หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม | Rheumatology

ประวัติความเป็นมา

ปีที่ก่อตั้ง ภายใต้การดูแลของหน่วยหน่วยภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยา พ.ศ. 2528
ตั้งเป็นหน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มได้ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2528 โดยดำริของรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญหลง ศิวะสมบูรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ในขณะนั้น ได้เล็งเห็นว่าผู้ป่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มมีจำนวนค่อนข้างมาก ประกอบกับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังไม่มีหน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ดังเช่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร จึงได้กรุณาชวนนายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู (ปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู) ซึ่งขณะนั้นเป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ให้เป็นอาจารย์ประจำหน่วยท่านแรก โดยในเบื้องต้นหน่วยได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยาในขณะนั้น พร้อมกันนั้นได้ส่งอาจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู ไปศึกษากับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเล็ก ปริวิสุทธิ์ หัวหน้าหน่วย สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้น เป็นเวลา 1 ปี และไปศึกษาต่อที่ Division of Rheumatology, University of Pennsylvania School of Medicine รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลของ Professor H Ralph. Schumacher ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2533 เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทย จึงได้แยกการปฏิบัติงานตั้งเป็นหน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่มอย่างสมบูรณ์แบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2533

 

ในปี พ.ศ. 2541 ได้บรรจุ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์ (ปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์) เป็นอาจารย์ ซึ่งขณะนั้นกำลังศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ณ หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2541–2543 หลังจากจบการศึกษา อาจารย์ แพทย์หญิงนันทนา กสิตานนท์ ได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านโรคลูปัสที่ Lupus center, Division of Rheumatology, Department of Medicine, Johns Hopkins University รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลของ Professor Michael Petri ระหว่างปี พ.ศ. 2547–2549

 

ในปี พ.ศ. 2549 ได้บรรจุ แพทย์หญิงศุภราภรณ์ วังแก้ว (ปัจจุบันคือรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุภราภรณ์ วังแก้ว) เป็นอาจารย์ อาจารย์ แพทย์หญิงศุภราภรณ์ วังแก้ว ได้ศึกษาแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ณ หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 และศึกษาต่อ Clinical and Research Fellowship ด้านโรคหนังแข็งที่ Scleroderma Program, Division of Rheumatology, University of Michigan รัฐมิชิแกน เมือง Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การดูแลของ Professor James Richard Seibold ระหว่างปี พ.ศ. 2550–2552

 

อาจารย์ในปัจจุบัน

1. ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู
2. ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์
3. รศ.พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว
4. อ.พญ.วณิชชา กัมทรทิพย์

 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

1. คุณวิลันดา กองสมบัติ (พยาบาล)
2. คุณแรมใจ  วิชัยนันท์ (นักเทคนิคการแพทย์)
3. คุณดวงกมล ดนตรี (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

พันธกิจหลัก

“ผลิตอายุรแพทย์โรคข้อฯ ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในระดับสากล มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”

 

การให้บริการ

การปฏิบัติงานในเวลาราชการ

– รับปรึกษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 16.30 น.

– ออกตรวจผู้ป่วยนอกอายุรศาสตร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สัปดาห์ละ 1 วัน และ คลินิกโรคข้อ ทุกวันอังคาร เวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

 

การเรียนการสอน
เป็นหน่วยฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

การวิจัย
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

 

1. ตำรา 

1. วรวิทย์ เลาห์เรณู, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์, 2544
2. วรวิทย์ เลาห์เรณู, โรคข้อเสื่อม. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์, 2546
3. วรวิทย์ เลาห์เรณู, โรคข้อและข้อกระดูกสันหลังอักเสบ. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์, 2546
4. วรวิทย์ เลาห์เรณู, โรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือ. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์, 2547
5. นันทนา กสิตานนท์, โรคลูปัส. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท โอ. เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2560

 

