1

ประวัติความเป็นมาของหน่วยวิชาโลหิตวิทยา

 

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2504
หน่วยวิชาโลหิตวิทยาเริ่มมีการก่อตั้ง ภายหลังจากการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2504 ไม่นาน โดยมีหัวหน้าหน่วยท่านแรกคือ อาจารย์ แพทย์หญิงพูนศรี ธรรมาสถิตย์ (สถิรแพทย์) อาจารย์พูนศรี เป็นอาจารย์ท่านแรกที่มาวางหลักสูตรการสอนและงานทางห้องปฏิบัติการของหน่วยโลหิตวิทยาให้กับภาควิชาอายุรศาสตร์ ท่านรับผิดชอบอยู่จนถึงปี พ.ศ.2510 ก็ลาออกไปประกอบอาชีพที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นภาควิชาอายุรศาสตร์ก็เว้นว่างจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบสาขาวิชาโลหิตวิทยาโดยตรง จวบจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2513 จึงมีอาจารย์ประจำหน่วยโลหิตวิทยาอีกครั้งคือ อาจารย์ แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล (ปัจจุบันคือศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงบุญสม ชัยมงคล) ซึ่งย้ายการปฏิบัติหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาฯ ในขณะนั้นคือศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชาญ สถาปนกุล ให้รับผิดชอบหน่วยโลหิตวิทยา และเป็นหัวหน้าหน่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นระยะเวลายาวนานถึงปี พ.ศ. 2534 ในช่วงแรกของการดำเนินการด้านโลหิตวิทยา มีความลำบากมากพอสมควรเนื่องจากขาดบุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการในอดีตจำเป็นต้องอาศัยทักษะของอาจารย์แพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมาจึงมีอาจารย์ภายในหน่วยเพิ่มขึ้นมาตามลำดับได้แก่ อาจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต (ปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาจารย์นายแพทย์ วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ (ปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาจารย์ แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ (ได้ย้ายไปเปิดหน่วยวิชามะเร็งวิทยา และเป็นหัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยาในปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ และทำงานเป็นแพทย์ประจำ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-เชียงใหม่) อาจารย์ แพทย์หญิงผาณิต หิรัญศรี (ปัจจุบันคือแพทย์หญิงผาณิต ศรีวัฒน์ ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา) อาจารย์ แพทย์หญิงลลิตา ชโลธร (ปัจจุบันคือ อาจารย์แพทย์หญิง ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา) อาจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์) อาจารย์ นายแพทย์เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์) อาจารย์ด็อกเตอร์ นายแพทย์ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) อาจารย์ แพทย์หญิงศศินี ฮันตระกูล อาจารย์ นายแพทย์ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) อาจารย์ นายแพทย์ปกป้อง พิริยคุณธร อาจารย์ นายแพทย์นนทกร ฮันตระกูล และอาจารย์ นายแพทย์ธีรฉัตร พรรณเชษฐ์

 

ในด้านเครื่องมือต่างๆ ของหน่วยวิชามีความทันสมัยมากขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้มือ และความสามารถ เฉพาะบุคคลเป็นหลัก ได้เริ่มมีการใช้เครื่องมือต่างๆ มาทดแทน ในขณะที่ยังคงการตรวจที่ใช้ทักษะของแพทย์ได้แก่ peripheral blood smear ควบคู่กันอย่างลงตัว ทำให้หน่วยวิชาก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน เกิดการพัฒนาหน่วยวิชาทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ โดยได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในปีพ.ศ. 2551 และเปิดศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก (bone marrow transplant unit) ในปีพ.ศ. 2557

 

รายนามอาจารย์ของหน่วยโลหิตวิทยาในอดีต
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปัญจะ  กุลพงษ์ ซึ่งเป็นกุมารโลหิตแพทย์ ได้มาช่วยสอนในระยะแรกที่ก่อตั้งหน่วย
– ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์  นาวารวงศ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
– อาจารย์แพทย์หญิงผาณิต  หิรัญศรี ปัจจุบันเป็นโลหิตแพทย์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

รายนามบุคลากรสนับสนุนหน่วยโลหิตวิทยา
สายงานพยาบาล
1. นายธนพัฒน์  ไชยป้อ    (พยาบาลวิชาชีพ)
2. นางสาวสุดารัตน์  เมืองเจริญ    (พยาบาลวิชาชีพ)
3. นางทัศนีย์  ธรรมอุปละ    (พยาบาลวิชาชีพ)

 

สายงานสนับสนุน
1. นางสาวอรกมล  วงศ์ทะกัณฑ์    (นักเทคนิคการแพทย์)
2. นางสาวภคินี  ตันติเวทย์    (นักเทคนิคการแพทย์)
3. นางนพมาศ  ปัญญาสิทธิ์    (นักเทคนิคการแพทย์)

วิสัยทัศน์
หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ บัณฑิต แห่งหน่วยโลหิตวิทยาเป็นผู้ฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ เป็นผู้สามารถครองตน ครองคนและครองงาน ด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พันธกิจของการฝึกอบรม/ หลักสูตร (Mission)
1. ผลิตโลหิตแพทย์ที่มีคุณธรรมและมีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

2. ผลิตการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่

3. ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางโลหิตวิทยารวมทั้งให้การรักษาด้วยสเต็มเซลล์

4. ให้บริการความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ รวมทั้งในชุมชนและสังคม เพื่อป้องกันโรคทางโลหิตวิทยา

 

การให้บริการ

หน่วยโลหิตวิทยา ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาทั้งโรคทั่วไปและมะเร็งทางโลหิตวิทยา รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยรับส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลทั่วภาคเหนือ โดยให้การดูแลทั้งในแผนกอายุรกรรม ผู้ป่วยต่างแผนก และผู้ป่วยนอก โดยให้บริการครบวงจร ทั้งการให้ยาเคมีบำบัด การฉายแสง และการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

จากข้อมูลการให้บริการของหน่วยโลหิตวิทยา ในปีพ.ศ.2560 มีดังนี้
ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จำนวน 24 ราย
ให้บริการผู้ป่วยนอก จำนวน 18,589 ครั้ง/ปี
ให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 2,228 ครั้ง/ปี
ให้บริการการตรวจไขกระดูก 1,294 ครั้ง/ปี

 

การเรียนการสอน
เป็นหน่วยฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ และฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโลหิตวิทยา

 

การวิจัย
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานหน่วยวิชาโลหิตวิทยา

 

1. ประชุมวิชาการ

– จัดประชุมวิชาการประจำปี Chiang Mai Hematology Conference (CHC) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ จำนวนประมาณ 200 คน เป็นประจำทุกปี ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
– จัดสัมมนาให้ความรู้ประชาชน แก่ผู้ป่วยและผู้สนใจเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้สนใจประมาณ 50-80 คน

 

2. งานวิจัย

1. Seresirikachorn K. , Ausayakhun S. , Wiwatwongwana D. , Mahanupab P. , DaroontumT. , Norasetthada L. Characteristics and treatment outcomes of patients with primary ocular adnexal lymphoma in northern Thailand (https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85078354874&origin=inward) Asian Journal of Ophthalmology. 17:86-97. 2020 JDA
2. Koonarat A. , Rattarittamrong E. , Tantiworawit A. , Rattanathammethee T. ,Hantrakool S. , Chai-Adisaksopha C. , Norasetthada L. Clinical characteristics, risk factors, and outcomes of usual and unusual site venous thromboembolism (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85041472411&origin=inward) Blood Coagulation and Fibrinolysis. 29:12-18. 2018 JIF : 1.367 citedby-count: 1
3. Seresirikachorn K. , Norasetthada L. , Ausayakhun S. , Apivatthakakul A. ,Tangchittam S. , Pruksakorn V. , Wudhikarn K. , Wiwatwongwana D. Clinical presentation and treatment outcomes of primary ocular adnexal MALT lymphoma in Thailand (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85058627367&origin=inward) Blood Research. 53:307-313. 2018 JDA
4. Hengjeerajarus N. , Klaisuwan T. , Norasetthada L. , Kosachunhanun N. Mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma with large cell transformation on the background of hashimoto’s thyroiditis: A case report and review literature(https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84929628668&origin=inward) Journal of the Medical Association of Thailand. 98:514-519. 2015 citedby-count: 5
5. Intragumtornchai T. , Bunworasate U. , Siritanaratkul N. , Khuhapinant A. ,Nawarawong W. , Norasetthada L. , Lekhakula A. , Rujirojindakul P. , Sirijerachai C. ,Chansung K. , Suwanban T. , Chuncharunee S. , Niparuck P. , Wongkhantee S. ,Mongkonsritragoon W. , Numbenjapon T. Inferior progression-free survival for Thai patients with diffuse large B-cell lymphoma treated under Universal Coverage Scheme: the impact of rituximab inaccessibility (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84870893023&origin=inward) Leukemia and Lymphoma. 54:83-89. 2013 JIF : 2.580 citedby-count: 9

6. Wongcharoen W. , Pacharasupa P. , Norasetthada L. , Gunaparn S. , Phrommintikul A. Anti-Factor Xa Activity of Standard and Japan-Specific Doses of Rivaroxaban in Thai Patients With Non-Valvular Atrial Fibrillation (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32461505) Circulation journal. . 2020 JIF : 3.025
7. Ampasavate C. , Jutapakdee W. , Phongpradist R. , Tima S. , Tantiworawit A. ,Charoenkwan P. , Chinwong D. , Anuchapreeda S. FLT3, a prognostic biomarker for acute myeloid leukemia (AML): Quantitative monitoring with a simple anti-FLT3 interaction and flow cytometric method
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85065971444&origin=inward) Journal of Clinical Laboratory Analysis. 33. 2019 JIF : 1.303 JDA
8. Tantiworawit A. , Rattanathammethee T. , Chai-Adisaksopha C. , Rattarittamrong E. ,Norasetthada L. Outcomes of adult acute lymphoblastic leukemia in the era of pediatric-inspired regimens: a single-center experience (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85066848715&origin=inward) International Journal of Hematology. . 2019 JIF : 1.942
9. Owattanapanich W. , Utchariyaprasit E. , Tantiworawit A. , Rattarittamrong E. ,Niparuck P. , Puavilai T. , Julamanee J. , Saelue P. , Chanswangphuwana C. ,Polprasert C. , Limvorapitak W. , Kanitsap N. , Wanitpongpun C. , Nakhakes C. ,Sriswasdi C. , Prayongratana K. Improved Survival of Elderly-t Patients With Acute Myeloid Leukemia Requiring Intensive Therapy: 3-Year Multicenter Analysis From
TALWG (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85053010803&origin=inward) Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 18:e509-e514. 2018 citedby-count: 2
10. Pattanakuhar S. , Phrommintikul A. , Tantiworawit A. , Konginn S. , SrichairattanakoolS. , Chattipakorn S. , Chattipakorn N. Increased sympathovagal imbalance evaluated by heart rate variability is associated with decreased T2* MRI and left ventricular function in transfusion-dependent thalassemia patients
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85041567136&origin=inward) Bioscience Reports. 38. 2018 JIF : 2.906 JDA
11. Mevatee P. , Tantiworawit A. , Traisathit P. , Puaninta C. , Mevatee U. , AngsuchawanS. , Bumroongkit K. FLT3-ITD, NPM1, and DNMT3A gene mutations and risk factors in normal karyotype acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome patients in upper Northern Thailand
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85035075730&origin=inward) Asian Pacic Journal of Cancer Prevention. 18:3031-3039. 2017 JDA
12. Nanthakwang N. , Rattarittamrong E. , Rattanathammethee T. , Chai-Adisaksopha C. ,Tantiworawit A. , Norrasethada L. , Ya-In C. Clinicopathological study and outcomes of primary extranodal lymphoma
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85076617576&origin=inward) Hematology Reports. 11:79-83. 2019
13. Rattarittamrong E. , Tantiworawit A. , Kumpunya N. , Wongtagan O. , Tongphung R. ,Phusua A. , Chai-Adisaksopha C. , Hantrakool S. , Rattanathammethee T. ,Norasetthada L. , Charoenkwan P. , Lekawanvijit S. Calreticulin mutation analysis in non-mutated Janus kinase 2 essential thrombocythemia patients in Chiang Mai University: analysis of three methods and clinical correlations
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85043317270&origin=inward) Hematology. 23:613- 619. 2018 JIF : 1.244 JDA
14. Rattarittamrong E. , Norasetthada L. , Tantiworawit A. , Chai-Adisaksopha C. ,Nawarawong W. CHOEP-21 chemotherapy for newly diagnosed nodal peripheral T-cell lymphomas (PTCLs) in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24428090) Journal of the Medical
Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet. 96:1416-22. 2013 citedby-count: 1 JDA
15. Patpan N. , Banjerdpongchai R. , Tantiworawit A. , Poofery J. , Komonrit P. ,Fanhchaksai K. , Rattanathammethee T. , Chai-Adisaksopha C. , Rattarittamrong E. ,Norasetthada L. , Charoenkwan P. The Effect of Transfusion-DependentThalassemia Patient’s Serum on Peripheral Blood Mononuclear Cell Viability
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30670921) Journal of cell death.12:1179066018823534. 2019 JDA
16. Makmettakul S. , Tantiworawit A. , Lekawanvijit S. , Phrommintikul A. ,Rattanathammethee T. , Hantrakool S. , Chai-Adisaksopha C. , Rattarittamrong E. ,Norasetthada L. Cardiorenal Syndrome in Thalassemia Patients BLOOD. 130.2017 JIF : 11.847 JDA
