ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

Chan1

ศ.นพ.ชาญ สถาปนกุล

 

1 มิถุนายน 2504 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2518

20 มีนาคม 2524 ถึง 15 พฤษภาคม 2527

Untitled-2

รศ.นพ.มุนี แก้วปลั่ง

 

4 กุมภาพันธ์ 2518 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2522

Boonlong

รศ.พญ.บุญหลง ศิวะสมบูรณ์

 

19 กุมภาพันธ์ 2522 ถึง 19 มีนาคม 2524

16 พฤษภาคม 2527 ถึง 30 กันยายน 2534

Kampon

ศ.นพ.กำพล กลั่นกลิ่น

 

1 ตุลาคม 2534 ถึง 18 ธันวาคม 2537

teera

ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ

 

19 ธันวาคม 2537 ถึง 18 ธันวาคม 2541

siwaporn

รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง

 

19 ธันวาคม 2541 ถึง 18 ธันวาคม 2545

Ongard

ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร

 

19 ธันวาคม 2545 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2550

Untitled-3

รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

 

19 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2554

Untitled-1

ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์

 

19 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 30 กันยายน 2557

aumpika1

รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์

 

1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2559

Chaichan

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

 

1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561

Chalearm1

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

 

1 ตุลาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน