ประวัติความเป็นมา

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2562

หน่วยวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุถูกจัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ การดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยถือเป็นหน่วยวิชาลำดับที่ 12 ของภาควิชา  หน่วยวิชามี นพ.ปาณัสม์ เจษฎาพร ซึ่งโอนย้ายมาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นบุคลากรคนแรก ในช่วงเริ่มต้น หน่วยวิชามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุให้กับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายนามหัวหน้าหน่วยวิชา และปีที่ดำรงตำแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน

อาจารย์ นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

รายนามอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อาจารย์ นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร

1 สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

2 ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

3 ส่งมอบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และคุณค่าให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุ และครอบครัว

รายนามบุคลากรสายสนับสนุน

นาย สิริพงศ์ ทีปะนีธีรากุล (พยาบาล) 2564-ปัจจุบัน

พันธกิจ

1 สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมถึงสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

2 ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

3 ส่งมอบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และคุณค่าให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุ และครอบครัว

การเรียนการสอน

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม และการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน และกลุ่มอาการผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

หัวข้องานวิจัยของหน่วยวิชาที่มีความโดดเด่น

1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

2 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

 

งานบริการวิชาการ

ประเมิน และร่วมดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรค หรือภาวะทางอายุรกรรม ร่วมดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก

 

นวัตกรรมของหน่วยวิชาฯ

ระบบตรวจจับการก้าวเท้า ระบบหอผู้ป่วยอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ แอปพลิเคชันสำหรับประเมินผู้ป่วยสูงอายุแบบรวดเร็ว และระบบประเมินคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารในโรงพยาบาลจากรูปถ่าย

อ.นพ.ปาณัสม์  เจษฎาพร

Panas Jesadaporn, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

อ.พรพิมล-1

อ.พญ.พรพิมล เรือนคำ

Phonphimon Ruankham, M.D.

Email : phonphimon.r@gmail.com

สิริพงศ์ ทีปะนีธีรากุล

พยาบาล