2. งานวิจัย

1. Watanachai K, Louthrenoo W. Pericardial tamponade. Hosp Med (Thailand) 1981; 9: 303-13.
2. Louthrenoo W, Parivisutt L. Chloroquine in rheumatoid arthritis, 6 months evaluation. Presented at the annual meeting of the Royal College of Physician of Thailand. The Grand Palace Hotel, Cholburi, Thailand. 24-26 April 1986
3. Vithayasai P, Rojanasathien N, Louthrenoo W, Charuchinda C. Aseptic necrosis in systemic lupus erythematosus. Chiang Mai Med Bull 1986; 25: 219.
4. Vithayasai P, Ekmahachai N, Rojanasathien N, Charuchinda C, Louthrenoo W. A case of Fanconi’s syndrome presented as pseudopolymyositis. Chiang Mai Med Bull 1986; 25: 220.
5. Lumlertkul D, Louthrenoo W, Thamprasert K, Kaewplung M. Nephrotoxic acute renal failure (NARF) induced by antiseptic agents used in the non-therapeutic abortion. Intern Med (Thailand) 1987; 3: 22-7.
6. Vithayasai P, Rojanasathien N, Louthrenoo W, Charuchinda C. Salmonella infection in SLE. Chiang Mai Med Bull 1987; 26: 256.
7. Vithayasai P, Ausayakhun S, Rojanasathien N, Louthrenoo W. Vitreous hemorrhage in a case of inactive SLE. Chiang Mai Med Bull 1987; 26: 259.
8. Louthrenoo W, Vithayasai P. Acute pyogenic sacroiliitis due to Salmonella typhi: A case report. Chiang Mai Med Bull 1987; 26: 319-24.
9. Louthrenoo W, Chaimongkol B. Leukemia associated arthritis: Report of 2 cases. Chiang Mai Med Bull 1988; 27: 29-36.
10. Louthrenoo W, Bhoopat L, Sriburi P. Disseminated Mycobacterium scrofulaceum: A report of the first case in Thailand. J Infect Dis Antimicrob Agents 1988; 6: 115-20
11. Louthrenoo W. Reflex sympathetic dystrophy syndrome. Chiang Mai Med Bull 1988; 27: 265-76
12. Louthrenoo W. Clinical study of gout. Chiang Mai Med Bull 1989; 28: 333-43
13. Louthrenoo W. The pseudogout syndrome. Chiang Mai Med Bull 1988; 28: 231-9
14. Louthrenoo W. Rheumatologic manifestation of chronic renal failure. Hosp Med (Thailand) 1988; 16: 125-36
15. Louthrenoo W, Schumacher HR. Listeria monocytogenase osteomyelitis complicating leukemia: case report and review literature of Listeria osteoarticular infections. J Rheumatol 1990; 17: 107-10
16. Louthrenoo W, Park YS, Philippe L, Schumacher HR. Localized peripheral calcium oxalate deposition caused by Aspergillus niger infection. J Rheumatol 1990; 17: 407-12
17. Louthrenoo W, Schumacher HR. Musculoskeletal clues to endocrine and metabolic diseases. J Musculoskel Med 1990; 7: 33-58
18. Louthrenoo W, Boonsaner K, Meyer S, Schumacher HR. Rheumatoid factor but not antinuclear antibody is associated with increased severity in rheumatoid arthritis. Arthritis & Rheum 1990; 33: S98
19. Louthrenoo W, Abrahm J, Schumacher HR. Hemarthrosis in patients with acquired factor VIII inhibitor. J Rheumatol 1991; 18: 104-5
20. Louthrenoo W, Seick M, Clayburne G, Rothfuss S, Schumacher HR. Supravital staining of cells in noninflammatory synovial fluids: Analysis of the effect of crystals on cell populations. J Rheumatol 1991; 18: 409-13
21. Louthrenoo W, Ostrov BE, Park YS, Rothfuss S, Schumacher HR. Pseudoseptic arthritis: an unusual presentation of neuropathic arthropathy. Case report with studies on synovial membrane and synovial fluid. Ann Rheum Dis 1991; 50: 717-21
22. Louthrenoo W. Rheumatologic manifestations of human immunodeficiency virus infection. Chiang Mai Med Bull 1991; 30: 121-127
23. Boonsaner K, Louthrenoo W, Meyer S, Schumacher HR. Effect of dominancy on severity in rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1992; 31: 77-80
24. Louthrenoo W. Rheumatic manifestations in patients with the human immunodeficiency virus infection. Intern Med (Thailand) 1992; 8: 94-103
25. Louthrenoo W. Pasteurella multocida septic arthritis: A case report. Chiang Mai Med Bull 1992; 31: 105-7
26. Louthrenoo W, Zager EL, Freundlich B, Zurier RB. Intravenous corticosteroid therapy of cervical cord compression in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheum 1992; 10: 173-5
27. Louthrenoo W. Successful treatment of severe Reiter’s syndrome associated with human immunodeficiency virus infection with etretinate. J Rheumatol 1992; 20: 1243-6
28. Louthrenoo W. Hyperuricemia. Clinic 1993; 9: 149-154
29. Louthrenoo W. Salmonella septic arthritis in patients with human immunodeficiency virus infection. J Rheumatol 1993; 20: 1454-5
30. Louthrenoo W. AIDS and rheumatic diseases. J Thai Orthop Assoc 1993; 18: 53-9
31. Louthrenoo W, Mahanuphab P, Sanguanmitra P, Thamprasert K. Trichinosis mimicking polymyositis in a patient with human immunodeficiency virus infection. Br J Rheumatol 1993; 32: 1025-6
32. Louthrenoo W. Tuberculous arthritis complicating gout. Intern Med 1993; 9: 43-5
33. Louthrenoo W, Thamprasert K, Sirisanthana T. Osteoarticular Penicilliosis marneffei. A report of eight cases and review of the literature. Br J Rheumatol 1994; 33: 1145-50
34. Louthrenoo W, Vithayasai P, Thamprasert K. Coexisting gout and systemic lupus erythematosus. A case report. Intern Med 1994; 10: 17-19
35. Norasetthada A, Louthrenoo W. A clinical study of non-gonococcal bacterial arthritis. Intern Med 1994; 10: 43-7
36. Louthrenoo W. Musculoskeletal infections in patients infected with human immunodeficiency virus. J Infect Dis Antimicrob Agents 1995; 12: 5-9
37. Louthrenoo W. Disseminated penicillinase-producing Neisseria gonorrhoeae in a patient infected with human immunodeficiency virus. Br J Rheumatol 1995; 34: 487-8
38. Louthrenoo W. Management of rheumatoid arthritis: an update. Chiang Mai Med Bull 1995: 34: 187-95
39. Louthrenoo W, Lertprasertsuke N, Norasetthada A, Sukitawut W. Granulomatous myositis caused by acid fast bacilli in a patient with scleroderma. Intern Med 1996; 12: 18-21
40. Levin RW, Park J, Ostrov BE, Reginato A, Baker GD, Bomalaski JS, Borofsky M, Gardiner M, Leventhal L, Louthrenoo W, von Feldt J, Kolasinski S, Schumacher HR. Clinical assessment of the 1987 American Rheumatism Association criteria for rheumatoid arthritis. Scan J Rheumatol 1996; 25: 277-81
41. Ruttanaumpawan P, Louthrenoo W, Norasetthada A, Sukitawut W. Invasive aspergillosis in a patient with systemic lupus erythematosus. J Infect Dis Antimicrob Agents 1997; 14: 97-100
