มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านมาตรฐานการให้บริการกับ Advance HA

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมเข้ารับการเยี่ยมสำรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ Advance Hospital Accreditation (Advance HA) โดยภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้มีการพัฒนาการให้บริการการรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรม ที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ มีการให้บริการทางการแพทย์ที่ผ่าน Disease Specific Certification (DSC) ซึ่งเป็นการพัฒนารายโรค ได้แก่ DSC Stroke Service, DSC Heart Failure, และ DSC Brease Cancer โดย DSC ถือเป็นการรับรองมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรคที่มีมาตรฐานสูงสุด

นอกจากนี้ การรักษาทางด้านอายุรกรรมทั่วไป และ อายุรกรรมเฉพาะโรคอื่นๆ ได้แก่ หอผู้ป่วยหนัก การปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow and Transplatation Unit) การปลูกถ่ายเปลี่ยนไต การควบคุมโรคติดเชื้อ และการพัฒนามาตรฐานการดูแลการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ ยังมีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอายุรกรรมต่อไป

ทั่งนี้ ในเดือน กันยายน ทาง สถานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (มหาชน) หรือ สรพ. ได้ประกาศรับรองคุณภาพระดับ Advance HA ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับสากลต่อไป