิทยา ชีวเคมี และพยาธิวิทยาในการส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ
2. ผู้ป่วยใน
รับปรึกษาปัญหาโรคผิวหนังจากหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากทั้งแผนกอายุรกรรมและแผนกอื่นๆ

 

บริการชุมชน

หน่วยโรคผิวหนังได้ร่วมกับ Nippon medical school ในการบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ พยาบาลเวชปฏิบัติ เภสัชกร และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับโรคผิวหนังเบื้องต้น เป็นระยะเวลามากกว่าสิบปี อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินแก่ผู้ป่วยเป็นประจำทุกปี

 

การเรียนการสอน
เป็นหน่วยฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์

 

การวิจัย
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานหน่วยวิชาโรคผิวหนัง

 

1. ตำรา 

1. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์. Cutaneous manifestations of endocrine and metabolic disorders. ใน : ธีระ ศิริสันธนะ และ คณะ, บรรณาธิการ. หนังสือฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่. ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 : หน้า 11-26
2. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์. Treatment of Acne. ใน : ดุสิต ล้ำเลิศกุล และ คณะ, บรรณาธิการ. ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ 2544, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 : หน้า 15.1-15.21
3. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์. Phototherapy in Dermatology. ใน : ชายชาญ โพธิรัตน์ และ คณะ, บรรณาธิการ. ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ 2545 หลุมพรางทางอายุรศาสตร์ 2002 Pitfalls in Clinical Medicine 2002, 2545 : หน้า H2-1-H2-14
4. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์. ผื่นแพ้สัมผัส Contact dermatitis. ใน : ชายชาญ โพธิรัตน์ และ คณะ, บรรณาธิการ. โรคภูมิแพ้ในเวชปฏิบัติ 2003, 2546 : หน้า 342-353
5. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์. Photochemotherapy ใน : หนังสืออายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 1 ปี 2004 หน้า 35 ถึง 50
6. ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์. Treatment of cutaneous vasculitis ใน หนังสืออายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 5 ปี 2007 หน้า 171 ถึง 182
7. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. โรคผิวหนังทางอายุรศาสตร์. พีบี ฟอเรนซ์บุ๊ค กรุงเทพมหานคร 2537. 1-186.
8. Siri Chiewchanvit, Color atlas of HIV infection, PB Foreign Books Center, Bangkok, 1997, 1-282.
9. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์ โรคผิวหนังสำหรับเวชปฏิบัติ บุ๊คเน็ต กรุงเทพมหานคร 2544, 1-163.
10. Cutaneous manifestations of GI disorders. ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์ 2543 หน้า 27-44.
11. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. โรคลมพิษเรื้อรัง. ใน: โรคภูมิแพ้ในเวชปฏิบัติ 2003, ธนบรรณการพิมพ์, เชียงใหม่, 2545, 321-341.
12. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. อาการแสดงทางระบบผิวหนังและเยื่อเมือก. ใน : โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ, โรงพิมพ์แสงศิลป์, เชียงใหม่, 2547, 93-112.
13. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. ความผิดปกติทางผิวหนังในผู้ป่วยเบาหวาน ใน : ประชุมวิชาการประจำปี 2547 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพิมพ์แสงศิลป์, เชียงใหม่, 2547, 17-20.
14. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. การรักษาสิว. ใน : Current issues in dermatology 2005, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2548, 81-94.
15. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. แผลร้อนใน. ใน : Current issues in dermatology 2007, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2550, 92-99.
16. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. โรคลมพิษเรื้อรัง. ใน : Current issues in dermatology 2007, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2550, 100-108.
17. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. ความผิดปกติในช่องปากและทางผิวหนังในผู้ป่วยโรคหลายระบบ. โรงพิมพ์ ทริค ธิงค์, เชียงใหม่, 2551, 1-295.
18. นภัทร โตวณะบุตร และ ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์. อาการและอาการแสดงทางผิวหนังในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดอักเสบ ใน อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 5
19. นภัทร โตวณะบุตร และ ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์.
20. นภัทร โตวณะบุตร และ สิริ เชี่ยวชาญวิทย์. การวินิจฉัยแยกโรคผิวหนัง ใน อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์
21. นภัทร โตวณะบุตร. Vitamin and antioxidant in anti-aging in dermatology ใน อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 9
22. นภัทร โตวณะบุตร. แนวทางการรักษาโรคลมพิษเรื้อรัง ใน อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 10
23. มติ เชื้อมโนชาญ. Impetigo herpetiformis. ใน : อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 8, ร้านทริค ธิงค์ เชียงใหม่, 2554, 199-202.
24. มติ เชื้อมโนชาญ. โรคสะเก็ดเงินกับการตั้งครรภ์. ใน : อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 8, ร้านทริค ธิงค์ เชียงใหม่, 2554, 203-205.
25. มติ เชื้อมโนชาญ. คัน. ใน : อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์, ร้านทริค ธิงค์ เชียงใหม่, 2555, 493-496.
26. มติ เชื้อมโนชาญ. แผลบริเวณอวัยวะเพศ. ใน : อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์, ร้านทริค ธิงค์ เชียงใหม่, 2555, 497-502.
27. มติ เชื้อมโนชาญ. Severe cutaneous drug eruption : early recognition and prompt management. ใน : ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์, ร้านทริค ธิงค์ เชียงใหม่, 2556, 635-648.
28. มติ เชื้อมโนชาญ. Geriatric dermatology: what to be concerned? ใน : ปัญหาผู้สูงอายุที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ, ร้านทริค ธิงค์ เชียงใหม่, 2558, 151-162.
29. มติ เชื้อมโนชาญ. Omalizumab: A novel treatment in chronic spontaneous urticaria. ใน : อายุรศาสตร์ประยุกต์ เล่ม 10, ร้านทริค ธิงค์ เชียงใหม่, 2559, 225-238.