17. Norasetthada L. , Tantiworawit A. , Rattanathammethee T. , Hantrakool S. ,ChaiAdisaksopha C. , Rattarittamrong E. EFFICACY OF ESHAP REGIMEN IN THE ABSENCE OF AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION IN RELAPSED/REFRACTORY T-CELL LYMPHOMA HAEMATOLOGICA. 101:696-696. 2016 JIF : 5.814
18. Warit W. , Norasetthada L. , Tantiworawit A. , Rattarittamrong E. , Chaiadisaksopha C., Hantrakool S. , Ornkamon W. , Nawarawong W. High Prevalence of Platelet Dysfunction Among Patients with Chronic Myeloid Leukemia Receiving Tyrosine Kinase Inhibitors BLOOD. 124. 2014 JIF : 9.060 citedby-count: 1 JDA
19. Hantrakool S. , Tantiworawit A. , Rattarittamrong E. , Chai-adisaksopa C. ,Nawarawong W. , Srichairattanakool S. , Phornphutkul M. , Norasetthada L. ElevatedSerum Ferritin Levels Are Highly Associated with Diabetes Mellitus and Hypothyroidism in Thalassemia Patients BLOOD. 120. 2012 JIF : 10.558 citedby-count: 4 JDA
20. Limvorapitak W. , Owattanapanich W. , Utchariyaprasit E. , Niparuck P. , Puavilai T. ,Tantiworawit A. , Rattanathammethee T. , Saengboon S. , Sriswasdi C. , Julamanee J., Saelue P. , Polprasert C. , Wudhikarn K. , Wanitpongpun C. , Prayongratana K. Better survivals in adolescent and Young adults, compared to adults with acute lymphoblastic leukemia – A multicenter prospective registry in Thai population
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85074031507&origin=inward) Leukemia Research. 87. 2019 JIF : 2.319
21. Polprasert C. , Takeda J. , Niparuck P. , Rattanathammethee T. , Pirunsarn A. ,Suksusut A. , Kobbuaklee S. , Wudhikarn K. , Lawasut P. , Kongkiatkamon S. ,Chuncharunee S. , Songserm K. , Phowthongkum P. , Bunworasate U. , Nannya Y. ,Yoshida K. , Makishima H. , Ogawa S. , Rojnuckarin P. Novel DDX41 variants in Thai patients with myeloid neoplasms (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85075040765&origin=inward) International Journal of Hematology. . 2019 JIF : 1.942 AOI
22. Rattanathammethee T. , Tantiworawit A. , Rattarittamrong E. , Chai-Adisaksopha C. ,Hantrakool S. , Phrommintikul A. , Wongcharoen W. , Gunaparn S. , Norasetthada L. Peripheral Artery Occlusive Disease Among Patients With Chronic MyeloidLeukemia Receiving Tyrosine Kinase Inhibitors: A Cross-Sectional Case-ControlStudy (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85044630066&origin=inward) Clinical Medicine Insights: Cardiology. 11. 2017 citedby-count: 1
23. Phrommin S. , Tantiworawit A. , Rattanathammethee T. , Puaninta C. , Pangjaidee N. ,Aungsuchawan S. , Bumroongkit K. Chromosomal Abnormalities in Myelodysplastic Syndrome Patients in Upper Northern Thailand (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32212788) Asian Pacic journal of cancer prevention : APJCP. 21:639-645. 2020 JDA
24. Rattanathammethee T. , Tantiworawit A. , Rattarittamrong E. , Chai-Adisaksopha C. ,Hantrakool S. , Phrommintikul A. , Gunaparn S. , Norasetthada L. High Prevalence of Peripheral Artery Occlusive Disease (PAOD) Among Patients with Chronic Myeloid Leukemia (CML) Receiving Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs): A Cross-Sectional Study BLOOD. 126. 2015 JIF : 9.775
25. Piriyakhuntorn P. , Tantiworawit A. , Rattanathammethee T. , Chai-Adisaksopha C. ,Rattarittamrong E. , Norasetthada L. The role of red cell distribution width in the differential diagnosis of iron deciency anemia and non-transfusion dependent thalassemia patients (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85053142262&origin=inward) Hematology Reports. 10:72-76. 2018
26. Piriyakhuntorn P. , Tantiworawit A. , Phimphilai M. , Srichairatanakool S. ,Teeyasoontranon W. , Rattanathammethee T. , Chai-Adisaksopha C. , Rattarittamrong E. , Norasetthada L. , Charoenkwan P. Prevalence and Risk Factors of Low Bone Mineral Density and Fractures of Young Thalassemia Patients BLOOD. 132.2018 JIF : 13.164 JDA
27. Wudhikarn K. , Bunworasate U. , Julamanee J. , Lekhakula A. , Ekwattanakit S. ,Khuhapinant A. , Chuncharunee S. , Niparuck P. , Numbenjapon T. , Prayongratana K. ,Kanitsap N. , Wongkhantee S. , Makruasi N. , Wong P. , Norasetthada L. , Nawarawong W. , Sirijerachai C. , Chansung K. , Suwanban T. , Praditsuktavorn P. ,Intragumtornchai T. Characteristics, treatment patterns, prognostic determinants
and outcome of peripheral T cell lymphoma and natural killer/T cell non-Hodgkin Lymphoma in older patients: The result of the nationwide multi-institutional registry Thai Lymphoma Study Group
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85063582476&origin=inward) Journal of Geriatric Oncology. . 2019 JIF : 3.359
28. Wudhikarn K. , Bunworasate U. , Julamanee J. , Lekhakula A. , Ekwattanakit S. ,Khuhapinant A. , Niparuck P. , Chuncharunee S. , Numbenjapon T. , Prayongratana K. ,Kanitsap N. , Wongkhantee S. , Makruasri N. , Wong P. , Norasetthada L. ,Nawarawong W. , Sirijerachai C. , Chansung K. , Suwanban T. , Praditsuktavorn P. ,Intragumtornchai T. Event free survival at 24 months is a strong surrogate
prognostic endpoint of peripheral T cell lymphoma (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85075039642&origin=inward) Hematological Oncology. . 2019 JIF : 3.193
29. Natesirinilkul R. , Charoenkwan P. , Nawarawong W. , Boonsri S. , Tantivate P. ,Wongjaikum S. , Manowong S. , Sanguansermsri T. Hypercoagulable state as demonstrated by thromboelastometry in hemoglobin E/beta-thalassemia patients: Association with clinical severity and splenectomy status
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=84960334058&origin=inward) Thrombosis Research. 140:125-131. 2016 JIF : 2.447 citedby-count: 4 JDA
30. Chueamuangphan N. , Patumanond J. , Wongtheptien W. , Nawarawong W. ,Sukonthasarn A. , Chuncharunee S. , Tawichasri C. Benets of chronic blood transfusion in hemoglobin E/β thalassemia with pulmonary arterial hypertension (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84907335967&origin=inward) International Journal of General Medicine. 7:411-416. 2014 citedby-count: 9 JDA
31. Chueamuangphan N. , Patumanond J. , Wongtheptien W. , Nawarawong W. ,Sukonthasarn A. , Chuncharunee S. , Tawichasri C. Benets of chronic blood transfusion in hemoglobin E/β thalassemia with pulmonary arterial hypertension (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84907335967&origin=inward) International Journal of General Medicine. 7:411-416. 2014 citedby-count: 9 JDA
32. Nanthatanti N. , Tantiworawit A. , Patpan N. , Rattanathammethee T. , Hantrakool S. ,Chai-Adisaksopha C. , Rattarittamrong E. , Norasetthada L. , Phrommintikul A. ,Tuntiwechapikul W. , Kumfu S. , Chattipakorn N. Telomere Length in Transfusion Dependent Thalassemia Patients BLOOD. 128. 2016 JIF : 10.452 JDA
33. Chai-Adisaksopha C. , Norasetthada L. , Tantiwora-Wit A. , Rattarittamrong E. ,Nawarawong W. The efficacy of corticosteroid monotherapy in acquired factor VIII inhibitor HAEMOPHILIA. 18:1-1. 2012 JIF : 2.364 JDA
34. Rattarittamrong E. , Luechoowong J. , Rattanathammethee T. , Chai-Adisaksopha C. ,Tantiworawit A. , Norasetthada L. Clinical manifestations and outcomes of primary systemic AL amyloidosis: Chiang Mai University Experience CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA. 19:E328-E329. 2019 JIF : 2.308
35. Rattarittamrong E. , Norasetthada L. , Tantiworawit A. , Chai-Adisaksopha C. ,Hantrakool S. , Rattanathammethee T. , Charoenkwan P. Acute non-atherosclerotic ST-segment elevation myocardial infarction in an adolescent with concurrent hemoglobin H-Constant Spring disease and polycythemia vera
(https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84942243377&origin=inward) Hematology Reports. 7:66-69. 2015 citedby-count: 5 JDA
36. Yanika Jindamai• Ekarat Rattarittamrong• Arintaya Phrommintikul • Lalita Yongsmith •
Pokpong Piriyakhuntorn • Thanawat Rattanathammethee • Sasinee Hantrakool • Chatree Chai‐Adisaksopha • Adisak Tantiworawit • Lalita Norasetthada. Prevalence and risk factors of high echocardiographic probability
of pulmonary hypertension in myeloproliferative neoplasms patients. International Journal of Hematology https://doi.org/10.1007/s12185-020-02952-4
37. Sorasak Makmettakul1,2, Adisak Tantiworawit1* , Arintaya Phrommintikul3 , Pokpong Piriyakhuntorn1 , Thanawat Rattanathammethee1 , Sasinee Hantrakool1 , Chatree Chai-Adisaksopha1 , Ekarat Rattarittamrong1 , Lalita Norasetthada1 , Kanda Fanhchaksai4 , Pimlak Charoenkwan4 and Suree Lekawanvijit. Cardiorenal syndrome in thalassemia patients. BMC Nephrology (2020) 21:325

