หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร | Gastroenterology

ประวัติความเป็นมาของหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

 

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2504
หน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารเป็นหน่วยที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504 พร้อมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ ช่วงเริ่มก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์มีหอผู้ป่วยอยู่ 2 แห่ง ที่ตึกเก่าแห่งแรกของโรงพยาบาลโดยมีหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงอยู่ที่ชั้นบนของตึก และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายอยู่ชั้นล่าง มีแพทย์ประจำบ้าน 2 คน ประจำอยู่ชั้นละ 1 คน และมีอาจารย์ นายแพทย์ประภาษ ศรทัตต์ ที่มาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านได้ดูแลด้านอายุรกรรมควบคู่กับโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งก็นับได้ว่า ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหารท่านแรก โดยหน่วยมีอาจารย์เพียง 2 ท่าน คือ อาจารย์หมอประภาษศรทัตต์ และอาจารย์หมอบุญหลง (รศ.พญ.บุญหลง ศิวะสมบูรณ์) หลังจากอาจารย์หมอประภาษได้มาอยู่เป็นอาจารย์ระยะหนึ่งจนถึงปี พ.ศ. 2507 ท่านก็ได้ย้ายไปเป็นแพทย์หลวงอยู่ในพระราชสำนักดูแลข้าราชบริพาร โดยอาจารย์หมอกำพล กลั่นกลิ่น (ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น) ซึ่งเป็นอินเทิร์นรุ่นแรกใน พ.ศ. 2504 และได้เป็นแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ต่ออีก 2 ปี ก่อนได้บรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้มาช่วยงานดูแลผู้ป่วยทางเดินอาหารอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2507

 

ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2505-2508 เรามีแพทย์จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งมาช่วยชื่อ Dr. Roy J. Korn ท่านเป็นอายุรแพทย์และมีความเชี่ยวชาญโรคในระบบทางเดินอาหารด้วย ท่านได้อยู่กับเรา 2 ปี จึงได้เดินทางกลับสหรัฐอเมริกา ในระหว่างที่อาจารย์ประภาษกับ Dr. Korn ประจำที่นี่เราได้รับเครื่องส่องกระเพาะอาหาร 2 เครื่องด้วยกันคือ Eddy Palmer gastroscope และ Schindler gastroscope ต่อมาในปี 2511 อาจารย์หมอบุญหลงได้รับทุนไปฝึกอบรมเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี และกลับมาในเวลาใกล้เคียงกับอาจารย์หมอกำพล ในปี พ.ศ. 2512 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้มีความก้าวหน้าในด้านการทำ endoscopy และการตรวจอื่นๆ เพิ่มขึ้นหลายอย่าง และต่อมาอาจารย์ในหน่วยวิชาก็เพิ่มเป็ีน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์หมอบุญหลง อาจารย์หมอกำพล และอาจารย์หมอกรรณิการ์ (ศ.เกียรติคุณ พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล) ซึ่งเดินทางกลับมาจากการฝึกอบรมที่ต่างประเทศเมื่อปลายปี พ.ศ. 2515 กิจกรรมวิชาการในหน่วยในขณะนั้นคือ การอ่านวารสารสโมสร การทำ conference ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ และรังสีวิทยา ทุก 2 สัปดาห์ สลับกับหน่วยวิชาโรคระบบหายใจ และให้บริการ endoscopic examination ซึ่งขณะนั้นมีเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ rigid proctoscope, rigid sigmoidoscope, semi-rigid esophagoscope (Eder-Hufford), Eddy Palmer semi-flexible gastroscope และ Schindler semi-flexible gastroscope ในขณะนั้นเราได้เตียงตรวจชนิด hydraulic เหยียบสวิตช์ปรับระดับขึ้นลงได้ สามารถจัดพับเตียงให้ผู้ป่วยนอนคว่ำ ในท่าหัวต่ำก้นสูง (knee-chest position) สำหรับทำการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยกล้อง rigid sigmoidoscope ได้ง่ายขึ้น และยังมี Crosby-Kugler Intestinal capsule สำหรับ intestinal biopsy และ Rubin intestinal biopsy tube รวมไปถึงการมีเครื่อง suction เล็กๆ สำหรับทำ gastric juice analysis

 

ในปี พ.ศ. 2514 เราได้รับบริจาคเครื่อง gastrocamera พร้อมเครื่องฉาย จากพี่ชายของ นศพ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ (สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์เชียงใหม่รุ่น 8) ซึ่งเป็นกล้องที่ผู้ส่องตรวจสามารถทำได้แต่การเก็บภาพในกระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้องที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น ต่อมาเราก็มีกล้องส่องมากขึ้นอาทิ gastroscope จาก China Medical Board เป็น flexible gastrofiberscope ยี่ห้อ Olympus เครื่องแรกในปี 2515 และเราได้รับกล้อง duodenoscope ยี่ห้อ Olympus จากทุนวิจัยของ China Medical Board เช่นกันในปี 2519 เพื่อทำ ERCP (ซึ่งทำสำเร็จเป็นรายแรกของเชียงใหม่ในวันที่ 20 มกราคม 2520) และต่อมาไม่นาน ทางหน่วยก็ได้รับบริจาคกล้อง colonofiberscope ยี่ห้อ Olympus เพื่อตรวจผู้ป่วยโรคทางลำไส้ใหญ่โดยการบริจาคของบริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ในช่วงปี 2523 เป็นกล้องส่องลำไส้ใหญ่เครื่องแรกของหน่วย

 

นอกจากนั้นทางหน่วยยังได้ทำ liver biopsy ด้วย Vim–Silverman-Franklin needle และ Menghini needle และมีการทำ peritoneoscopy ด้วยกล้องยี่ห้อ Storz เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของเยื่อบุช่องท้อง รวมไปถึงการตัดชิ้นเนื้อตับผ่านกล้องส่องดังกล่าว และยังมีการทำ percutaneous transhepaticcholangiography (PTC) ควบคู่กับการทำ ERCP จนกระทั่งหลังปี พ.ศ. 2530 ทางรังสีแพทย์ก็ได้มารับช่วงหัตถการดังกล่าว โดยได้ขยายการตรวจโดยใส่สายระบายท่อน้ำดีในผู้ป่วยคือ ทำ PTC พร้อม drainage (PTCD) และศัลยแพทย์ก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของ laparoscopic surgery โดยใช้กล้อง flexible ดังนั้นการทำ peritoneoscopy ด้วยกล้อง rigid scope จึงได้ค่อยๆ เสื่อมความนิยมไป และหน่วยวิชาได้หยุดการทำหัตถการนี้ไปในเวลาหลังจากนั้นไม่นาน

 

ในช่วงปี พ.ศ. 2524 ภายหลังจากอาจารย์หมอองอาจ (ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร) ได้สำเร็จการฝึกอบรมจากต่างประเทศกลับมา หน่วยวิชาได้พัฒนาหัตถการด้านการรักษาโรคทางเดินอาหารผ่านกล้องส่องอาทิเช่น การทำ esophageal sclerotherapy การฉีด absolute alcohol รักษาแผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร (ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เลิกทำไปแล้ว) การทำ colonic polypectomy รวมไปถึงการทำ ERCP withsphincterotomy เพื่อการคล้องนิ่วในท่อน้ำดี หรือการใส่ biliary stent โดยทางหน่วยได้รับงบประมาณซื้อเครื่องจี้ตัด (electro surgical unit) เครื่องแรกซึ่งเป็นยี่ห้อ Martin เป็นการเปลี่ยนโฉมจาก diagnosticendoscopy เป็น therapeutic endoscopy ซึ่งทำให้มีการทำหัตถการหลายอย่างเพิ่มขึ้น และในปีพ.ศ. 2534 อุปกรณ์การตรวจทาง fiberscope ก็ได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคของ VDO endoscopy การบันทึกภาพก็ได้เปลี่ยนจากการถ่ายสไลด์ทีละภาพมาเป็นการบันทึกภาพต่อเนื่องในม้วนเทปวีดีโอ ทำให้การเรียน การสอนการวิจัย ดำเนินไปได้รวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น และทางหน่วยวิชาก็ได้รับการการจัดสรรงบประมาณซื้อกล้องทั้ง gastroscope, duodenoscope และ colonoscope โดยมีทั้งกล้องของบริษัท Olympus, Fujinon และ Pentax มาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และภายหลังปี พ.ศ. 2551 ระบบการจัดเก็บข้อมูลการส่องกล้องก็ได้ ใช้ระบบ Endosmart ซึ่งเป็นการบันทึกภาพ และพิมพ์รายงาน แทนการเขียนบรรยายอย่างที่เคยทำมาแต่เดิม

