ประวัติการก่อตั้ง

พ.ศ. 2502 มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

 

พ.ศ. 2503 มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และในปลายปีได้ย้ายนักศึกษาที่ฝากเรียนไว้ที่กรุงเทพฯ และอาจารย์ทางปรีคลินิกขึ้นมาเชียงใหม่ทั้งหมด

 

พ.ศ. 2504 ได้มีประกาศก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ขึ้นที่เชียงใหม่ โดยแต่งตั้งให้ ศ.นพ.ชาญ สถาปนกุล รักษาการหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และได้ย้ายขึ้นมาปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมบริหารงานของภาควิชาฯ ดังต่อไปนี้

พญ.กาญจนา เชี่ยวชาญวิทย์

พญ.ฉันทนา จุลลัษเสฐียร