 

ร่วมงานวิจัยในระดับนานาชาติ
1. Nakamae H. , Kirby K. , Sandmaier B. , Norasetthada L. , Maloney D. , Maris M. , Davis C. , Corey L. , Storb R. , Boeckh M. Effect of Conditioning Regimen Intensity on CMV Infection in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=67349284294&origin=inward) Biology of Blood and Marrow Transplantation. 15:694-703. 2009 JIF : 3.797 citedby-count: 53 AOI
2. Rezvani A. , Norasetthada L. , Gooley T. , Sorror M. , Bouvier M. , Sahebi F. , Agura E. ,Chauncey T. , Maziarz R. , Maris M. , Shizuru J. , Bruno B. , Bredeson C. , Lange T. ,Yeager A. , Sandmaier B. , Storb R. , Maloney D. Non-myeloablative allogeneic haematopoietic cell transplantation for relapsed diffuse large B-cell lymphoma: A multicentre experience (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=54049140486&origin=inward) British Journal of Haematology. 143:395-403. 2008 JIF : 4.498 citedby-count: 77 AOI
3. Domenica Cappellini M. , Viprakasit V. , Taher A.T. , Georgiev P. , Kuo K.H.M. , Coates T. , Voskaridou E. , Liew H.K. , Pazgal-Kobrowski I. , Forni G.L. , Perrotta S. , Khelif A. ,Lal A. , Kattamis A. , Vlachaki E. , Origa R. , Aydinok Y. , Bejaoui M. , Joy Ho P. , Chew L.P. , Bee P.C. , Lim S.M. , Lu M.Y. , Tantiworawit A. , Ganeva P. , Gercheva L. , Shah F. , Neufeld E.J. , Thompson A. , Laadem A. , Shetty J.K. , Zou J. , Zhang J. , Miteva D. , Zinger T. , Linde P.G. , Sherman M.L. , Hermine A phase 3 trial of luspatercept in patients with transfusion-dependent β-thalassemia (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85082380437&origin=inward) New England Journal of Medicine. 382:1219-1231. 2020 JIF : 70.670 citedby-count: 1 AOI
4. Wang J. , Li J. , Tantiworawit A. , Izuka S. , Yamada S. , Hill J. , Shima Rich E. , Bahceci E. A phase III randomized study of gilteritinib versus salvage chemotherapy in FLT3 mutation-positive subjects with relapsed or refractory acute myeloid leukemia (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85081645771&origin=inward) Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology. 29:ix92. 2018 AOI
5. Verger E. , Rattarittamrong E. , Letort G. , Raffoux E. , Cassinat B. , Kiladjian J. Chemotherapy for post-myelofibrosis acute myeloid leukemia: eradication of the leukemic clone but not the MPN clone
(https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84981499475&origin=inward) Leukemia andLymphoma. 58:749-751. 2017 JIF : 3.093 citedby-count: 1 AOI
6. Chai-Adisaksopha C. , Crowther M. , Isayama T. , Lim W. The impact of bleeding complications in patients receiving target-specific oral anticoagulants: A systematic review and meta-analysis
(https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84907662267&origin=inward) Blood. 124:2450-2458. 2014 JIF : 9.060 citedby-count: 173 AOI
7. Chai-Adisaksopha C. , Hillis C. , Monreal M. , Witt D. , Crowther M. Thromboembolic events, recurrent bleeding and mortality after resuming anticoagulant following gastrointestinal bleeding: A meta-analysis
(https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84943189471&origin=inward) Thrombosis and Haemostasis. 114:819-825. 2015 JIF : 5.760 citedby-count: 36 AOI
8. Isayama T. , Chai-Adisaksopha C. , McDonald S. Noninvasive ventilation with vs without early surfactant to prevent chronic lung disease in preterm infants: A systematic review and meta-analysis
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=84939813402&origin=inward) JAMA Pediatrics. 169:731-739. 2015 citedby-count: 37 AOI
9. Chai-Adisaksopha C. , Hillis C. , Lim W. , Boonyawat K. , Moffat K. , Crowther M. Hemodialysis for the treatment of dabigatran-associated bleeding: A case report and systematic review (https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84942871422&origin=inward) Journal of Thrombosis and Haemostasis. 13:1790-1798. 2015 JIF : 5.550 citedby-count: 43 AOI
10. Chai-Adisaksopha C. , Hillis C. , Isayama T. , Lim W. , Iorio A. , Crowther M. Mortality outcomes in patients receiving direct oral anticoagulants: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84946550723&origin=inward) Journal of Thrombosis and Haemostasis. 13:2012-2020. 2015 JIF : 5.550 citedby-count: 65 AOI
11. Samuelson B. , Chai-Adisaksopha C. , Garcia D. Anagrelide compared with hydroxyurea in essential thrombocythemia: a meta-analysis (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84942500070&origin=inward) Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 40:474-479. 2015 JIF : 2.039 citedby-count: 6 AOI
12. Samuelson B. , Vesely S. , Chai-Adisaksopha C. , Scott B. , Crowther M. , Garcia D. The impact of ruxolitinib on thrombosis in patients with polycythemia vera and myelofibrosis: A meta-analysis (https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84947104333&origin=inward) Blood Coagulation and Fibrinolysis. 27:648-652. 2016 JIF : 1.403 citedby-count: 17 AOI
13. Chai-Adisaksopha C. , Thorlund K. , Iorio A. Interpreting trial sequential analysis
(https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85003253400&origin=inward) Transfusion. 56:2918-2922. 2016 JIF : 3.225 citedby-count: 1 AOI
