Slide background

คำสั่ง/ประกาศ

ผลการพิจารณาคณะกรรมการ

สรุปผลการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ปีงบประมาณ 2561 ,2560 ,2559

     
  “คู่มือและสื่อประกอบการบรรยาย การอบรม GCP”
* ไฟล์ประกอบการบรรยาย CMU-GCP 05-07-61
* ไฟล์ประกอบการบรรยาย CMU-GCP 05-07-61