ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีบุคลากรทีมสนับสนุนบริการทางแพทย์ของภาควิชาฯ ดังนี้

1. ศุพิชญาภัค  สรรเจริญ

2. ศิริมาศ  ประเสริฐศรี

3. โชติกา  ชายัณห์

4. ธนพร  วงค์ชะรัตน์

5. อัญชิสา  รุ่งเรืองศรี

6. เกสร  หมื่นแปง

7. ประภัสสร  ไชยเรืองศรี

8. พจวรรณ  แสนคติ

9. จิรพรรณ  อุทธิยา

10.จิราวรรณ  สันกลกิจ

11.ณัฎฐนันท์  ว่องสาริกัน

12.ปัทมพร  บัวแก้ว

13.ศักรินทร์  ไทยยิ่ง

14.ทัศนีย์  แปงจันทร์เขียว