คลินิกอายุรศาสตร์

          ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดให้บริการทางคลินิกอายุรศาสตร์ทั่วไปและคลินิกหน่วยต่างๆ ดังนี้