 

2. ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 

1. Kwangsukstith C, Sugkraroek S, Satapanakul C, Khanjanasthiti P. Subcutaneous Phaeohyphomycosis – A case report [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1985; 24: 3:284
2. Sugraroek S, Panusarn C, Kwangsukstith C, Manmontri A, Uparanukrow P. Cutaneous manifestations of a case of adult toxoplasmosis [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1985; 24: 3: 301 < Presented at the 7th Regional Conference of Dermatology, Asian- Australasian, Bangkok, Thailand. 1-5 June 1986.
3. Sugraroek S, Kwangsukstith C, Satapanakul C. Norwegian Scabies [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1985; 24:3: 302
4. Kwangsukstith C, Jeiwsuebphonges T, Satapanakul C, Khanjanasthiti P, Thamprasert K. Disseminated Histoplasmosis – A case report [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1986; 25: 3:181.
5. Kwangsukstith C, Satapanakul C, Chaimonkol B, Khanjanasthiti P. Autoimmune hemolytic anemia with disseminated histoplasmosis – A case report [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1987; 26: 3:224
6. Kwangsukstith C, Satapanakul C. Generalized Morphea – A case report [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1987; 26: 3:260.
7. Vanittanakom N, Kwangsukstith C, Vanittanakom P, Khanjanasthiti P. Phaeohyphomycosis and Chromomycosis in Thailand. Review article. Infect Dis Antimicrob Agents 1989; 6: 209-12.
8. Kwangsukstith C, Vanittanakom N, Khanjanasthiti P, Uthammachai C. Cutaneous Sporotrichosis in Thailand : The first reported case. Mycoses 1990; 33 (11/12): 513-7.
9. Kwangsukstith C, Vanittanakom N, Tantachamroon T, Sriburee P. Mixed disseminated cutaneous Mycobacterium scrofulaceum and Mycobacterium fortuitum infections in two sibling patients. Chiang Mai Med Bull 1991; 30: 1: 35-41
10. Kwangsukstith C, Vanittanakom N, Vithayasai P, Tantachamroon T. Cutaneous protothecosis : The first reported case in Northern Thailand. Chiang Mai Med Bull 1991; 30: 2: 107-13
11. Supparatpinyo K, Kwangsukstith C, Hirunsri P, Uthammachai C, Sirisanthana T. Systemic Mycosis Caused by Cryptococcus neoformans, Penicillium marneffei, and Histoplasma capsulatum in a patient with Acquired Immunodeficiency Syndrome. J Infect Dis Antimicrob Agents 1992; 9: 2: 77-9
12. Effendy I, Kwangsukstith C, Lee JY, Maibach HI. Functional changes in human stratum corneum induced by topical glycolic acid: comparison with all-trans retinoic acid. Acta Derm Venereol (Stockh) 1995; 75: 455-458.
13. Kwangsukstith C, Maibach HI. Effect of age and sex on the induction and elicitation of allergic contact dermatitis. Contact Dermatitis, 1995; 33: 289-298.
14. Weltfriend S, Kwangsukstith C, Maibach HI. Contact urticaria from cucumber pickle and strawberry. Contact Dermatitis 1995; 32(3): 173-4.
15. Kwangsukstith C, Maibach HI. Contact urticaria from polyurethane-membrane hypoallergenic gloves. Contact Dermatitis 1995; 33(3): 200-1.
16. Effendy I, Weltfriend S, Kwangsukstith C, Singh P, Maibach HI. Effects of all-trans retinoic acid and sodium lauryl sulphate on the permeability of human skin in vitro. Br J Dermatol 1996; 135: 428-432.
17. Effendy I, Kwangsukstith C, Singh P, Maibach HI. Effects of calcipotriol on stratum corneum barrier function, hydration and cell renewal in humans. Br J Dermatol 1996; 135: 545-549.
18. Kwangsukstith C, Taylor CR, Anderson RR, Kollias N. Dosimetry of PDT with UVA radiation and red light with BPD-MA on normal skin [Abstract]. Photochem Photobiol 1996; 63 (Suppl): 65S
