1

ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1

พญ.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์

พญ.ชำมะเลียง ปรีชา

นพ.ฐปนท กรรณาริก

พญ.ณัฎฐณิชา โภคศิริ

พญ.ดลพร สุขเพ็ง

พญ.เบญชญา ประยูรหงษ์

นพ.บัณฑิต ศิริวรกุลชัย

พญ.รจนา ดวงใจ

นพ.ศุภณัฐ แก้วกำเนิด

พญ.สุภาภรณ์ หลิ่มไพศาล

นพ.สวิตต์ ศรีเพ็ชรดานนท์

นพ.ไอรดา สิทธิ

นพ.กิตติศักดิ์ วิเชียรสรรค์ (นคพ.)

นพ.ณัฐภัทร ศรีวิชัย (นคพ.)

พญ.กวิตา กิติโชตน์กุล (Hemato)

นพ.นิพิฐ เตียจันทร์พันธ์ุ (Neuro)

พญ.มัลลิกา สถิตวัฒน์ (Neuro)

นพ.โปษัณ รุจิกาญจนรัตน์ (Onco)

นพ.ธีรภัทร์ เมืองคำ (Skin)

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2

นพ.เจษฎา ตรีสัตยาเวทย์

2.ชยพงศ์

นพ.ชยพงศ์ เศรษฐบุปผา

3.ชานนท์

นพ.ชานนท์ วงศ์วิเศษ

พญ.ณัฐกานต์ ภิญโญ

นพ.ไพบูลย์

นพ.ไพบูลย์ พงษ์อัคคศิรา

พญ.พัชรพลอย วิราทนา

พญ.พัชรพลอย วิราทนา

7.ภรภัทร

พญ.ภรภัทร เอื้อพิทักษ์สกุล

8.รัตนาภรณ์

พญ.รัตนาภรณ์ ตายา

พญ.ลลิตา

พญ.ลลิตา ใจหงิม

นพ.วรพล

นพ.วรพล ศิริโภคารัตนา

11.วชิราภรณ์2

พญ.วชิราภรณ์ คงสมพจน์

พญ.ศศิธร อิ่นสม

13.ศุภรัตน์

พญ.ศุภรัตน์ วิกยานนท์

14.สุธรรม

นพ.สุธรรม จิตศีล

นพ.ศรัณย์ สงวนรังศิริกุล (Hemato)

แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3

กนกรัชต์

พญ.กนกรัชต์ ตรีวัฒนาวงศ์

กรัณยวรรธก์

พญ.กรัณยวรรธก์ อินทร์วงศ์

3.ชาวัน

นพ.ชาวัน ขยันกิจ

ณัฐนารี

พญ.ณัฐนารี สอนอุ่น

ณัฐภัทร

นพ.ณัฐภัทร วิทิตกูล

ธิดาวรรณ

พญ.ธิดาวรรณ ใหม่กุละ

7.ธนาวิชญื

นพ.ธนาวิชญ์ มั่นเหมาะ

ปารัช

พญ.ปารัช วิษณุหมิมาชัย

มณฑล

นพ.มณฑล สมโน

รวีรัตน์

พญ.รรีรัตน์ เรืองจิตต์

ศิริลักษณ์

พญ.ศิริลักษณ์ เทพมาลาพันธ์

สุปรียา

พญ.สุปรียา สมศักดิ์

อัครศักดิ์

นพ.อัครศักดิ์ บัวรสศักดิ์

เอกลักษณ์

นพ.เอกลักษณ์ พยอมหอม

นพ.สุกฤต ตรีวัฒนาวงศ์ (ลป.)

ธนัท

นพ.ธนัท กัมทรทิพย์ (ลป.)