42. Norasetthada A, Louthrenoo W. Systemic lupus erythematosus and pregnancy. Thai Rheum Assoc Bull 1997; 7: 1-10
43. Louthrenoo W. Musculoskeletal manifestaions of HIV infection in Thailand: An analysis of 100 cases. J Clin Rheumatol 1997; 3: 258-68
44. Louthrenoo W, Chaimongkol B. Pancytopenia secondary to low dose methotrexate therapy in rheumatoid arthritis. Intern Med 1997; 13: 21
45. Louthrenoo W, Thamprasert K, Norasetthada A, Sukitawut W. Concomitant juvenile seronegative spondyloarthritis and systemic lupus erythematosus. Intern Med 1997; 13: 27-9
46. Louthrenoo W, Aramrattana A. A clinical study of joint hypermobility in medical students. Intern Med 1997; 13: 55-7
47. Norasetthada A, Louthrenoo W, Sukitawut W. Macrovascular disease in scleroderma. A report of three cases. Intern Med 1997; 13: 62-5
48. Louthrenoo W, Ojarasporn W, Norasetthada A, Sukitawut W. Ruptured mycotic abdominal aortic aneurysm in a patient with systemic lupus erythematosus. J Clin Rheumatol 1998; 4: 36-8
49. Louthrenoo W, Bunyaratavej S, Sittiwangkul R, Sukitawut W. Anti-Ro/SSA positive mother and a child with complete congenital heart block. J Med Assoc Thai 1998; 81: 633-6
50. Kasitanon N, Louthrenoo W. Hepatitis C virus and the rheumatic diseases. Thai Rheum Assoc Bull 1998; 8: 2-8
51. Lau CS, Burgos-Vargas R, Louthrenoo W, Mok MY, Wordsworth P, Zeng QY. Features of spondyloarthritis around the world. Rheum Dis Clin North Am 1998; 24: 753-70
52. Manorot M, Rojanasathien N, Louthrenoo W, Tonsuwannont W, Teekachunhatean S. Comparative studies of quality and bioavailability of methotrexate in Thai patients with rheumatoid arthritis. J Med Assoc Thai 1998; 81: 978-85
53. Louthrenoo W, Sukitawut W. A clinical study of Thai patients with spondyloarthropathy. J Med Assoc Thai 1998; 81: 986-92
54. Louthrenoo W. Oral contraception and hormonal replacement therapy in SLE. Thai Rheum Assoc Bull 1999; 9: 4-10
55. Louthrenoo W, Rattanaumpawan P, Aramratana A, Sukitawut W. Cardiovascular autonomic assessment in patients with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Q J Med 1999; 92: 97-102
56. Louthrenoo W, Norasetthada A, Khunamornpong S, Sreshthapura A, Sukitawut W. Childhood Churg-Strauss syndrome. J Rheumatol 1999; 26: 1387-93
57. Louthrenoo W. Reactive arthritis. Recent knowledge. Thai Rheum Bull 1999; 9: 4-10
58. Louthrenoo W, Sukitawut W. Calcium pyrophosphate dihydrate crystal deposition: a clinical and laboratory analysis of 91 Thai patients. J Med Assoc Thai 1999; 82: 569-76
59. Louthrenoo W, Kanjanavanit R, Sukitawut W. Acute aortic insufficiency as an initial presentation of systemic erythematosus. Asian Pacific J Allergy Immunol 1999; 17: 121-4
60. Sittiwangkul S, Louthrenoo W, Vithayasai P, Sukitawut W. Pregnancy outcome in Thai patients with systemic lupus erythematosus. Asian Pacific J Allergy Immunol 1999; 17: 77-83
61. Nimanit S, Chusilp S, Pajaree T, Nuntiruj K, Vithayasai P, Parivisutt L, Ruxrungthum K, Piempongsarn T, Suthipinijtham P, Korkit W, Nilkanuwong S, Louthrenoo W, Nanagara R, Angkanont A, Wanachewanawin W, Sucharitchan P, Leelasiri A, Sridama W. Guideline for the treatment of systemic lupus erythematosus. Royal College Physician Thailand Bull 1999; 16: 27-43
62. Louthrenoo W. Clinical implication of COX-2 inhibitors in the treatment of arthritis. Thai J Pharmacol 2000; 22 (suppl): 32-46
63. Kasitanon N, Louthrenoo W. Arthritis in leukemia and lymphoma. J Thai Rheumatol 2000; 11: 61-78.
64. Louthrenoo W, Kasitanon N, Sukitawut W. Arthritis in leukemia. J Clin Rheumatol 2000; 6: 313-7.
65. Khongsaengdao B, Louthrenoo W, Srisurapanont M . Depression in patient with rheumatoid arthritis. J Med Assoc Thai 2000; 83: 743-7
66. Louthrenoo W, Norasetthada A, Aramratana A, Sukitawut W. Effect of misoprostol on renal function in patients with long-term diclofenac. A randomized placebo-controlled study. APLAR J Rheumatol 2000:3:198-201
67. Louthrenoo W, Kasitanon W, Sukitawut W. Arthritis in leukemia. J Clin Rheumatol 2000; 6: 313-7.
68. Louthrenoo W. Internist and systemic lupus erythematosus. J Thai Rheumatol 2543; 11: 169-79.
69. Louthrenoo W. New treatment of rheumatoid arthritis. The Medicine Journal 2000; 1(12); 1-4.
70. Louthrenoo W, Kongtaweelert P, Siwasomboon C, Sukitawut. Correlation between serum hyaluronan and disease activity and severity in Thai patients with rheumatoid arthritis. J Med Assoc Thai 2001; 84: 622-7.
71. Louthrenoo W. Musculoskeletal infections in patients with human immunodeficiency virus infection. Intern Med J Thai 2001; 17: 371-5.
72. Louthrenoo W, Aramsareewong T, Sukitawut W. Adult onset Still’s disease: Clinical features and outcome in 16 Thai patients. J Clin Rheumatol 2001: 7: 301-7.
73. Louthrenoo W, Weerayutwattana N, Lertprasertsuke N, Sukitawut W. Correlation between muscle weakness, muscles enzymes and muscle pathology in Thai patients with polymyositis. J Med Assoc Thai 2002; 85: 26-32.
74. Ausayakhun S, Louthrenoo W, Aupapong S. Ocular diseases in patients with rheumatic diseases. J Med Assoc Thai 2002; 85: 855-62.
75. Kasitanon N, Ruttanaumpawan P, Chaimongkol B, Navarawong V. Hereditary Hemochromatosis: case report and review literatures. Thai J Hematol Transf Med 1997; 7: 265-278.
76. Kasitanon N, Louthrenoo W. Hepatitis C and Rheumatic diseases. Rheumatism Bulletin 1998; 8: 2-8.
77. Kasitanon N, Louthrenoo W. Arthritis in Leukemia and Lymphoma. J Thai Rheumatism 2000; 11: 67-78.
78. Louthrenoo W, Kasitanon N, Sukitawut W. Arthritis in leukemia. J Clin Rheumatol 2000; 6: 313-317.
79. Kasitanon N. Thalidomide in rheumatic disease. J Thai Rheumatism 2001; 12: 251-257.
80. Kasitanon N. Marker in rheumatoid arthritis. J Thai Rheumatism 2001;12:168-183.
81. Kasitanon N, Chewchanvisavakit P, Duangchalermwong P, Osiri M, Catchamat W, Ninkanuwong S. Practical guideline in rheumatic diseases: Osteoarthritis. J Thai Rheumatism 2002; 13: 1- 24.