19. Kwangsukstith C, Ross EV, Cincotta L, Gonzalez S, Kollias N. Photodynamic effects of a Benzophenothiazine on UV-induced murine squamous cell carcinoma [Abstract]. Photochem Photobiol 1996; 63 (Suppl): 70S
20. Kwangsukstith C, Yousoukh A, Pundontong P. Photosensitive dermatitis in HIV infected patients: A report of photo-tested case in Chiang Mai [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1997; 36(3 Suppl):77
21. Kwangsukstith C, Yousoukh A. Systemic lupus erythematosus (SLE) like: A case report in HIV infected patients [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1997; 36(3 Suppl):78
22. Kwangsukstith C, Yousoukh A. Disseminated Kaposi’s sarcoma of the skin: A first case report in HIV infected Thai patient [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1997; 36(3 Suppl):79
23. Kwangsukstith C, Yousoukh A. Vitiligo in an HIV infected patient: A first case report in Chiang Mai [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1997; 36(3 Suppl):80
24. Kwangsukstith C, Yousoukh A. Cryotherapy-A new adjunctive treatment of cutaneous penicillosis: A first trial in HIV infected patients [Abstract]. Chiang Mai Med Bull 1997; 36(3 Suppl):81
25. Taylor CR, Kwangsukstith C, Wimberly J, Kollias N, Anderson RR. Turbo-PUVA: dihydroxyacetone-enhanced photochemotherapy for psoriasis: a pilot study. Arch Dermatol. 1999 May;135(5):540-4.
26. Chiewchanvit S, Korkij W. A case of POEMS syndrome. Thai J Dermatol 1989;5:73-9.
27. Chiewchanvit S, Chaiwun B, Kwangsuksatith C. A case of multiple myeloma with monoclonal cryoglobulinemia : the first case report in Thailand. Thai J Dermatol 1990;6:105-12.
28. Chiewchanvit S, Chaiwun B. Punctate porokeratotic keratoderma : a case report and literature review. Thai J Dermatol 1990;6:171-5.
29. Chiewchanvit S, Chaiwun B. Papular and nodular mucinosis associated with lupus erythematosus : a case report and literature review. Thai J Dermatol 1990;6:185-90.
30. Chiewchanvit S, Ekmahachai M, Thongsawat S. Phlegmasia cerulea dolens : a case report and literature review. Thai J Dermatol 1991;7:49-54.
31. Chiewchanvit S, Srivatana U, Chaimongkol B, Hirunsri P. Regression of epidermodysplasia verruciformis associated with non-Hodgkin’s lymphoma : a case report. Thai J Dermatol 1991;7:55-9.
32. Chiewchanvit S, Mahanupab P, Hirunsri P, Vanittanakom N. Cutaneous manifestations of disseminated Penicillium marneffei mycosis in five HIV-infected patients. Mycoses 1991;34:245-9.
33. Chiewchanvit S, Mahanupab P. Cutaneous manifestations associated with primary antiphospholipid syndrome : a case report and literature review. Thai J Dermatol 1991;7:179-85.
34. Chiewchanvit S, Wongmaneerojn T. Prevalence of cutaneous diseases in HIV-infected patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. Thai J Dermatol 1991;8:205-14.
35. Chiewchanvit S, Siriaunkgul S, Bunyanit S. Malignant cerebral melanoma associated with giant hairy nevus : a case report and literature review. Thai J Dermatol 1991;7:131-7.
36. Bhoopat L, Scollard DM, Theetranont C, Chiewchanvit S, Nelson DL, Utaipat U. Studies of human leprosy lesions in situ using suction-induced blisters : cell changes with IgM antibody to PGL-1 and interleukin-2 receptor in clinical subgroups of erythema nodosum leprosum. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 1991;9:107-19.
37. Supparatpinyo K, Chiewchanvit S, Hirunsri P, Boasoung V, Uthammachai C, Chaimongkol B, Sirisanthana T. An efficacy study of itraconazole in the treatment of Penicillium marneffei infection. J Med Assoc Thai 1992;75:688-91.
38. Chiewchanvit S, Mahanupab P. Papular mucinosis : a case report and literature review. Chaing Mai Med Bull 1992;31:139-46.