14. Chai-Adisaksopha C. , Lam W. , Hillis C. Major arterial events in patients with chronic myeloid leukemia treated with tyrosine kinase inhibitors: A meta-analysis(https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84944929798&origin=inward) Leukemia and Lymphoma. 57:1300-1310. 2016 JIF : 2.891 citedby-count: 42 AOI
15. Li G. , Holbrook A. , Jin Y. , Zhang Y. , Levine M. , Mbuagbaw L. , Witt D. , Crowther M. , Connolly S. , Chai-Adisaksopha C. , Wan Z. , Cheng J. , Thabane L. Comparison of treatment effect estimates of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants versus warfarin between observational studies using propensity score methods and randomized controlled trials (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=84976501524&origin=inward) European Journal of Epidemiology. 31:541-561. 2016 JIF : 5.339 citedby-count: 11 AOI
16. Tantiworawit A. , Power M. , Barnett M. , Hogge D. , Nantel S. , Nevill T. , Shepherd J. ,Song K. , Sutherland H. , Toze C. , Abou-Mourad Y. , Narayanan S. , Broady R. , Forrest D. Long-term follow-up of patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase developing sudden blast phase on imatinib therapy
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=84862728693&origin=inward) Leukemia and Lymphoma. 53:1321-1326. 2012 JIF : 2.492 citedby-count: 9 AOI
17. Chai-Adisaksopha C. , Brown J. FCR achieves long-term durable remissions in patients with IGHV-mutated CLL (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85034832329&origin=inward) Blood. 130:2278-2282. 2017 JIF : 11.847 citedby-count: 13 AOI
18. Chai-Adisaksopha C. , Linkins L. , Alkindi S. , Cheah M. , Crowther M. , Iorio A.Outcomes of low-molecular-weight heparin treatment for venous thromboembolism in patients with primary and metastatic brain tumours (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85014315951&origin=inward) Thrombosis and Haemostasis. 117:589-594. 2017 JIF : 5.255 citedby-count: 3 AOI
19. Chai-Adisaksopha C. , Hillis C. , Siegal D. , Movilla R. , Heddle N. , Iorio A. , Crowther M. Prothrombin complex concentrates versus fresh frozen plasma for warfarin reversal: A systematic review and meta-analysis
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=84994667137&origin=inward) Thrombosis and Haemostasis. 116:879-890. 2016 JIF : 4.984 citedby-count: 48 AOI
20. Chornenki NJ. , Chai-Adisaksopha C. , Um K. , Mendoza P. , Samienezhad A. , Swarup V. , Siegal D. Risk of venous and arterial thrombosis in patients receiving tranexamic acid: A systematic review and meta-analysis THROMBOSIS RESEARCH. 170:2-2. 2018 JIF : 2.650
21. Boonyawat K. , Caron F. , Li A. , Chai-Adisaksopha C. , Lim W. , Alfonso I. , Lopes RD. ,Garcia DA. , Crowther M. Association of BW with Thromboembolic and Bleeding Outcomes in Phase III Randomized Controlled Trials of Direct Oral Anticoagulants: Systematic Review and Meta-Analysis BLOOD. 128. 2016 JIF :10.452
22. Chai-Adisaksopha C. , Crowther M. , Iorio A. , Martin-Antoran M. , Lopez-Montes L. ,Morales MD. , Pons I. , Ciammaichella M. , Martin-Martos F. , Monreal M. OPTIMAL DURATION OF ANTICOAGULANT THERAPY FOR THE TREATMENT OF CANCER-ASSOCIATED THROMBOSIS HAEMATOLOGICA. 100:20-20. 2015 JIF : 5.868 citedby-count: 1
23. Tan D. , Lee J. , Chen W. , Shimizu K. , Hou J. , Suzuki K. , Nawarawong W. , Huang S. ,Sang Chim C. , Kim K. , Kumar L. , Malhotra P. , Chng W. , Durie B. Recent advances in the management of multiple myeloma: clinical impact based on resource-strati cation. Consensus statement of the Asian Myeloma Network at the 16th international myeloma workshop (https://www.scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=85041618920&origin=inward) Leukemia and Lymphoma. 59:2305-2317. 2018 JIF : 2.755 citedby-count: 6 AOI
24. Jaeger U. , Trneny M. , Melzer H. , Praxmarer M. , Nawarawong W. , Yehuda D. ,Goldstein D. , Mihaljevic B. , Ilhan O. , Ballova V. , Hedenus M. , Hsiao L. , Au W. ,Burgstaller S. , Weidinger G. , Keil F. , Dittrich C. , Skrabs C. , Klingler A. , Chott A. ,Fridrik M. , Greil R. Rituximab maintenance for patients with aggressive B-cell lymphoma inrst remission: Results of the randomized NHL13 trial
(https://www.scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=84936160629&origin=inward) Haematologica. 100:955-963. 2015 JIF : 5.868 citedby-count: 42 AOI
25. Norasetthada L. , Kirby K. , Sandmaier B. , Maloney D. , Maris M. , Davis C. , Corey L. ,Storb R. , Boeckh M. CMV infection and disease after nonmyeloablative (NM) HCT revisited: Incidence, risk factors, ganciclovir-related neutropenia and outcome. BLOOD. 106:907A-908A. 2005 JIF : 10.120
26. M.D. Cappellini, V. Viprakasit, A.T. Taher, P. Georgiev, K.H.M. Kuo, T. Coates, E. Voskaridou, H.-K. Liew, I. Pazgal-Kobrowski, G.L. Forni, S. Perrotta, A. Khelif, A. Lal, A. Kattamis, E. Vlachaki, R. Origa, Y. Aydinok, M. Bejaoui, P.J. Ho, L.-P. Chew, P.-C. Bee, S.-M. Lim, M.-Y. Lu, A. Tantiworawit, P. Ganeva, et al. A Phase 3 Trial of Luspatercept in Patients with Transfusion-Dependent β-Thalassemia. N Engl J Med 2020;382:1219-31. DOI: 10.1056/NEJMoa1910182

