ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีการอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ได้แก่

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • สาขาประสาทวิทยา / อนุสาขาประสาทวิทยา
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
  • อนุสาขาตจวิทยา
  • อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม