ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 5 อาคาร บุญสม มาร์ติน 110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

053-935482-3

สำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์

cmumedicine@gmail.com

E-mail

053-934896

หน่วยวิจัย

053-936452

หน่วยวิชาโรคไต

053-936765

หน่วยวิชาโรคผิวหนัง

053-935480

หน่วยวิชามะเร็งวิทยา

053-935899

หน่วยวิชาประสาทวิทยา

053-935488

หน่วยวิชาโลหิตวิทยา

053-935487

หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

053-936453

หน่วยวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

053-935486

หน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือด

053-936840

หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

053-936457

หน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน

053-936228

หน่วยวิชาระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้