82. Kasitanon N, Louthrenoo W, Sukitawut W, Wichianun R. Causes of death and prognostic factors in Thai patients with systemic lupus erythematosus. Asian Pacific J Allergy Immunol 2002; 20: 85-9.
83. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wichainun R, Sukitawut W. Effect of mini-dose aspirin on renal function and renal uric acid handling in healthy young adults. J Clin Rheumatol 2002; 8: 299-304.
84. Kasitanon N, Louthrenoo W, Sukitawut W, Wichianun R. Renal artery aneurysm with spontaneous perinephric hematoma mimicking polyarteritis nodosa in a pateient with systemic lupus erythematosus. Intern Med J Thai 2002; 18: 353-8.
85. Ruangjutipopan S, Kasitanon N, Louthrenoo W, Sukitawut W. Causes of death and poor survival prognostic factors in patients with systemic sclerosis. J Med Assoc Thai 2002; 85: 1204-9.
86. Kasitanon N, Louthrenoo W, Piyasirisilp S, Sukitawut W, Wichainun R. Neuropsychiatric manifestations in Thai patients with systemic lupus erythematosus. Asian Pacific J Allergy Immunol 2002: 20: 179-85.
87. Louthrenoo W, Lertprasertsuke N, Kasitanon N, Sukitawut W. Erythema nodosum as a manifestation of HIV infection. Asian Pacific J Allergy Immunol 2002; 20: 175-8.
88. Louthrenoo W. HIV infection and spondyloarthropathy. Intern Med J Thai 2002; 18: 303-7.
89. Louthrenoo W. Rheumatic manifestation of Behcet’s disease. J Thai Rheumatol 2002; 13: 110-119.
90. Kraiwapan H, Kasitanon N, Louthrenoo W, Sukitawut W. Septic arthritis: Clinical features and out come according to the risk group. Intern Med J Thai 2003; 19: 20-9.
91. Louthrenoo W, Kasitanon N, Mahanuphab P, Bhoopat L, Thongprasert S. Kaposi’s sarcoma and rheumatic diseases. Semin Arthritis Rheum 2003; 32: 326-33.
92. Louthrenoo W, Kasitanon N, Sukitawut W, Wichainun R. A clinical study of crystal-proven gouty arthritis in a university hospital. J Med Assoc Thai 2003; 86: 868-75.
93. Prasertwitayakij N, Louthrenoo W, Kasitanon N, Thamprasert K, Vanittanakom N. Human Pythiosis, A rare cause of arteritis: Case report and literature review. Semin Arthritis Rheum 2003; 33: 204-214.
94. Sukitawut W, Wichainun R, Kasitanon N, Louthrenoo W. Use of complementary and alternative medicine in patients with rheumatoid arthritis. Chiang Mai Med Bull 2003; 42: 105-11.
95. Sripotong S, Wangkaew S, Kasitanon N, Louthreno W. Colchicine myotoxicity: a case report. Chiang Mai Med Bull 2003; 43: 87-92.
96. Vanittanakom N, Supabandhu J, Khamwan C, Praparattanapan J, Thirach S, Prasertwitayakij N, Louthrenoo W, Chiewchanvit S, Tananuvat N. Identification of emerging human-pathogenic Pythium insidiosum by serological and molecular assay-based methods. J Clin Microbiol 2004; 42: 3970-4.
97. Louthrenoo W. COX-2 specific inhibitor and cardiovascular adverse events. Siriraj Med J 2005; 57: 251-2.
98. Louthrenoo W. New drugs for rheumatoid arthritis. Siriraj Med J 2005; 57: 402-3.
99. Wangkaew S, Suwansirikul S, Phudhichareonrat S, Louthrenoo W. Zidovudine-induced myopathy: a case report with an electron microscopic findings. Intern Med J Thai 2006:21:127-31.
100. Kasitanon N, Louthrenoo W, Sukitawut W, Wichainun R. Validation of the Thai Version of a Screening Questionnaire for detection of Systemic Lupus Erythematosus. J Med Assoc Thai 2006; 89: 448-52.
101. Wangkaew S, Suwansirikul S, Phudhichareonrat S, Louthrenoo W. Zidovudine-induced Myopathy: A Case Report with Electron Microscopic Findings. Intern Med J Thai 2006;21:127-31.
102. Kasitanon N, Fine DM, Haas M, Magder LS, Petri M. Hydroxychloroquine Use Predicts Complete Renal Remission within 12-months among Patients Treated with Mycophenolate Mofetil Therapy for Membranous Lupus Nephritis. Lupus 2006;15:366-70.
103. Kasitanon N, Magder LS, Petri M. Predictors of Survival in Systemic Lupus Erythematosus. Medicine 2006;85:147-156.
104. Wangkaew S, Kasitanon N, Sivasomboon C, Wichainun R, Sukitawut W, Louthrenoo W. Sicca Symtoms in Thai Patients with Rheumatoid Arthritis, Systemic Lupus Erythematosus and Scleroderma: A Comparison with age-matched controls and correlation with disease variables. Asian Pac J of Allergy and Immunology 2006;24:213-221.
105. Pothacharoen P, Teekachunhatean S, Louthrenoo W, Yingsung W, Ong-Chai S, Hardingham T, Kongtawelert P. Raised chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in serum from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients. Osteoarthritis Cartilage. 2006;14:299-301.
106. Leecharoen S, Wangkaew S, Louthrenoo W. Ocular side effects of chloroquine in patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus and scleroderma. J Med Assoc Thai 2007;90:52-8.
107. Ungprasert U, Wangkaew S, Louthrenoo W. Physician’s awareness in the prevention of corticosteroid induced osteoporosis. J Med Assoc Thai 2007;90:59-64.
108. Leecharoen S, Wangkaew S, Louthrenoo W. Ocular side effect of chloroquine in patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, and scleroderma. J Med Assoc Thai 2007;90:52-8.
109. Wangkaew S, Lertprasertkul N, Chotirosniramit A, Louthrenoo W. Hepatic arteritis and granulomatous hepatitis mimicking multiple liver abscesses as an initial presentation in a patient with systemic lupus erythematosus. APLAR J Rheum 2007;10:64-8.
110. Athisakul S, Wangkaew S, Louthrenoo W. Inappropriate prescription of allopurinol in a teaching hospital. J Med Assoc Thai. 2007 May;90(5):889-94.
111. Taylor WJ, Schumacher HR Jr, Baraf HS, Chapman P, Stamp L, Doherty M, McQueen, FM, Dalbeth N, Schlesinger N, Furst DE, Vazquez Mellado J, Becker MA, Kavanaugh A, Louthrenoo W, Bardin T, Khanna D, Simon LS, Yamanaka H, Choi HK, Zeng X,Strand V, Grainger R, Clegg D, Singh JA, Diaz-Torne C, Boers M, Gow P, Barskova V. A modified Delphi exercise to determine the extent of consensus with OMERACT outcome domains for studies of acute and chronic Gout. Ann Rheum Dis. 2007;67:888-91.
112. Louthrenoo W, Nilganuwong S, Aksaranugraha S, Asavatanabodee P, Saengnipanthkul S, and the Thai Study Group. The efficacy, safety and carry-over effect of diacerein in the treatment of painful knee osteoarthritis: a randomised, double-blind, NSAID-controlled study. Osteoarthritis Cartilage 2007;15:605-14.