 

3. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและกิจกรรม corporate social responsibility (CSR) อื่น ๆ

โครงการงานโลหิตวิทยาพบประชาชน

หลักการและเหตุผล
โรคทางโลหิตวิทยาเป็นโรคที่พบบ่อยและมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีโรคนี้พบในทุกเพศทุกวัย ซึ่งแต่ละโรคจะมีการรักษา การตอบสนองต่อการรักษา การพยากรณ์โรคที่แตกต่างกันในปัจจุบันการรักษาโรคทางโลหิตวิทยามีการพัฒนาไปมาก มีสูตรยาใหม่ๆ มากมาย สามารถแบ่งได้เป็นโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันและเรื้อรัง และโรคที่ไม่ใช่มะเร็งทางโลหิตวิทยา เช่น ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญพบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และผู้ป่วยที่ไม่ใช่มะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยเข้าใจเรื่องโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย
2. เพื่อให้ประชาชน และผู้ป่วยเข้าใจถึงแนวการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย
3. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการรักษา

 

ระยะเวลาดำเนินงาน จัดงานภายในคณะแพทยศาสตร์ โดย
1. จัดนิทรรศการสัปดาห์โรคทางโลหิตวิทยา
2. จัดเสวนาให้ความรู้

 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทางโลหิตวิทยา ประชาชนทั่วไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยามากขึ้น
2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจถึงแนวการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย
3. ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการรักษามากขึ้น

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 

2. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

3. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา

Chatree Chai-adisaksopha, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาโลหิตวิทยา

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์

Adisak Tantiworawit, M.D.

รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

Ekarat Rattarittamrong, M.D.

อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

Lalita Norasetthada, M.D.

รศ.นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี

Thanawat Rattanathammethee, M.D.

6.อ.พญ.ศศินี ฮันตระกูล

อ.พญ.ศศินี ฮันตระกูล

Sasinee Hantrakool, M.D.

153379

ผศ.นพ.ปกป้อง พิริยคุณธร

Pokpong Piriyakhuntorn, M.D.

ธีรฉัตร

อ.นพ.ธีรฉัตร พรรณเชษฐ์

Teerachat Punnachat, M.D.

Email : teerachat.pun@cmu.ac.th

teerachat_p@outlook.com

นนทกร

อ.นพ.นนทกร ฮันตระกูล

Nonthakorn Hantrakun, M.D.

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล

(อาจารย์พิเศษ)

Boonsom Chaimongkol, M.D.

Email : chboonsom@gmail.com

รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

(อาจารย์พิเศษ)

Weerasak Nawarawong, M.D.

อ.นพ.วริทธิ์ หวังซื่อกุล

(อาจารย์พิเศษ)

 Warit Wangsuekul, M.D.

สุดารัตน์ เมืองเจริญ

พยาบาล

ธนพัฒน์ ไชยป้อ

พยาบาล

ทัศนีย์ ธรรมอุปละ

พยาบาล

พี่นาเดีย

อรกมล วงศ์ทะกัณฑ์

นักเทคนิคการแพทย์

ภคินี ตันติเวทย์

นักเทคนิคการแพทย์

นพมาศ ปัญญาสิทธิ์

นักเทคนิคการแพทย์

พี่แหวน

สิตาภัค วรรณกุล

นักจัดการงานทั่วไป

วรารัตน์ พรมพราย

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

บุญส่ง ใจแก่น

พนักงานบริการทั่วไป