1

ประวัติความเป็นมาของหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2520
ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504 และมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญ สถาปนกุล เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ในขณะนั้นยังไม่ได้มีการแบ่งการทำงานเป็นหน่วยวิชา ต่อมาในภาควิชาได้มีอาจารย์นายแพทย์ดุสิต ชุ่มภิรมย์ (พ.ศ. 2510) อาจารย์ นายแพทย์สุขุม รังคสิริ และอาจารย์ แพทย์หญิงพาณีสุทธิพันธ์ (พ.ศ. 2513) เข้ามาร่วมทำงานดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ในปีพ.ศ. 2520 ได้มีการก่อตั้งหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นท่านแรก อาจารย์ได้เป็นผู้ดูแลวางรากฐานการเรียนการสอน การให้บริการด้านการตรวจรักษาและระบบการทำงานต่างๆ ภายในหน่วยวิชาฯ หน่วยวิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดใน ปีพ.ศ. 2539 เป็นปีแรก โดยหน่วยวิชาจะให้ความสำคัญกับแพทย์ที่มาจากโรงพยาบาลในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อกลับไปให้บริการผู้ป่วยทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดในเขตของตนเอง ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการได้รวดเร็วและปลอดภัย ลดการแออัดและการเดินทางของผู้ป่วย เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดใน 17 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้อย่างเต็มที่ จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือในปี พ.ศ. 2541 ที่ชั้น 8 อาคารศรีพัฒน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์แพทย์ พยาบาล และบุคลากรต่างๆ จากหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ หน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาศัลยศาสตร์ และหน่วยวิชาวิสัญญีผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก ภาควิชาวิสัญญีวิทยาหน่วยวิชาฯ ได้เพิ่มเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และอนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ ตั้งแต่เปิดการฝึกอบรมจนถึงปัจจุบันหน่วยวิชาฯ ได้ผลิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นจำนวน 56 คน ที่กระจายไปให้บริการผู้ป่วยทางโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วประเทศ นอกจากนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา หน่วยวิชาฯ ได้จัดงานประชุมวิชาการทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นประจำในทุก ๆ ปี ที่มีชื่อว่า Chiang Mai Cardiology Conference (CMCC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษาต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาจึงได้รวบรวมข้อมูลใหม่ๆ ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด มาจัดให้กับแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ มาปรับใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อไป

รายนามหัวหน้าหน่วยวิชา และปีที่ดำรงตำแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พ.ศ. 2520- 2527
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย หรรษคุณาชัย พ.ศ. 2527- 2551
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาต สุคนธสรรพ์ พ.ศ. 2551-2557
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นพรัตน์ ธนะขัยขันธ์ พ.ศ. 2557-2560
5. อาจารย์ นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ พ.ศ. 2560-2561
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ ควรประเสริฐ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

รายนามบุคลากรสายสนับสนุน

1. นางจุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ
2. นางสาวศิริลักษณ์ กุณาปาน
3. นางปรียาวดี เอี่ยมประไพ
4. นางสาวพัฒน์นารี อินตา
5. นายเก่งกมล ชัยสนาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

“ผลิตอายุรแพทย์โรคหัวใจที่มีคุณธรรม และความรู้ความสามารถในระดับสากล และตั้งบนพื้นฐานความต้องการของระบบสุขภาพ รวมทั้งมิติด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ”

 

คำขวัญประจำหน่วยวิชา

Protect Your Heart Touch Your Soul

 

งานการเรียนการสอน และการฝึกอบรม

หน่วยวิชาฯ มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยหลักสูตรการฝึกอบรมอนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้เปิดในปี พ.ศ. 2539 หลักสูตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจในปี พ.ศ. 2553 และหลอดเลือดและอนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ในปีพ.ศ. 2562 ตามลำดับ

 

หัวข้องานวิจัยของหน่วยวิชาที่มีความโดดเด่น

Heart Failure Care and Science to the Next Level

 

งานบริการ

• งานบริการผู้ป่วยนอก: Cardiology clinic, Heart failure clinic, Pacemaker clinic, และ Adult congenital heart disease clinic, Cardiac MRI

• งานบริการผู้ป่วยใน: Cardiac care unit (CCU)

• งานหัตถการต่าง ๆ: Echocardiogram, Stress testing (exercise stress testing, dobutamine stress echocardiogram), Holter monitoring, Ambulatory blood pressure monitoring, Coronary intervention, Structural heart intervention, Peripheral artery intervention, Cardiac Electrophysiology procedure, และ Cardiac implantation electronic device

 

งานบริการวิชาการ

• Chiang Mai Cardiology Conference (CMCC)

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

• จัดประชุม Aortic Stenosis Summit

• จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “NORTHWORK : Intravascular imaging and coronary physiology north network forum”, Heart Failure Workshop

• จัดอบรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

 

งานคุณภาพ และรางวัลที่ได้รับ

• รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (กพร.) 2560 จังหวะหัวใจสัญจร

• มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification, DSC) “การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว” จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในปีพ.ศ. 2561

ผลงานหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด

 

นวัตกรรมของหน่วยวิชาฯ

 

Smart Application for Cardiologists –eCardio, NOACs (Practical Guide On The Use Of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants), PreOp (Preoperative Cardiovascular Management)

ตำรา/หนังสือ

ชื่อหนังสือ Atrial Fibrillation (ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว)
อ. วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ
ชนิดปก แข็ง
ราคา 500
ปีที่ตีพิมพ์ “28/2/2562
จํานวนที่พิมพ์ 1000
จํานวนหน้า 440
ISBN no. 978-616-485-078-1

1649303476443

ชื่อหนังสือ Atherosclerosis: Risk Factor Management (การจัดการปัจจัยเสี่ยงภาวะหลอดเลือแดงแข็ง)
อ. อรินทยา พรหมินธิกุล
ชนิดปก แข็ง
ราคา 400
ปีที่ตีพิมพ์ มิ.ย.-62
จํานวนที่พิมพ์ 1000
จํานวนหน้า 440
ISBN no. 978-616-485-954-8

1649303489740

ชื่อหนังสือ Precision Cardiology : Customization of Treatment in Cardiology Patients
อ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ, อ. พรรณนิภา สุวรรณสม
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1000
ปีที่ตีพิมพ์ มิ.ย.-62
จํานวนที่พิมพ์ 2000
จํานวนหน้า 381
ISBN no. 978-616-398-416-6

1649303513973

ชื่อหนังสือ Current Challenge in Cardiology
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1900
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-60
จํานวนที่พิมพ์ 2000
จํานวนหน้า 478
ISBN no. 978-616-398-206-3

gnb7ly

ชื่อหนังสือ Headlines and Deadlines in Cardiology
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1900
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-59
จํานวนที่พิมพ์ 2000
จํานวนหน้า 522
ISBN no 978-616-398-101-1

2c361863eec8233f8f8a843e7823dc25

ชื่อหนังสือ Evolution In Cardiovascular Medicine
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1900
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-58
จํานวนที่พิมพ์ 2000
จํานวนหน้า 640
ISBN no. 978-616-398-014-4

11061661_739278456183242_12322110619903210_n

ชื่อหนังสือ Cdilemmas in Cardiovascular Disease
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1800 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-57 [2014]
จํานวนที่พิมพ์ 1800 เล่ม
จํานวนหน้า 596 หน้า
ISBN no. 978-974-672-8

1649303749707

ชื่อหนังสือ Cardiovascular Guidelines Focus
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1600 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-56 [2013]
จํานวนที่พิมพ์ 1500 เล่ม
จํานวนหน้า 596 หน้า
ISBN no. 978-974-672-8

images

ชื่อหนังสือ Cardiovascular Medicine : The New Balance 2012
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1200 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-55 [2012]
จํานวนที่พิมพ์ 2000 เล่ม
จํานวนหน้า 468 หน้า
ISBN no. 978-974-672-8

1649303862757

ชื่อหนังสือ physical diagnosis in Cardiology (third edition)
ชนิดปก อ่อน
ราคา 300 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ 1-พ.ค.-55 [2012]
จํานวนที่พิมพ์ 1500 เล่ม
จํานวนหน้า 255 หน้า
ISBN no. 978-974-8072-42-5

1649303885959

ชื่อหนังสือ The Current Visions in Cardiology 2011
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1200
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-54 [2011]
จํานวนที่พิมพ์ 3000 เล่ม
จํานวนหน้า 431 หน้า
ISBN no. 978-974-672-631-3

1649303917906

ชื่อหนังสือ Coronary Artery Disease : The New Frontiers
ชนิดปก แข็ง
ราคา 1100 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-53 [2010]
จํานวนที่พิมพ์ 2000 เล่ม
จํานวนหน้า 433 หน้า
ISBN no. 978-974-672-528-6

1649303942072

ชื่อหนังสือ Practice Guidelines in Cardiology
ชนิดปก แข็ง อ่อน
ราคา 700 600 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-52 [2009]
จํานวนที่พิมพ์ 2000 เล่ม
จํานวนหน้า 249 หน้า
ISBN no. 978-974-672-440-1

