นักศึกษาแพทย์ปี 6

1. ตารางปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์

2. อายุรกรรมชาย 1

3. อายุรกรรมชาย 2

4. อายุรกรรมชาย 3

5. อายุรกรรมหญิง 1

6. อายุรกรรมหญิง 2

7. อายุรกรรมหญิง 3

8. ตารางปฏิบัติงานห้องตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไปสำหรับอาจารย์

9 ตารางปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

10. ตารางปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2-4

ปี6 กลุ่ม 1

 

ปี 6 กลุ่ม 2

 

ปี 6 กลุ่ม 3