113. Louthrenoo W. Rheumatic manifestations of human immunodeficiency virus infection. Curr Opin Rheumatol2008;20-92-9.
114. Wangkaew S, Kasitanon N, Phrommintikul A, Sukitawut W,Wichainun R, Louthrenoo W. Pulmonary arterial hypertension in Thai patient with systemic sclerosis.J Med Assoc Thai2008;91:166-71.
115. Narata R, Wangkaew S, Kasitanon N, Louthrenoo W. Community acquired pneumonia in Thai patients with systemic lupus erythematosus. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2007;38:528-536.
116. Kasitanon N, Fine DM, Haas M, Magder LS, Petri M. Estimating Renal Function in Lupus Nephritis: Comparison of the Modification of Diet in Renal Disease and Cockcroft Gault Equations. Lupus 2007 16: 887-895.
117. Impens AJ, Wangkaew S, Seibold JR. The 6-minute walk test in scleroderma–how measuring everything measures nothing. Rheumatology (Oxford). 2008 Oct;47 Suppl 5:v68-9.
118. Kasitanon N, Petri M, Haas M, Magder LS, Fine DM. Mycophenolate mofetil as the primary treatment of membranous lupus nephritis with and without concurrent proliferative disease: a retrospective study of 29 cases. Lupus 2008;17:40-5.
119. Mongkoltanatus J, Wangkaew S, Kasitanon N, Louthrenoo W. Clinical features of Thai male lupus: an age-matched controlled study. Rheumatol Int. 2008;28:339-44.
120. Wangkaew S, Kasitanon N, Phrommintikul A, Sukitawut W, Louthrenoo W. Pulmonary arterial hypertension in Thai patients with systemic sclerosis. J Med Assoc Thai 2008;91:166-172.
121. Petri M, Kasitanon N, Singh S, et al. Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) Renal Activity/ Response Exercise (RARE): Comparison of Agreement in Renal Response. Arthritis Rheum 2008;58:1789-1795.
122. Petri M, Kasitanon N, Lee S, et al. Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) Renal Activity/ Response Exercise (RARE): Development of a Renal Activity and Renal Response Index. Arthritis Rheum 2008;58:1784-1788.
123. Kasitanon N, Sukitawut W, Louthrenoo W. Acute rheumatic fever in adults: case report together with an analysis of 25 patients with acute rheumatic fever. Rheumatol Int 2009; 29:1041–1045.
124. Chotayaporn T, Louthrenoo W. Scleroderma renal crisis. Journal of Thai Rheumatology 2009;20:51-68.
125. Osiri M, Wongchinsri J, Ukritchon S, Hanvivadhanakul P, Kasitanon N, Siripaitoon B. Comprehensibility, reliability, validity, and responsiveness of the Thai version of the Health Assessment Questionnaire in Thai patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2009;11(4):R129. Epub 2009 Aug 27.
126. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wichainun R, Wangkaew S, Sukitawut W, Kuwata S, Takeuchi F. Anti-agalactosyl IgG antibodies in Thai patients with rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, and systemic sclerosis. Clinical Rheumatology DOI 10.1007/s10067-009-1284-y online.
127. Maneeton B, Maneeton N, Louthrenoo W. Cognitive deficits in patients with systemic lupus erythematosus. Asian Pac J Allergy Immunol 2010;28:77-83.
128. Chotayaporn T, Kasitanon N, Sukitawut W, Louthrenoo W. Comparison of proteinuria determination by urine dipstick, spot urine protein creatinine index, and urine protein 24 hours in lupus patients. J Clin Rheumatol 2011;17(3):124-9.
129. Toworakul C, Kasitanon N, Sukitawut W, Wichinun R, Louthrenoo W. Usefulness of pleural effusion antinuclear antibodies in the diagnosis of lupus pleuritis. Lupus. 2011;20(10):1042-6.
130. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wichainun R el al. Lack of CTGF*-945C/G Dimorphism in Thai Patients with Systemic Sclerosis. Open Rheumatol J. 2011;5:59-63.
131. Pattamapaspong N, Louthrenoo W. Musculoskeletal infection in acquired immunodeficiency syndrome. Semin Musculoskelet Radiol 2011;15:541-53.
132. Jakes RW, Bae SC, Louthrenoo W, Mok CC, Navarra SV, Kwon N. Systematic review of the epidemiology of systemic lupus erythematosus in Asia-Pacific: Prevalence, incidence, clinical features and mortality. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64:159-68.
133. Patiwetwitoon S, Wangkaew S, Euathrongchit J, Kasitanon N, Louthrenoo W. High-resolution computed tomographic findings in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: comparison between diffuse and limited systemic sclerosis. J Clin Rheumatol. 2012 Aug;18(5):229-33. doi: 10.1097/RHU.0b013e318261176f.
134. Hangjerajaras N, Louthrenoo W. Gonococcal arthritis. Thai J Rheumatol 2012;23:169-81
135. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wichainun R, Wangkaew S, Sukitawut W, Ohnogi Y, Hong GH, Kuwata S, Takeuchi F. The genetic contribution of HLA-DRB5*01:01 to systemic lupus erythematosus in Thailand. Int J Immunogene 2013;40(2):126-30.
136. Kasitanon N, Wangkaew S, Puntana S, Sukitawut W, Leong KP, Tan Tock Seng Hospital Lupus Study Group, Louthrenoo W. The reliability, validity and responsiveness of the Thai version of systemic lupus erythematosus quality of life (SLEQOL-TH) instrument. Lupus 2013;22(3):289-96.
137. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wichainun R, Wangkaew S, Sukitawut W, Ohnogi Y, Nakaue N, Kuwata S, Takeuchi F. Association of HLA-DRB1*15:02 and DRB5*01:02 allele with the susceptibility to systemic sclerosis in Thai patients. Rheumatol Int. 2013 Feb 13. [Epub ahead of print]
138. Lertchaisataporn K, Kasitanon N, Wangkaew S, Pantana S, Sukitawut W, Louthrenoo W. The Association of Leukopenia and Severe Infection in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. J Clin Rheum 2013;19(3):115-20.
139. Kasitanon N, Achsavalertsak U, Maneeton B, Wangkaew S, Puntana S, Sukitawut W, Louthrenoo W. Associated factors and psychotherapy on sleep disturbances in systemic lupus erythematosus. Lupus. 2013;22(13):1353-60.