1649303968520

ชื่อหนังสือ Electrocardiography for medical student (seventh edition)
ชนิดปก อ่อน
ราคา 200 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ ต.ค.-54
จํานวนที่พิมพ์ 4000 เล่ม
จํานวนหน้า 221 หน้า
ISBN no. 978-974-672-637-5

1649303993096

ชื่อหนังสือ แบบฝึกหัด ECG
ชนิดปก อ่อน
ราคา 50
CD + 10
จํานวนหน้า 141 หน้า

1649304025985

ชื่อหนังสือ Selected Topic in Cardiac Emergecy
ชนิดปก อ่อน
ราคา 400 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ เม.ย.-51 [2008]
จํานวนที่พิมพ์ 1000 เล่ม
จํานวนหน้า 305 หน้า
ISBN no. 974-672-065-1

1649304044063

ชื่อหนังสือ Cardiovascular Drug
ชนิดปก แข็ง อ่อน
ราคา 700 600 บาท
ปีที่ตีพิมพ์ ก.ย.-51 [2008]
จํานวนที่พิมพ์ 3000 เล่ม
จํานวนหน้า 576 หน้า
ISBN no. 978-974-672-342-8

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

2. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

3. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

4. หลักเกณฑ์การรับแพทย์และนักศึกษาแพทย์มา Elective หน่วยวิชา

3.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรินทยา พรหมินธิกุล

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

Arintaya Phrommintikul, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด

1.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ ควรประเสริฐ

รศ.นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ

Srun Kuanprasert, M.D.

อ.พน.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

Rungsrit Kanjanavanit, M.D.

วรรณวรางค์

รศ.พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ

Wanwarang Wongcharoen, M.D.

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ

ผศ.นพ.นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ 

Narawudt Prasertwitayakij, M.D.

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณนิภา สุวรรณสม

รศ.พญ.พรรณนิภา สุวรรณสม 

Pannipa Suwannasom, M.D.

Email : pannipa.s@cmu.ac.th

antiann100@gmail.com

7.อาจารย์ แพทย์หญิงทรรศลักษณ์ ทองหงส์

อ.พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์ 

Tasalak Thonghong, M.D.

Email : tasalak.t@cmu.ac.th

tasalak2917@gmail.com

8.อาจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร นันท์ศุภวัฒน์

ผศ.นพ.ธีรภัทร นันท์ศุภวัฒน์

Teerapat Nantsupawat, M.D.

Email : teerapat.nant@cmu.ac.th

teerapat.nant@gmail.com

9.อาจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์

ผศ.นพ.กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์

Krit Leemasawat, M.D.

Email : krit.lee@cmu.ac.th

krit_lee@yahoo.com

ณิชนันท์

อ.พญ.ณิชนันท์ โอสถาพันธุ์

Nichanan Osataphan, M.D.

Email : nichanan.o@cmu.ac.th

aom.osataphan@gmail.com

จุฑามาศ

อ.พญ.จุฑามาศ ไพโรจน์

Chutamas Pairoj, M.D.

Email : chutamas.p@cmu.ac.th

S__67022023861221

อ.นพ.ณภัทร นพรัตน์ไกรลาศ

Nabhat Noparatkailas, M.D.

Email: nabhat.noparat@cmu.ac.th
bonegun_20@hotmail.co.th

รศ.นพ.สมชาย หรรษคุณาชัย

(อาจารย์พิเศษ)

Somchai Hunsakunachai, M.D.

asukonth@yahoo.com

ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์

(อาจารย์พิเศษ)

Apichard Sukonthasarn, M.D.

Email :asukonth@mail.med.cmu.ac.th

asukonth@yahoo.com

13.อาจารย์ นายแพทย์ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

อ.นพ.ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา

(อาจารย์พิเศษ)

Thanawat Benjanuwattra, M.D.

Email : tbenjanu@yahoo.com

ผศ.นพ.นพรัตน์ ธนะชัยขันธ์

(อาจารย์พิเศษ)

Noparat Thanachaikun, M.D.

Email : nthanach@yahoo.com

image_50736641

จุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ

พยาบาล

ปรียาวดี เอี่ยมประไพ

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ศิริลักษณ์ กุณาปาน

พยาบาล

ปิยวรรร

ปิยวรรณ ธาตุอินทร์จันทร์

พยาบาล

37486

พัฒน์นารี อินตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เก่งกมล ชัยสนาม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้