39. Chiewchanvit S, Hirunsri P. Cutaneous manifestations in systemic candidiasis : a case report and literature review. Chiang Mai Med Bull 1992;31:101-4.
40. Chiewchanvit S, Thamprasert K, Wattanakul C. Cytomegalovirus disease presenting as a chronic ulcer on the tongue in a HIV-infected patient : a case report and literature review. Thai J Dermatol 1993;9:157-65.
41. Chiewchanvit S, Thamprasert K, Siriunkgul S. Disseminated cutaneous cytomegalic inclusion disease resembling prurigo nodularis in a HIV-infected patient : a case report and literature review. J Med Assoc Thai 1993;76:581-4.
42. Chiewchanvit S, Thamprasert K. Relapsing polychondritis successfully treated with prednisolone and colchicine : a case report and literature review. Chiang Mai Med Bull 1993;32(3):141-6.
43. Chiewchanvit S, Chuaychoo B, Mahanupab P. Disseminated cryptococcosis presenting as molluscum-like lesions in three male patients with acquired immunodeficiency syndrome. J Med Assoc Thai 1994;77:322-5.
44. Chiewchanvit S, Mahanupab P, Opascharoensuk V. Human immunodeficiency virus-associated eosinophilic folliculitis : a case report and literature review. Chiang Mai Med Bull 1995;34(1):33-7.
45. Chiewchanvit S, Mahanupab P. Unusual skin manifestations of syphilis in HIV-infected patient : a case report. Chiang Mai Med Bull 1994;33(4):199-204.
46. Chiewchanvit S, Chaiwun B. Bacillary angiomatosis and mycobacterium infection coexisting in the cutaneous lesion in patient with AIDS. J Med Assoc Thai 1996;79:337-40.
47. Chiewchanvit S, Mahanupab P. Milker’s nodule: report of a case. Thai J Dermatol 1996;12:105-9.
48. Chiewchanvit S, Hashimoto T, Chaiwun B, Nishikawa T. A pemphigus case with long term survival, implicating the spectrum between paraneoplastic pemphigus and pemphigus vulgaris. Int J Dermatol. 1997;36(12):957-8.
49. Chiewchanvit S, Mahanupab P, Baosoung V, Khamwan C. Uncommon manifestations of opportunistic infections in an HIV infected patient. J Med Assoc Thai 1998;11:923-6.
50. Chiewchanvit S, Mahanupab P, Vanittanakom P. Congenital erythropoietic porphyria: A case report. J Med Assoc Thai 1998;81:1023-7.
51. Chiewchanvit S, Mahanupab P, Walker PF. Cutaneous tuberculosis in three HIV-infected patients. J Med Assoc Thai 2000;83:1550-4.
52. Mahanupab P, Chiewchanvit S. Acquired reactive perforating collagenosis: report of a case and review of the literature. J Med Assoc Thai 2002;85:1019-23.
53. Chiewchanvit S, Khamwan C, Pruksachatkunakorn C, Thampraser K, Vanittanakom N, Mahanupab P, Lertprasertsuk N and Fooanant S. Entomophthoromycosis in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. J Med Assoc Thai 2002;85:1089-94.
54. Chiewchanvit S, Kaewvichit S, Taesotikul W, Vanittanakom N. Comparative study of terbinafine creams (Lamisil and EU 2000) in the treatment of tinea corporis/cruris. Thai J Dermatol 2002;18:92-9.
55. Dachavaranupat K, Chiewchanvit S. Itraconazole (Sporlab) in the treatment of Penicillium marneffei infection in HIV-infected patients. Thai J Dermatol 2003;19:149-58.
56. Chiewchanvit S, Noppakun K, Kanchanarattanakorn K. Mucocutaneous complications of chemotherapy in 74 patients from Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. J Med Assoc Thai 2004;87:508-14.
57. Seenumgeon S, Mahanupab P, Srichairatanakool S, Chiewchanvit S. Ochronosis: A case report and review of the literature. Thai J Dermatol 2004;20:90-102.
58. Vanittanakom N, Supabandhu J, Khamwan C, Praparattanapan J, Thirach S, Prasertwitayakij N, Louthrenoo W, Chiewchanvit S, Tananuvat N. Identification of emerging human-pathogenic Pythium insidiosum by serological and molecular assay-based methods. J Clin Microbiol 2004;42:3970-4.