 

ในปัจจุบันหน่วยวิชาได้พัฒนาการตรวจรักษาเพิ่มเติมโดยมีการทำหัตถการ small bowel enteroscopy,endoscopic ultrasonoscopy และจัดตั้งห้องตรวจ GI motility unit

 

ส่วนการให้การฝึกอบรม และบริการผู้ป่วยโรคตับ หลังจากที่อาจารย์หมอศตวรรษ (รศ.นพ.ศตวรรษทองสวัสดิ์) ได้สำเร็จการฝึกอบรมจากต่างประเทศกลับมาในปี พ.ศ. 2539 ทางหน่วยวิชาก็อยู่ในเครือข่ายโครงการวิจัย และรักษาโรคตับร่วมกับสถาบันอื่นๆ และมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปีพร้อมกับมี OPD เฉพาะทางโรคตับอักเสบที่ให้บริการกับผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวด้วย

 

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร
1. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญหลง ศิวะสมบูรณ์ พ.ศ.2516 – 2520
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์กำพล กลั่นกลิ่น พ.ศ.2520 – 2524
3. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒน์กุล พ.ศ.2524 – 2544
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์องอาจ ไพรสณฑรางกูร พ.ศ.2544 – 19 ธ.ค. 2545
5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศตวรรษ ทองสวัสดิ์ 19 ธ.ค.2545 – 31 ธันวาคม 2559
6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศ ชิตาพนารักษ์ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2562

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิญญา ลีรพันธ์ 1 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน

 

รายชื่ออาจารย์ประจำหน่วยวิชา
1. ผศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์ หัวหน้าหน่วยวิชา
2. รศ.นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์
3. ผศ.นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม
4. อ.นพ.นิธิ ธินรุ่งโรจน์
5. ผศ.พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์

 

อาจารย์พิเศษ
1. ศ.นพ.กำพล กลั่นกลิ่น
2. ศ.คลินิก.นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
3. รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

 

อาจารย์หน่วยวิชาในอดีต
1. รศ.พญ. บุญหลง ศิวะสมบูรณ์
2. ศ.เกียรติคุณ พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล
3. อ.นพ.อุคร ศรีวัฒน์
4. ผศ.นพ.พิเศษ พิเศษพงษา

 

บุคลากรประจำหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร
เจ้าหน้าที่ประจำห้องส่องกล้อง
1. นางรุ่งธิวา อุตมะโชค
2. นางสาวจิตตราญา รัตนกุล
3. นางทิพากร ตาวิกา
4. นางเนาวเรศ ศรีวรรณะ
5. นางทับทิม แสงสว่าง
6. นายศักดิพันธุ์ นิ่มทองคำ

 

เจ้าหน้าที่วิจัย
1. นางสาวบุษกร ศรีประจันทร์
2. นางสาวชูโพ แก่ลีซอ
3. นางจุไรรัตน์ ชาวโพธิ์หลวง
4. นางกิตติยา วิไชยา
5. นางวันทิวา สุวรรณ

 

เจ้าหน้าที่ประจำห้องส่องกล้องที่เกษียณอายุราชการ
1. นางกฤษณา สุริกัน
2. นางสุนีย์ อุปโยคิน
3. นางธันยา โต๊ะศิลา
4. นายมนู ทองคำ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

การให้บริการ

งานบริการของหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร
• บริการออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอกโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่ห้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร เบอร์ 23 ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์ ทุกวันจันทร์
• บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ที่หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยพิเศษ ทุกวันอังคาร
• บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทุกวันพุธ
• บริการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ที่ห้องส่องกระเพาะอาหาร ชั้น 2 ตึกสุจิณโณ ทุกวัน อังคาร – พุธ (เช้า) -พฤหัสบดี(เช้า) – ศุกร์
• บริการคล้องนิ่ว ที่ห้องเอกซเรย์ ทุกวันพุธ (บ่าย), พฤหัสบดี(บ่าย)
• ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดโรคระบบทางเดินอาหาร

 

การทำหัตถการในระบบทางเดินอาหาร
– การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (upper endoscopy)
– หัตถการห้ามเลือดที่ออกจากสาเหตุที่ไม่ใช่หลอดเลือดขอด (varices)
– หัตถการห้ามเลือดที่ออกจากหลอดเลือดขอด (varices)
– Percutaneous endoscopic gastrostomy
– การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (colonoscopy)
– การตัดติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่ (polypectomy)
– หัตถการห้ามเลือดในลำไส้ใหญ่ (hemostasis)
– การเจาะชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy)

 

กิจกรรมวิชาการของหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร
1. บรรยายพิเศษ
2. Admission round
3. Grand round
4. Morbidity / Mortality conference
5. Case conference
6. Journal club / Research club
7. Interdepartmental conference
8. Clinico-pathological conference
9. Tissue conference

 

จัดให้มีการทำกิจกรรมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่
– การเสนอผู้ป่วยน่าสนใจและสรุปผู้ป่วยที่ได้ให้การดูแลรักษาในแต่ละเดือน (Interesting case / Case summary) จัดให้มีสัปดาห์ละ 1 ครั้งในสัปดาห์แรกของเดือน
– วารสารสโมสร (Journal club) จัดให้มีสัปดาห์ละ 1 ครั้งในสัปดาห์ที่ 2-4 ของเดือน
– การทบทวนหัวข้อทางการแพทย์ (Topic review) โดยให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดนำเสนอคนละ 1 เรื่องต่อปี
– การประชุมวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ (Interdepartmental conference/ Multidisciplinary or Interdisciplinary meeting) เช่น ศัลยกรรม, รังสีวิทยา, และ พยาธิวิทยา

o การประชุมร่วมกับหน่วยศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดี จัดให้มีเดือนละ 1 ครั้ง
o การประชุมวางแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกถ่ายตับ จัดให้มีเดือนละ 1 ครั้ง
o การทบทวนและศึกษาการตรวจทางพยาธิวิทยาร่วมกับพยาธิแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร จัดให้มีเดือนละ 2 ครั้ง
o การทบทวนและศึกษาการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับรังสีแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร จัดให้มีเดือนละ 2 ครั้ง

 

การเรียนการสอน
งานสอน
• นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• แพทย์ใช้ทุน, แพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

 

การวิจัย
มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

ผลงานหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

 

1. ประชุมวิชาการ

– ประชุมวิชาการสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปีละ 2 ครั้ง
– การประชุมวิชาการระหว่างสถาบัน (Interhospital conference)

 

2. งานวิจัย 

Chitapanarux, Taned| AssociateProfessor

1. Chitapanarux I. , Traisathit P. , Chitapanarux T. , Jiratrachu R. , Chottaweesak P. ,Chakrabandhu S. , Rasio W. , Pisprasert V. , Sripan P. Arginine, glutamine, and shoil supplementation in cancer patients treated with concurrentchemoradiotherapy: A randomized control study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85066159178&origin=inward) Current Problems inCancer . 2019 JIF : 1.609 JDA
2. Pittayanon R. , Vilaichone R. , Rojborwonwitaya J. , Treeprasertsuk S. , Mairiang P. ,Chirnaksorn S. , Chitapanarux T. , Kaosombatwattana U. , Sottisuporn J. , Sansak I. ,Phisalprapa P . , Bunchorntavakul C. , Chuenrattanakul S. , Chakkaphak S. ,Boonsirichan R. , Wiwattanachang O. , Maneerattanaporn M. , Piyanirun W. ,Leelakusolvong S. , Mahachai V . Thailand dyspepsia guidelines: 2018 (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85060097056&origin=inward) Journal ofNeurogastroenterology and Motility. 25:15-26. 2019 JIF : 3.438
3. Pinyopornpanish K. , Wongsa C. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Pisespongsa P. ,Chitapanarux T. , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P. E¨cacy and safety ofendoscopic-guided balloon dilatation without §uoroscopy for the treatment ofachalasia (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85049131072&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 101:S8-S12. 2018
4. Mahatumarat T. , Pinyopornpanish K. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Chitapanarux T. ,Thongsawat S. , Kijdamrongthum P. Etiology, severity and treatment outcomes ofacute pancreatitis in maharaj nakorn Chiang Mai hospital: A retrospective study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85049130147&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 101:S53-S58. 2018
5. Mahachai V. , Vilaichone R. , Pittayanon R. , Rojborwonwitaya J. , Leelakusolvong S. ,Kositchaiwat C. , Mairiang P. , Praisontarangkul O. , Ovartlarnporn B. , Sottisuporn J. ,Pisespongsa P . , Maneerattanaporn M. , Sony R. , Sirinthornpunya S. ,Chaiyamahapurk O. , Wiwattanachang O. , Sansak I. , Harnsomboon P. , ChitapanaruxT. , Chuenrattanakul S. Thailand consensus on Helicobacter pylori treatment 2015 (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84974625929&origin=inward) Asian Paci¦c Journalof Cancer Prevention. 17:2351-2360. 2016 JIF : 2.514citedby-count: 8
6. Chitapanarux T. , Thongsawat S. , Pisespongsa P. , Leerapun A. , Kijdamrongthum P .Effect of Bi¦dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication ofHelicobacter pylori: A randomized, double-blind placebo-controlled study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84922530148&origin=inward) Journal of FunctionalFoods. 13:289-294. 2015 JIF : 4.480citedby-count: 6
7. Chitapanarux T. , Ritdamrongthum P. , Leerapun A. , Pisespongsa P. , Thongsawat S.Three-day versus ¦ve-day somatostatin infusion combination with endoscopicvariceal ligation in the prevention of early rebleeding following acute varicealhemorrhage: A randomized controlled trial (https:/ /www scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84955170414&origin=inward) Hepatology Research. 45:1276-1282. 2015 JIF : 2.218citedby-count: 2
8. Tharavichtikul E. , Meungwong P. , Chitapanarux T. , Chakrabandhu S. , Klunklin P. ,Onchan W. , Wanwilairat S. , Traisathit P. , Galalae R. , Chitapanarux I. Theassociation of rectal equivalent dose in 2 Gy fractions (EQD2) to late rectaltoxicity in locally advanced cervical cancer patients who were valuated byrectosigmoidoscopy in Faculty of Medicine, Chiang Mai University (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84904488761&origin=inward) Radiation OncologyJournal. 32:57-62. 2014 citedby-count: 7 AOI JDA
9. Leerapun A. , Thaikruea L. , Pisespongsa P. , Chitapanarux T. , Praisontarangkul O. ,Thongsawat S. Clinical features and prognostic factors for liver cancer from areferral center in northern Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84877958458&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 96:531-537. 2013 citedby-count: 4 JDA
10. Chen Y. , Chitapanarux T. , Wu J. , Soon R. , Melton A. , Yee H. Inducible NOSmediates CNP-induced relaxation of intestinal myo¦broblasts (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84878145650&origin=inward) American Journal ofPhysiology – Gastrointestinal and Liver Physiology . 304. 2013 AOI
11. Wu J. , Chitapanarux T . , Chen Y . , Soon R. , Y ee H. Intestinal myo¦broblastsproduce nitric oxide in response to combinatorial cytokine stimulation (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84870402750&origin=inward) Journal of CellularPhysiology. 228:572-580. 2013 JIF : 3.874citedby-count: 7 AOI
12. Chitapanarux I. , Chitapanarux T. , Tharavichitkul E. , Mayurasakorn S. ,Siriwittayakorn P. , Y amada S. , Lorvidhaya V. A phase II study of oxaliplatin with 5-FU/folinic acid and concomitant radiotherapy as a preoperative treatment inpatients with locally advanced rectal cancer (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=83455220049&origin=inward) Biomedical Imagingand Intervention Journal. 7. 2011 citedby-count: 4 JDA
13. Chitapanarux I. , Chitapanarux T. , T raisathit P. , Kudumpee S. , Tharavichitkul E. ,Lorvidhaya V . Randomized controlled trial of live lactobacillus acidophilus plusbi¦dobacterium bi¦dum in prophylaxis of diarrhea during radiotherapy in cervicalcancer patients (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=77951800189&origin=inward) Radiation Oncology. 5. 2010 JIF : 2.043citedby-count: 94 JDA
14. Chitapanarux T . , Tienboon P . , Pojchamarnwiputh S. , Leelarungrayub D . Open-labeled pilot study of cysteine-rich whey protein isolate supplementation fornonalcoholic steatohepatitis patients (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=66549084530&origin=inward) Journal ofGastroenterology and Hepatology (Australia). 24:1045-1050. 2009 citedby-count: 27 JDA
15. Chitapanarux T. , Praisontarangkul O. , Ler tprasertsuke N. An open-labeled study ofrebamipide treatment in chronic gastritis patients with dyspeptic symptomsrefractory to proton pump inhibitors
(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=53849105425 &origin=inward) Digestive Diseasesand Sciences. 53:2896-2903. 2008 JIF : 1.448citedby-count: 13 JDA
16. Na-ChiangMai W. , Pojchamarnwiputh S. , Lertprasertsuke N. , Chitapanarux T. CT¦ndings of tuberculous peritonitis (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=47249158129&origin=inward) Singapore MedicalJournal. 49:488-491. 2008 citedby-count: 21 JDAShowing 1 to 21 of 21 entries
17. Namwongprom S. , Ekmahachai M. , Vilasdechanon N. , Chankaew N. , BoonyaprapaS. , Chitapanarux T . Clinical usefulness of per-rectal portal scintigraphy by T c-99mpertechnetate in evaluation of the severity of portal hyper tension in cirrhoticpatients (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?
partnerID=HzOxMe3b&scp=38449097781&origin=inward) Singapore MedicalJournal. 48:1125-1130. 2007 JDA
18. Chitapanarux T. , Praisontarangkul O. , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , Leerapun A.Per rectal portal scintigraphy as a useful tool for predicting esophageal varicealbleeding in cirrhotic patients (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=33846988641&origin=inward) World Journal ofGastroenterology. 13:791-795. 2007 citedby-count: 4
19. Chitapanarux T. , Chen S. , Lee H. , Melton A. , Yee H. C-type natriuretic peptide
20. induces human colonic myo¦broblast relaxation (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0346727502&origin=inward) American Journal of
Physiology – Gastrointestinal and Liver Physiology. 286. 2004 citedby-count: 7 AOI
21. Yousukh A. , Jutavijittum P. , Pisetpongsa P. , Chitapanarux T. , Thongsawat S. , SenbaM. , T oriyama K. Clinicopathologic Study of Hepatic Penicillium marneffei inNorthern Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0742304561&origin=inward) Archives of Pathologyand Laboratory Medicine. 128:191-194. 2004 JIF : 1.410citedby-count: 22 AOIJDA
22. T angkijvanich P. , Melton A. , Chitapanarux T . , Han J. , Y ee H. Platelet-derivedgrowth factor-BB and lysophosphatidic acid distinctly regulate hepaticmyo¦broblast migration through focal adhesion kinase (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0036436701&origin=inward) Experimental CellResearch. 281:140-147. 2002 JIF : 3.860citedby-count: 26 AOIPubmed Publications (not in Scopus) Academic Article: 1
23. Chitapanarux T . , Phornphutkul K. Risk Factors for the Development ofHepatocellular Carcinoma in Thailand(https:/ /www .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26623264) Journal of clinical andtranslational hepatology . 3:182-8. 2015 citedby-count: 10Web of Science Publications (not in Scopus & Pubmed) Academic Article: 21
24. Chitapanarux T. , Ler tprasertsuke N. , Sangpun P. , Kohsuwan K. Primary gastriclymphoma in Nor thern Thailand JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 33:379-379. 2018 JIF : 3.452 JDA
25. Chitapanarux T. , T oworakul C. Boesenbergia rotunda in the treatment of functionaldyspepsia JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY. 31:18-18.2016 JIF : 3.504
26. Leerapun A. , Pinyomahakul P . , Kijdamrongthum P. , Chitapanarux T . , Thongsawat S.Low serum HBsAg level predicts HBsAg seroclearance and sustained responsein chronic hepatitis B after stopping oral NUCs HEP A TOLOGY. 64:915A-915A.2016 JIF : 11.055
27. Chitapanarux T. , Ler tprasertsuke N. , Traisathit P . , Sangpun P . , Luevitoonvechakij N.Effect of Helicobacter pylori infection and gastric mucosal histologic features inchronic gastritis patients JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 30:129-130. 2015 JIF : 3.627 JDA
28. Pisespongsa P . , Thinrungroj N. , Kijdamrongthum P . , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontharangkul OA. Endoscopic Variceal Ligation (EVL) is Safein Cirrhotic Patients with Severe Thrombocytopenia DIGESTION. 91:97-97. 2015JIF : 2.032
29. Padunwanitchkul P. , Pisespongsa P. , Praisontarangkul O. , Thongsawat S. ,Chitapanarux T. , Leerapun A. , Kitdumrongthum P . Natural History and PrognosticFactors of Acute Complicated Diverticular Diseases in Thailand DIGESTION.91:88-89. 2015 JIF : 2.032
30. Chitapanarux T. , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , Leerapun A. , Kijdamrongthum P .Effect of bi¦dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication ofHelicobacter pylori: a prospective, randomized study JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY. 29:23-23. 2014 JIF : 3.325citedby-count: 1
31. Charoentum C. , Chotirosniramit A. , Chitapanarux T . , Sirivanichai C. ,Lertprasertsuke N. , Chewaskulyong B. , Thongprasert S. Attenuated dose ofgemcitabine with cisplatin in patients (pts) with unresectable or metastaticbiliary tract cancer (ABC): Results of single Thai institution JOURNAL OFCLINICAL ONCOLOGY . 31. 2013 JIF : 18.372citedby-count: 1 JDA
32. Thinrungroj N. , Pisespongsa P. , Kijdamrongthum P. , Leerapun A. , Chitapanarux T. ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Alginate Accelerates Healing of Post-Endoscopic Variceal Ligation Ulcers: a Randomized-Controlled TrialGASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. 75:457-458. 2012 JIF : 5.647citedby-count: 1
33. Pisespongsa P. , Thepsen K. , Kijdamrongdham P. , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Causes of mortality in thai patients withacute upper gastrointestinal bleeding (AUGIB) and novel clinical score forpredicting mortality JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP ATOLOGY.27:433-433. 2012 JIF : 2.410
34. Leerapun A. , Thaikrua L. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Praisontarangkul OA. ,Thongsawat S. Clinical feature and prognostic factors for liver cancer amongThailand Referral Center JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEPATOLOGY . 27:267-268. 2012 JIF : 2.410
35. Pisespongsa P. , Intasri W. , Kijdamrongdham P. , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Recent increase of antibiotic-resistantpathogens in Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) in Northern ThailandJOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 27:265-266. 2012 JIF :2.410
36. Leerapun A. , Soontornpun A. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Kijdamrongthum P . ,Thongsawat S. Ribavirin-induced anemia: Incidence and impact to treatmentresponse of chronic hepatitis C JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEPATOLOGY. 27:267-267. 2012 JIF : 2.410
37. Pisespongsa P. , Praisontarangkul OA. , Hongsongkiat S. , Thongsawat S. , LeerapunA. , Chitapanarux T . Changing in epidemiology of peptic ulcer disease (PUD) andHelicobacter pylori infection in Thailand JOURNAL OF GASTROENTEROLOGYAND HEPATOLOGY. 25:A72-A72. 2010 JIF : 2.275
38. Sripirom P. , Chitapanarux T . Nitric Oxide Disturbance and Chronic Liver DiseaseGASTROENTEROLOGY . 138:S457-S457. 2010 JIF : 12.591
39. Tienboon P. , Chitapanarux T . , Pojchamarnwiputh S. , Leelarungrayub D . EFFECT OFUNDENA TURED CYSTEINE-RICH WHEY PROTEIN ISOLA TE SUPPLEMENTA TIONFOR NONALCOHOLIC F A TTY LIVER DISEASE P A TIENTS ANNALS OF NUTRITIONAND METABOLISM. 55:587-587. 2009 JIF : 1.831 JDA
40. Tienboon P. , Chitapanarux T. , Pojchamarnwiputh S. , Leelarungrayub D .SUPPLEMENTA TION WITH UNDENA TURED CYSTEINE RICH WHEY PROTEINISOLA TE REDUCED OXIDA TIVE STRESS IN P A TIENTS WITH NON ALCOHOLICF A TTY LIVER DISEASE (NAFLD) ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM.55:588-588. 2009 JIF : 1.831 JDA
41. Chitapanarux T. , Tienboon P. , Pojchamarnwiputh S. , Leelarungrayub D. Effect oforal supplement of whey protein isolate on nonalcoholic fatty liver diseaseGASTROENTEROLOGY. 134:A414-A414. 2008 JIF : 12.457 JDA
42. Chitapanarux T . , Praisontarangkul OA. , Thongsawat S. , Pisespongsa R. , LeerapunA. Rebamipide treatment for chronic gastritis with long-term NSAID useDIGESTION. 77:66-66. 2008 JIF : 1.826
43. Pisespongsa P. , Sripotong S. , Chitapanarux T. , Leerapun A. , Thongsawat S. ,Praisontarangkul OA. Serum-ascites albumin concentration gradient (SAAG) morethan 1.5 g/dl predicts esophageal variceal hemorrhage HEP A TOLOGY. 46:602A-602A. 2007 JIF : 9.792
44. Chitapanarux T. , Sudjaritruk S. , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , PraisontarangkulO. Three-day versus ¦ve-day treatment with somatostatin or its derivative toprevent early variceal rebleeding in cirrhosis. GASTROENTEROLOGY. 128:A733-A733. 2005 JIF : 12.718citedb

