รายชื่อวารสารที่ได้รับส่วนลด หรือไม่มีค่าใช้จ่าย

• วารสารที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ Submission Paper คือ BMJ Case Reports

• วารสารที่ได้รับส่วนลด 15% ในเครือ BMC

          Benefits from BioMed Central Membership

          All Journal: หัวข้อ Medicine & Public Health