59. Theerapong Krajaejun, Boonmee Sathapatayavongs, Roongnapa Pracharktam, Prawat Nitiyanant, Paisan Leelachaikul, Wanchai Wanachiwanawin, Angkana Chaiprasert, Paraya Assanasen, Marisa Saipetch, Piroon Mootsikapun, Ploenchan Chetchotisakd, Arnuparp Lekhakula, Winyou Mitarnun, Sineenart Kalnauwakul, Khuanchai Supparatpinyo, Romanee Chaiwarith, Siri Chiewchanvit, Napaporn Tananuvat, Sawet Srisiri, Chusana Suankratay, Wanla Kulwichit, Mawin Wongsaisuwan, and Shawarash Somkaew. Clinical and Epidemiological Analyses of Human Pythiosis in Thailand. Clin Infect Dis 2006;43:569–76.
60. Jitraknatee J, Chiewchanvit S. Staphylococcal scalded skin syndrome in an adult patient with lupus nephritis: a case report and literature review. Chiang Mai Med J 2009;49(3):117-121.
61. Yodmalai S, Chiewchanvit S, Mahanupab P. Cutaneous miliary tuberculosis in a renal transplant patient: a case report and literature review. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2011;42(3):674-8.
62. Tovanabutra N, Noppakun N. Dysbetalipoproteinemia: a case report. Thai Journal of Dermatology. 2011;27:317-19.
63. Tanetsakunwatana T, Tovanabutra N, Kanchanarattanakorn K, Chiewchanvit S. Pentoxifylline as add-on therapy in the treatment of moderate to severe psoriasis. Chiang Mai Medical Journal 2013;52(3-4):43-50.
64. Chiewchanvit S, Tovanabutra N, Jariyapan N, Bates MD, Mahanupab P, Chuamanochan M, Tantiworawit A, Bates PA. Chronic generalized fibrotic skin lesions from disseminated leishmaniasis caused by Leishmania martiniquensis in two patients from northern Thailand infected with HIV. Br J Dermatol. 2015;173(3):663-70.
65. Klaewsongkram J, Thantiworasit P, Suthumchai N, Rerknimitr P, Sukasem C, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Srinoulprasert Y, Rerkpattanapipat T, Chanprapaph K, Disphanurat W, Chakkavittumrong P, Tovanabutra N, Srisuttiyakorn C. In Vitro Test to Confirm Diagnosis of Allopurinol-Induced Severe Cutaneous Adverse Reactions. Br J Dermatol. 2016 Apr 23.
66. Suthumchai N, Srinoulprasert Y, Thantiworasit P, Rerknimitr P, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Rerkpattanapipat T, Chanprapaph K, Disphanurat W, Chakkavittumrong P, Tovanabutra N, Srisuttiyakorn C, Sukasem C, Klaewsongkram J; ThaiSCAR study group. The measurement of drug-induced interferon γ-releasing cells and lymphocyte proliferation in severe cutaneous adverse reactions. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Jun;32(6):992-998.
67. Sukasem C, Chaichan C, Nakkrut T, Satapornpong P, Jaruthamsophon K, Jantararoungtong T, Koomdee N, Sririttha S, Medhasi S, Oo-Puthinan S, Rerkpattanapipat T, Klaewsongkram J, Rerknimitr P, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Tovanabutra N, Puangpetch A, Aekplakorn W. Association between HLA-B Alleles and Carbamazepine-Induced Maculopapular Exanthema and Severe Cutaneous Reactions in Thai Patients. J Immunol Res. 2018 Jan 10;2018:2780272.
68. Klaewsongkram J, Sukasem C, Thantiworasit P, Suthumchai N, Rerknimitr P, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Srinoulprasert Y, Rerkpattanapipat T, Chanprapaph K, Disphanurat W, Chakkavittumrong P, Tovanabutra N, Srisuttiyakorn C; ThaiSCAR study group. Analysis of HLA-B Allelic Variation and IFN-γ ELISpot Responses in Patients with Severe Cutaneous Adverse Reactions Associated with Drugs. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018 May 22. pii: S2213-2198(18)30324-6.