140. Prowse RL, Dalbeth N, Kavanaugh A, Adebajo AO, Gaffo AL, Terkeltaub R, Mandell BF, Suryana BP, Goldenstein-Schainberg C, Diaz-Torne C, Khanna D, Lioté F, McCarthy G, Kerr GS, Yamanaka H, Janssens H, Baraf HF, Chen JH, Vazquez-Mellado J, Harrold LR, Stamp L, van de Laar MA, Janssen M, Doherty M, Boers M, Edwards NL, Gow P, Chapman P, Khanna P, Helliwell PS, Grainger R, Schumacher HR, Neogi T, Jansen TL, Louthrenoo W, Sivera F, Taylor WJ.A Delphi exercise to identify characteristic features of gout — Opinions from patients and physicians, the first stage in developing new classification criteria.J Rheumatol 2013;40:498-505.
141. Wichainun R, Kasitanon N, Wangkaew S, Hongsongkiat S, Sukitawut W, Louthrenoo W. Sensitivity and specificity of ANA and anti-dsDNA in the diagnosis of systemic lupus erythematosus: a comparison using control sera obtained from healthy individuals and patients with multiple medical problems. Asian Pac J Allergy Immunol. 2013;31(4):292-8.
142. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wangkaew S, Hongsongkiat S, Sukitawut W, Wichainun R. Streptococcus agalactiae: an emerging cause of septic arthritis. J Clin Rheumatol. 2014;20(2):74-8.
143. Khantisopon N, Louthrenoo W, Kasitanon N, Sivasomboon C, Wangkaew S, Sang-In S, Jotikasthira N, Bandhaya P. Periodontal disease in Thai patients with rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2014 Feb 28.
144. Jatuworapruk K, Srichairatanakool S, Ounjaijean S, Kasitanon N, Wangkaew S, Louthrenoo W. Effects of green tea extract on serum uric Acid and urate clearance in healthy individuals. J Clin Rheumatol. 2014 Sep;20(6):310-3.
145. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wangkaew S, Kuwata S, Takeuchi F. Distribution of HLA-DR alleles among Thai patients with rheumatoid arthritis. Hum Immunol. 2015 Mar;76(2-3):113-7. doi: 10.1016/j.humimm.2015.01.018. Epub 2015 Jan 27.
146. Wangkaew S, Euathrongchit J, Patiwetwitoon S, Prasertwitayakij N, Kasitanon N, Louthrenoo W. The relevance of high-resolution computed tomographic findings and pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. J Med Assoc Thai. 2014 Aug;97(8):878-85.
147. Wangkaew S, Kasitanon N, Hongsongkiat S, Tanasombat C, Sukittawut W, Louthrenoo W. A comparative study of serum and synovial fluid levels of uric acid between patients with gout and other arthritides. J Med Assoc Thai. 2014 Jul;97(7):679-85.
148. Kasitanon N, Intaniwet T, Wangkaew S, Pantana S, Sukitawut W, Louthrenoo W. The clinically quiescent phase in early-diagnosed SLE patients: inception cohort study. Rheumatology (Oxford). 2015 May;54(5):868-75.
149. Wangkaew S, Euathrongchit J, Patiwetwitoon S, Prasertwitayakij N, Kasitanon N, Louthrenoo W. The relevance of high-resolution computed tomographic findings and pulmonary arterial hypertension in systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. J Med Assoc Thai. 2014 Aug;97(8):878-85.
150. Louthrenoo W, Kasitanon N, Wangkaew S, Kuwata S, Takeuchi F. Distribution of HLA-DR alleles among Thai patients with rheumatoid arthritis. Hum Immunol. 2015 Jan 27. pii: S0198-8859(15)00019-1. doi: 10.1016/j.humimm.2015.01.018.
151. Taylor WJ, Fransen J, Jansen TL, Dalbeth N, Schumacher HR, Brown M, Louthrenoo W, Vazquez-Mellado J, Eliseev M, McCarthy G, Stamp LK, Perez-Ruiz F, Sivera F, Ea HK, Gerritsen M, Scire C, Cavagna L, Lin C, Chou YY, Tausche AK, Vargas-Santos AB, Janssen M, Chen JH, Slot O, Cimmino MA, Uhlig T, Neogi T. Study for Updated Gout Classification Criteria (SUGAR): identification of features to classify gout. Arthritis Care Res (Hoboken) 2015;67: 1304-15.
152. Louthrenoo W. Treatment considerations in patients with concomitant viral infection and autoimmune rheumatic diseases. Best Pract Res Clin Rheum 2015;29:319-42.
153. Lau CS, Chia F, Harrison A, Hsieh TY, Jain R, Jung SM, Kishimoto M, Kumar A, Leong KP, Li Z, Lichauco JJ, Louthrenoo W, Luo SF, Nash P, Ng CT, Park SH, Suryana BP, Suwannalai P, Wijaya LK, Yamamoto K, Yang Y, Yeap SS. APLAR rheumatoid arthritis treatment recommendations. Int J Rheum Dis 2015;18:685-713.
154. Franklyn K, Lau CS, Navarra SV, Louthrenoo W, Lateef A, Hamijoyo L, Wahono CS, Chen SL, Jin O, Morton S, Hoi A, Huq M, Nikpour M, Morand EF; Asia-Pacific Lupus Collaboration. Definition and initial validation of a Lupus Low Disease Activity State (LLDAS). Ann Rheum Dis. 2015;75:1615-21.
155. de Lautour H, Taylor WJ, Adebajo A, Alten R, Burgos-Vargas R, Chapman P, Cimmino MA, da Rocha Castelar Pinheiro G, Day R, Harrold LR, Helliwell P, Janssen M, Kerr G, Kavanaugh A, Khanna D, Khanna PP, Lin C, Louthrenoo W, McCarthy G, Vazquez-Mellado J, Mikuls TR, Neogi T, Ogdie A, Perez-Ruiz F, Schlesinger N, Schumacher HR, Scirè CA, Singh JA, Sivera F, Slot O, Stamp LK, Tausche AK, Terkeltaub R, Uhlig T, van de Laar M, White D, Yamanaka H, Zeng X, Dalbeth N. Development of Preliminary Remission Criteria for Gout Using Delphi and 1000Minds® Consensus Exercises. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015;68:667-72.
156. Louthrenoo W, Hongsongkiat S, Kasitanon N, Wangkaew S, Jatuworapruk K. Effect of Antituberculous Drugs on Serum Uric Acid and Urine Uric Acid Excretion. J Clin Rheumatol. 2015 Oct;21(7):346-8. doi: 10.1097/RHU.0000000000000297.
157. Wangkaew S, Euathrongchit J, Wattanawittawas P, Kasitanon N, Louthrenoo W. Incidence and predictors of interstitial lung disease (ILD) in Thai patients with early systemic sclerosis: inception cohort study. Mod Rheumatol. 2015 Nov 11:1-21.
158. Kasitonon N, Phrintrakul N, Pattamapaspong M, Phimphilai M, Wangkaew S, Boonma N, Puntana S and Louthrenoo W. Hypogonadism and Erectile Dysfunction in Thai Men with Systemic Lupus Erythematosus. InternMed 5:200. Doi10.4172/2165-8048.1000200
159. Lhakum P, Kasitanon N, Sivasomboon C, Wangkaew S, Louthrenoo W. Deforming Arthropathy in Thai Patients With Systemic Lupus Erythematosus. J Clin Rheumatol. 2016 Jan;22(1):1-7. doi: 10.1097/RHU.0000000000000333.
160. Jatuworapruk K, Lhakum P, Pattamapaspong N, Kasitanon N, Wangkaew S, Louthrenoo W. Performance of the Existing Classification Criteria for Gout in Thai Patients Presenting With Acute Arthritis. Medicine (Baltimore). 2016 Feb;95(5):e2730.
161. Wangkaew S, Sivasomboon C, Leungwatthananon W, Kasitanon N, Louthrenoo W. Prevalence and predictors of hand involvement in Thai patients with systemic sclerosis. Int J Rheum Dis. 2016 Jul 26. doi: 10.1111/1756-185X.12919.
162. Kanthawang T, Pattamapaspong N, Louthrenoo W. Acute bone infarction: a rare complication in thalassemia. Skeletal Radiol 2016;45:1013-6.
163. Dalbeth N, Schumacher HR, Fransen J, Neogi T, Jansen TL, Brown M, Louthrenoo W, Vazquez-Mellado J, Eliseev M, McCarthy G, Stamp LK, Perez-Ruiz F, Sivera F, Ea HK, Gerritsen M, Scire CA, Cavagna L, Lin C, Chou YY, Tausche AK, da Rocha Castelar-Pinheiro G, Janssen M, Chen JH, Cimmino MA, Uhlig T, Taylor WJ. Survey definitions of gout for epidemiological studies: Comparison with crystal identification as the gold standard. Arthritis Care Res (Hoboken). 2016;68:1894-1898.
164. Taylor WJ, Fransen J, Dalbeth N, Neogi T, Schumacher HR, Brown M, Louthrenoo W, Vazquez-Mellado J, Eliseev M, McCarthy G, Stamp LK, Perez-Ruiz F, Sivera F, Ea HK, Gerritsen M, Scire C, Cavagna L, Lin C, Chou YY, Tausche AK, da Rocha Castelar-Pinheiro G, Janssen M, Chen JH, Slot O, Cimmino M, Uhlig T, Jansen TL. Performance of classification criteria for gout in early and established disease. Ann Rheum Dis 2016;75:178-82.
165. Taylor WJ, Fransen J, Dalbeth N, Neogi T, Ralph Schumacher H, Brown M, Louthrenoo W, Vazquez-Mellado J, Eliseev M, McCarthy G, Stamp LK, Perez-Ruiz F, Sivera F, Ea HK, Gerritsen M, Scire CA, Cavagna L, Lin C, Chou YY, Tausche AK, da Rocha Castelar-Pinheiro G, Janssen M, Chen JH, Slot O, Cimmino M, Uhlig T, Jansen TL. Diagnostic arthrocentesis for suspicion of gout is safe and well tolerated. J Rheumatol 2016;43:150-3.
166. Golder V, Kandane-Rathnayake R, Hoi AY, Huq M, Louthrenoo W, An Y, Li ZG, Luo SF, Sockalingam S, Lau CS, Lee AL, Mok MY, Lateef A, Franklyn K, Morton S, Navarra ST, Zamora L, Wu YJ, Hamijoyo L, Chan M, O’Neill S, Goldblatt F, Morand EF, Nikpour M; Asia-Pacific Lupus Collaboration.. Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort. Arthritis Res Ther 2016;18:260.
167. Katchamart W, Narongroeknawin P, Chevaisrakul P, Dechanuwong P, Mahakkanukrauh A, Kasitanon N, et al. Evidence-based recommendations for the diagnosis and management of rheumatoid arthritis for non-rheumatologists: Integrating systematic literature research and expert opinion of the Thai Rheumatism Association. Int J Rheum Dis. 2016 Jul 25. doi: 10.1111/1756-185X.12905.
168. Wangkaew S, Suwansirikul S, Aroonrungwichian K, Kasitanon N, Louthrenoo W. The Correlation of Muscle Biopsy Scores with the Clinical Variables in Idiopathic Inflammatory Myopathies. Open Rheumatol J. 2016 Dec 16;10:141-149.
169. GEO-RA Group. Latitude gradient influences the age of onset of rheumatoid arthritis: a worldwide survey. Clin Rheumatol. 2017 Mar;36(3):485-497.
170. Wangkaew S, Euathrongchit J, Wattanawittawas P, Kasitanon N. Correlation of delta high-resolution computed tomography (HRCT) score with delta clinical variables in early systemic sclerosis (SSc) patients. Quant Imaging Med Surg. 2016 Aug;6(4):381-390.
171. Wangkaew S, Sivasomboon C, Leungwatthananon W, Kasitanon N, Louthrenoo W. Prevalence and predictors of hand involvement in Thai patients with systemic sclerosis. Int J Rheum Dis. 2016 Jul 26.
172. Wangkaew S, Suwansirikul S, Aroonrungwichian K, Kasitanon N, Louthrenoo W. The Correlation of Muscle Biopsy Scores with the Clinical Variables in Idiopathic Inflammatory Myopathies. Open Rheumatol J. 2016 Dec 16;10:141-149. doi: 10.2174/1874312901610010141. eCollection 2016.
173. Jatuworapruk K, Kattipathanapong T, Kasitanon N, Louthrenoo W. Ergotism Masquerading Systemic Vasculitis. J Clin Rheumatol. 2017 Aug;23(5):287-288.
174. Louthrenoo W, Kasitanon N, Katchamart W, et al. 2016 updated Thai Rheumatism Association Recommendations for the use of biologic and targeted synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs in patients with rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2017 Sep;20(9):1166-1184.
175. Wangkaew S, Lertthanaphok S, Puntana S, Noppakun K. Risk factors and outcome of Thai patients with scleroderma renal crisis: a disease duration-matched case control study. Int J Rheum Dis. 2017 Oct;20(10):1562-1571.
176. Ogdie A, Taylor WJ, Neogi T, Fransen J, Jansen TL, Ralph Schumacher H, Louthrenoo W, Vazquez-Mellado J, Eliseev M, McCarthy G, Stamp LK, Perez-Ruiz F, Sivera F, Ea HK, Gerritsen M, Cagnotto G, Cavagna L, Lin C, Chou YY, Tausche AK, Lima Gomes Ochtrop M, Janssen M, Chen JH, Slot O, Lazovskis J, White D, Cimmino MA, Uhlig T, Dalbeth N. Performance of Ultrasound in the Diagnosis of Gout in a Multi-Center Study: Comparison with Monosodium Urate Crystal Analysis as the Gold Standard. Arthritis Rheumatol. 2017;69:429-438.
177. Wangkaew S, Prasertwitayakij N, Phrommintikul A, Puntana S, Euathrongchit J. Causes of death, survival and risk factors of mortality in Thai patients with early systemic sclerosis: inception cohort study. Rheumatol Int. 2017 Oct 12. doi: 10.1007/s00296-017-3846-7.
178. GEO-RA Group. Latitude gradient influences the age of onset of rheumatoid arthritis: a worldwide survey. Clin Rheumatol 2017;36:485-97.
179. Pattamapaspong N, Vuthiwong W, Kanthawang T, Louthrenoo W. Value of ultrasonography in the diagnosis of gout in patients presenting with acute arthritis. Skeletal Radiol 2017;46:759-767.
180. Promsawan K, Klangsinsirikul P, Dettrairat S, Pornprasert S, Anukul N, Chairatanapiwong S, Sirikul C, Louthrenoo W, Leetrakool N, Pultajuk U, Singboottra P. Detection of antinuclear antibodies in HIV-infected individuals. J Med Assoc Sci 2017;50:490-499.
181. Golder V, Kandane-Rathnayake R, Hoi AY, Huq M, Louthrenoo W, An Y, Li ZG, Luo SF, Sockalingam S, Lau CS, Mok MY, Lateef A, Franklyn K, Morton S, Navarra ST, Zamora L, Wu YJ, Hamijoyo L, Chan M, O’Neill S, Goldblatt F, Nikpour M, Morand EF; Asia-Pacific Lupus Collaboration. Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study. Arthritis Res Ther 2017;19:62.
182. Louthrenoo W, Jatuworapruk K, Lhakum P, Pattamapaspong N. Performance of the 2015 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism gout classification criteria in Thai patients. Rheumatol Int. 2017;37:705-711.