แพทย์ประจำบ้าน สาขามะเร็งวิทยา

ปีที่ 3

นพ.ภัทรพงศ์ สัจจริตานันท์

ปีที่ 4

นพ.ดนัยณัฏฐ์ นราธรศิรกุล

แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา

ปีที่ 2

non

นพ.ธีรดนย์ พินิชกชกร

ปีที่ 3

non

พญ.ชนิตา ราชบัณฑิต

แพทย์ประจำบ้าน สาขาโรคเลือด

ปีที่ 2

พญ.สุณัฐชา โคระทัต

พญ.วิธิดา จึงวิโรจน์

พญ.จีรภรณ์ ศรีจันทร์

ปีที่ 3

นพ.เขตต์วสันต์ อรุณพงษ์

นพ.ประชาธิป พลลาภ

พญ.ปาจารี ไชยรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา

ปีที่ 2

non

พญ.กัญญนัท บุณยทรรพ

ปีที่ 3

non

นพ.วสุชล ชัยชาญ

ปีที่ 4

ภัทรภร

พญ.ภัทรภร กุมภวิจิตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคเลือด

ปีที่ 1

non

นพ.สิรภพ ธรรมยศ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่อมไร้ท่อ

ปีที่ 1

non

พญ.สุภาภร ติยสถาพร

non

นพ.สิทธิกุล ทิพย์บำรุง

ปีที่ 2

non

พญ.เยาวลักษณ์ ช่างรัตนากร

non

พญ.สุรีย์พันธ์ มณีวรรณ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ปีที่ 2

นพ.ปิยะณัฐ ธนัญชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคทางเดินอาหาร

ปีที่ 1

พญ.ฝ้ายคำ ศรีทิภัณฑ์

non

นพ.กิตติธัช พงษ์พันธ์ุ

non

นพ.สิริชาต สุขเจริญ

ปีที่ 2

พญ.ณัฐธิดา มะโนรส

non

พญ.กานต์จิรา ทิตย์สีแสง

non

นพ.นวพล ชาติกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคติดเชื้อ

ปีที่ 1

นพ.พาสุข สิทธิโลก

นพ.เจตณัฐ จันทราพิทักษ์

นพ.วรวุฒิ วรวุฒิวิทยา

ปีที่ 2

พญ.อาทิตยา หลวงนรา

พญ.สายขวัญ โตวชิราภรณ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคหัวใจ

ปีที่ 1

นพ.พงศกร สุตินกาศ

นพ.พงศธร ทั้งสุข

พญ.เบญจภา พันธศุภร

นพ.นัทธพงศ์ วิญญหัตถกิจ

ปีที่ 2

นพ.ปรีชาพัทธ์ ลภภัสภัคคณุตม์

นพ.จักรพันธ์ ยรรยงเมธ

นพ.อมเรศ ภมะราภา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่

ปีที่ 1

นพ.ศิริชัย ศรีชัยรัตนกูล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคระบบการหายใจฯ

ปีที่ 1

พญ.พัทธ์ธีรา ศรีศุจิกุล

non

พญ.อธิษฐาน ตั้งเติมพงษ์

ปีที่ 2

นพ.นรากร หมื่นตาบุตร

นพ.ภูมิพัฒน์ โล่ห์สุริยะ

นพ.ภูมิพัฒน์ โล่ห์สุริยะ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต

ปีที่ 1

นพ.อดิศักดิ์ ชัยศรีมา

ปีที่ 2

พญ.ณัฐนิชา สุนทรเลขา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต

ปีที่ 1

พญ.ทักษพร จันทร์ดี

นพ.จิรภัทร ตั้งกิจโชติ

นพ.พุฒินาท วนรัตน์วิจิตร

ปีที่ 2

non

นพ.นนท์ พิพิธสมบัติ

non

นพ.ปิยะวัฒน์ ศรีคงมาก

non

นพ.ศักดิ์ชัย ศรีภัทราพันธุ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาหัตถการโรคหัวใจ

ปีที่ 1

non

นพ.เอกภัทร์ โภคศิริ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

ปีที่ 1

นพ.พาวุฒิ กำไร