1

เจ้าหน้าที่

ธุรการภาควิชา

ธนพร วงค์ชะรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

ประภัสสร ไชยเรืองศรี 

นักจัดการงานทั่วไป

anchisa

อัญชิสา รุ่งเรืองศรี

นักจัดการงานทั่วไป

เกสร หมื่นแปง

นักจัดการงานทั่วไป

พจวรรณ แสนคติ

นักจัดการงานทั่วไป

jirapan1

จิรพรรณ อุทธิยา

นักจัดการงานทั่วไป

S__57540615-1-138x193

จิราวรรณ สันกลกิจ

พนักงานธุรการ

S__108584981

สุทธิพร มูลภิชัย

พนักงานธุรการ

ศักรินทร์ ไทยยิ่ง

พนักงานบริการทั่วไป

S__58130448-1

ทัศนีย์ แปงจันทร์เขียว

พนักงานบริการทั่วไป

ฝ่ายวิจัย

ณัฏฐนันท์ ว่องสาริกัน

นักจัดการงานทั่วไป

อันธิกา-1

อันธิกา วงศ์ธานี

นักสถิติ

S__57622540-1-138x193

ปัทมพร บัวแก้ว

ผู้ช่วยวิจัย

น้องผึ้ง-138x193-1

ศุภรัตน์ กลสามัญ

ผู้ช่วยวิจัย

PC

พรชลิตา โกมุทรัตนานนท์

นักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร

หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด

image_50736641

จุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ

พยาบาล

ปรียาวดี เอี่ยมประไพ

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ศิริลักษณ์ กุณาปาน

พยาบาล

ปิยวรรร

ปิยวรรณ ธาตุอินทร์จันทร์

พยาบาล

37486

พัฒน์นารี อินตา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เก่งกมล ชัยสนาม

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน่วยวิชาโรคผิวหนัง

พนมศิลป์ skin-1

พนมศิลป์ หลวงแสน

พยาบาล

หน่วยวิชาระบบต่อมไร้ท่อ

ลัด

พยาบาล

 พัชริญา วงศ์ษายะ

 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

จิตรลดา เก่งกล้า

นักเทคนิคการแพทย์

228222

สุทธิรักษ์ บุญศรี

พยาบาล

226980

รัชนู อุปพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

รุ่งธิวา อุตมะโชค

พยาบาล

ทิพากร ตาวิกา

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

เนาวเรศ ศรีวรรณะ

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

จิตตราญา รัตนกุล

พยาบาล

ทับทิม แสงสว่าง

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ศักดิพันธ์ นิ่มทองคำ

พนักงานบริการทั่วไป

หน่วยวิชาโลหิตวิทยา

สุดารัตน์ เมืองเจริญ

พยาบาล

ธนพัฒน์ ไชยป้อ

พยาบาล

ทัศนีย์ ธรรมอุปละ

พยาบาล

พี่นาเดีย

อรกมล วงศ์ทะกัณฑ์

นักเทคนิคการแพทย์

ภคินี ตันติเวทย์

นักเทคนิคการแพทย์

นพมาศ ปัญญาสิทธิ์

นักเทคนิคการแพทย์

พี่แหวน

สิตาภัค วรรณกุล

นักจัดการงานทั่วไป

วรารัตน์ พรมพราย

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

บุญส่ง ใจแก่น

พนักงานบริการทั่วไป

หน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

ดร.จุฑารัตน์ ประภารัตนะพันธ์ุ

นักเทคนิคการแพทย์

ณัฐวิกา โลไร

ณัฐริกา  โสไล

พยาบาล

หน่วยวิชาโรคไต

ถิระนันท์ กิตติวราพล

พยาบาล

chalida

ชลิดา สุวรรณวงศ์

นักเทคนิคการแพทย์

พุ่มสุนทร วงศ์สวัสดิ์

นักเทคนิคการแพทย์

ทัศนีย์ เดชวงค์ยา

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ

จิราวรรณ อนันคำ

พยาบาล

วิทยา พุทธิมา

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

หน่วยวิชาประสาทวิทยา

ฤดีวัน แก้วลาย

พยาบาล

S__69148690

ฐิติกานต์ กันยานะ

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

หน่วยวิชามะเร็งวิทยา

พี่อ้อม

จิรัฐิติกาล สักออน

พยาบาล

เกตุกนก แก้วจริง

พยาบาล

S__97419266

วลัยลักษณ์ จองแดง

พยาบาล

สุชาภัสร์ แสนอิน

 พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)

S__45498373

ชนัฏชิดชนก จันนคร

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าทีธุรการ)

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้

ดร.จุฑามาศ อินทร์ชัย

พยาบาล

วรนุช ชูเมือง

พยาบาล

พนิดา ชนะญาติ

พยาบาล

277935

จิตราวดี จิตจันทร์

พยาบาล

ดร.กภ.วราวุฒิ ไชยวงค์

นักกายภาพบำบัด

พิไลพร  ดวงจิตร

พยาบาล

บดินทร์ ภูมาศ

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

อนนท์  เขียวเขิน

พนักงานบริการฝีมือ

(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

(พนักงานช่วยการพยาบาล)

วรัญญา

วรัญญา แก้วป้อม

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

วิลันดา กองสมบัติ

พยาบาล

แรมใจ วิชัยนันท์

นักเทคนิคการแพทย์

หน่วยวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

15423

สิริพงศ์ ทีปะนีธีรากุล

พยาบาล