69. Chongpison Y, Rerknimitr P, Hurst C, Mongkolpathumrat P, Palapinyo S, Chularojanamontri L, Srinoulprasert Y, Rerkpattanapipat T, Chanprapaph K, Disphanurat W, Chakkavittumrong P, Tovanabutra N, Srisuttiyakorn C, Sukasem C, Tuchinda P, Baiardini I, Klaewsongkram J. Reliability and validity of the Thai Drug Hypersensitivity Quality of Life Questionnaire: a multi-center study. Int J Qual Health Care. 2018 Oct 20.
70. Tovanabutra N, Chuamanochan M, Mahanupab P, Chiewchanvit S. REFRACTORY HYPERTROPHIC HERPES SIMPLEX GENITALIS: A POTENTIAL ROLE FOR PENTOXIFYLLINE AS ADJUNCTIVE TREATMENT AND SUPPRESSIVE THERAPY. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2018 11;49(6):1002-1008.
71. Chitapanarux I, Tovanabutra N, Chiewchanvit S, Sripan P, Chumachote A, Nobnop W, Tippanya D, Khamchompoo D. Emulsion of Olive Oil and Calcium Hydroxide for the Prevention of Radiation Dermatitis in Hypofractionation Post-Mastectomy Radiotherapy: A Randomized Controlled Trial. Breast Care 2019. doi: 10.1159/000496062
72. Chiewchanvit S, Chuamanochan M, Mahanupab P, Baosoung V. Reactive neutrophilic dermatoses associated with nontuberculous mycobacterial infection in adult-onset immunodeficiency syndrome responded well to acitretin: four cases report. J Med Assoc Thai. 2013 Dec;96(12):1609-16.
73. Chuamanochan M, phothong W. Cheilitis granulomatosa: a case report. Thai j Dermatol 2014; 30: 181-185.
74. Chuamanochan M, Haws AL, Pattanaprichakul P. Reticulate hyperpigmentation in systemic sclerosis: a case report and review of the literature. J Med Case Rep. 2015 Sep 28;9(1):219.
75. Chuamanochan M, Kulthanan K, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Nuchkull P. Clinical features of chronic urticaria in aging population. Asian Pac J Allergy Immunol. 2016 Sep;34(3):201-205.
76. Chuamanochan M, Tovanabutra N, Mahanupab P, Kongkarnka S, Chiewchanvit S. Nail Matrix Pathology in Cronkhite-Canada Syndrome: The First Case Report. American Journal of Dermatopathology. 2017 Nov;39(11):860-862.
77. Laosakul K, Chiewchanvit S, Tovanabutra N, Mahanupab P, Chuamanochan M. Evaluation for systemic mastocytosis in adults with cutaneous mastocytosis. Chiang Mai Med J 2017;56(1):43-48.
78. Chuamanochan M, Tovanabutra N, Mahanupab P, Kongkarnka S, Chiewchanvit S. Cronkhite-Canada syndrome: the first case series in Thai population. J Med Assoc Thai 2018;101:1599-604.
79. Altrichter S, Chuamanochan M, Knoth H, Asady A, Ohanyan T, Metz M, Maurer M. Real-life treatment of cholinergic urticaria with omalizumab. J Allergy Clin Immunol. 2019 Feb;143(2):788-791.e8.
80. Chuamanochan M, Weller K, Feist E, Kallinich T, Maurer M, Kümmerle-Deschner J, Krause K. State of care for patients with systemic autoinflammatory diseases – Results of a tertiary care survey. World Allergy Organ J. 2019 Mar 14;12(3):100019.

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านที่จบการศึกษา  จากหน่วยโรคผิวหนัง  ภาควิชาอายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นอาจารย์แพทย์ที่พร้อมในการดูแลคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวชปฏิบัติจริง

 

2. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

3. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

 

4. การเรียนการสอน

ผศ.นพ.นภัทร โตวณะบุตร

Napatra Tovanabutra, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโรคผิวหนัง

Untitled-1

รศ.นพ.มติ เชื้อมโนชาญ

Mati Chuamanochan, M.D.

อ.พญ.รุจิรา รุจิเวชพงศธร

Rujira Rujiwetpongstorn, M.D.

salin

อ.พญ.สลิล กีรติกานนท์

Salin Kiratikanon, M.D.

รศ.นพ.ชาติชาย กว้างสุขสถิตย์

(อาจารย์พิเศษ)

Chartchai Kwangsukstith, M.D.

รูปภาพสิริ

รศ.นพ.สิริ เชี่ยวชาญวิทย์

(อาจารย์พิเศษ)

Siri Chiewchanvit, M.D.

พนมศิลป์ skin-1

พนมศิลป์ หลวงแสน

พยาบาล