183. Wangkaew S, Phiriyakrit P, Sawangduan V, Prasertwittayakij N, Euathrongchit J. Differences in clinical presentation and incidence of cardiopulmonary involvement in late-onset versus early-onset systemic sclerosis: inception cohort study. Int J Rheum Dis. 2018 May;21(5):1082-1092
184. Narongroeknawin P, Chevaisrakul P, Kasitanon N, et al. Drug survival and reasons for discontinuation of the first biological disease modifying antirheumatic drugs in Thai patients with rheumatoid arthritis: Analysis from the Thai Rheumatic Disease Prior Authorization registry. Int J Rheum Dis. 2018 Jan;21(1):170-178.
185. Kasitanon N, Boripatkosol P, Louthrenoo W. Response to Mycophenolate Mofetil, Cyclosporin A and Corticosteroid Treatment in Lupus Nephritis Patients with Persistent Proteinuria. Int J Rheum Dis. 2018 Jan;21(1):200-207.
186. Damrongpipatkul U, Oranratanachai K, Kasitanon N, Wuttiplakorn S, Louthrenoo W.
187. Clinical features, outcome, and associated factors for posterior reversible encephalopathy in Thai patients with systemic lupus erythematosus: a case-control study. Clin Rheumatol. 2018 Mar;37(3):691-702.
188. Wangkaew S, Sivasomboon C, Leungwatthananon W, Kasitanon N, Louthrenoo W. Prevalence and predictors of hand involvement in Thai patients with systemic sclerosis. Int J Rheum Dis. 2018;21:240-248.
189. Mease PJ, Jeka S, Jaller JJ, Kitumnuaypong T, Louthrenoo W, Mann H, Matsievskaia G, Soriano ER, Jia B, Wang C, Nie J, Hsia E. CNTO6785, a Fully Human Antiinterleukin 17 Monoclonal Antibody, in Patients with Rheumatoid Arthritis with Inadequate Response to Methotrexate: A Randomized, Placebo-controlled, Phase II, Dose-ranging Study. J Rheumatol 2018;45:22-31.
190. Damrongpipatkul U, Oranratanachai K, Kasitanon N, Wuttiplakorn S, Louthrenoo W. Clinical features, outcome, and associated factors for posterior reversible encephalopathy in Thai patients with systemic lupus erythematosus: a case-control study. Clin Rheumatol. 2018; 37:691-702.
191. Gaffo AL, Dalbeth N, Saag KG, Singh JA, Rahn EJ, Mudano AS, Chen YH, Lin CT, Bourke S, Louthrenoo W, Vazquez-Mellado J, Hernández-Llinas H, Neogi T, Vargas-Santos AB, da Rocha Castelar-Pinheiro G, Amorim RBC, Uhlig T, Hammer HB, Eliseev M, Perez-Ruiz F, Cavagna L, McCarthy GM, Stamp LK, Gerritsen M, Fana V, Sivera F, Taylor W. Validation of a definition for flare in patients with established gout. Arthritis Rheumatol. 2018;70:462-467.
192. Chiowchanwisawakit P, Katchamart W, Osiri M, Narongroeknawin P, Chevaisrakul P, Kitumnuaypong T, Siripaitoon B, Louthrenoo W. Effectiveness and Drug Survival of Anti-Tumor Necrosis Factor α Therapies in Patients With Spondyloarthritis: Analysis From the Thai Rheumatic Disease Prior Authorization Registry. J Clin Rheumatol. 2018;25:9-15.
193. Bursill D, Taylor WJ, Terkeltaub R, Kuwabara M, Merriman TR, Grainger R,Pineda C, Louthrenoo W, Edwards NL, Andrés M, Vargas-Santos AB, Roddy E, Pascart T, Lin CT, Perez-Ruiz F, Tedeschi SK, Kim SC, Harrold LR, McCarthy G, Kumar N, Chapman PT, Tausche AK, Vazquez-Mellado J, Gutierrez M, Pinheiro GDRC, Richette P, Pascual E, Fisher MC, Burgos-Vargas R, Robinson PC, Singh JA, Jansen TL, Saag KG, Slot O, Uhlig T, Solomon DH, Keenan RT, Scire CA, Biernat-Kaluza E, Dehlin M, Nuki G, Schlesinger N, Janssen M, Stamp LK, Sivera F, Reginato AM, Jacobsson L, Lioté F, Ea HK, Rosenthal A, Bardin T, Choi HK, Hershfield MS, Czegley C, Choi SJ, Dalbeth N. Gout, Hyperuricemia and Crystal-Associated Disease Network (G-CAN) consensus statement regarding labels and definitions for disease elements in gout. Arthritis Care Res (Hoboken) 2019;71:427-434.
194. Kandane-Rathnayake R, Golder V, Louthrenoo W, Luo SF, Jan Wu YJ, Li Z, An Y, Lateef A, Sockalingam S, Navarra SV, Zamora L, Hamijoyo L, Katsumata Y, Harigai M, Chan M, O’Neill S, Goldblatt F, Hao Y, Zhang Z, Al-Saleh J, Khamashta M, Takeuchi T, Tanaka Y, Bae SC, Sing Lau C, Hoi A, Nikpour M, Morand EF. Development of the Asia Pacific Lupus Collaboration cohort. Int J Rheum Dis 2019;22:425-433.
195. Lau CS, Chia F, Dans L, Harrison A, Hsieh TY, Jain R, Jung SM, Kishimoto M, Kumar A, Leong KP, Li Z, Lichauco JJ, Louthrenoo W, Luo SF, Mu R, Nash P, Ng CT, Suryana B, Wijaya LK, Yeap SS. 2018 update of the APLAR recommendations for treatment of rheumatoid arthritis. Int J Rheum Dis. 2019;22:357-375.
196. Chaloemwong J, Tantiworawit A, Rattanathammethee T, Chai-Adisaksopha C, Rattarittamrong E, Norasetthada L, Charoenkwan P, Louthrenoo W. Hyperuricemia, urine uric excretion, and associated complications in thalassemia patients. Ann Hematol. 2019 Feb 5. doi: 10.1007/s00277-019-03630-0.
197. Louthrenoo W, Nilganuwong S, Nanagara R, Siripaitoon B, Collaud Basset S. Diacerein for the treatment of rheumatoid arthritis in patients with inadequate response to methotrexate: a pilot randomized, double-blind, placebo-controlled add-on trial. Clin Rheumatol. 2019 May 19. doi: 10.1007/s10067-019-04587-1.
198. Wangkaew S, Tungteerabunditkul S, Prasertwittayakij N, Euathrongchit J. Comparison of clinical presentation and incidence of cardiopulmonary complications between male and female Thai patients with early systemic sclerosis: inception cohort study. Clin Rheumatol. 2019 Apr 19.
199. Wangkaew S, Prasertwittayakij N, Euathrongchit J Clinical Manifestation and Incidence of Cardiopulmonary Complications in Early Systemic Sclerosis Patients with Different Antibody Profiles. J Clin Med Res. 2019 Jul;11(7):524-531

 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

3. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์

Nuntana Kasitanon, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

2.ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

Worawit Louthrenoo, M.D.

รศ.พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว1

รศ.พญ.ศุภราภรณ์ วังแก้ว

Suparaporn Wangkaew, M.D.

อ.วณิชชา1

อ.พญ.วณิชชา กัมทรทิพย์

Wanitcha Kumthornthip, M.D.

Email : bee.wanitcha132@gmail.com

wanitcha.ch@cmu.ac.th

วิลันดา กองสมบัติ

พยาบาล

แรมใจ วิชัยนันท์

นักเทคนิคการแพทย์