 

Leerapun, Apinya| Assistant Professor

1. Aurpibul L. , Kanjanavanit S. , Leerapun A. , Puthanakit T . Risk of Liver Fibrosis in Hepatitis B Virus and HIV Coinfected Youths Receiving Tenofovir-Containing Antiretroviral Regimen (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85062098489&origin=inward) Journal of the International Association of Providers of AIDS Care. 18. 2019
2. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T reeprasertsuk S. , T anwandee T . , Charatcharoenwitthaya P. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , Tuntipanichteerakul S. , Sripariwuth E. , Jeamsripong W. , Sanpajit T. , Poovorawan Y . , Komolmit P. Vitamin D-binding protein gene polymorphism predicts pegylated interferon-related HBsAg seroclearance in HBeAg-negative Thai chronic hepatitis B patients: A multicentre study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85065450321&origin=inward) Asian Paci¦c Journal of Cancer Prevention. 20:1257-1264. 2019
3. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T reeprasertsuk S. ,T anwandee T . , Charatcharoenwitthaya P. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , Tuntipanichteerakul S. , Sripariwuth E. , Jeamsripong W. , Sanpajit T. , Poovorawan Y . , Komolmit P. Association of the S267F variant on NTCP gene and treatment response to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: A multicentre study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85042943989&origin=inward) Antiviral Therapy .23:67-75. 2018 JIF : 2.594citedby-count: 2
4. Pinyopornpanish K. , Wongsa C. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . E¨cacy and safety of endoscopic-guided balloon dilatation without §uoroscopy for the treatment of achalasia (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85049131072&origin=inward) Journal of the Medical Association of Thailand. 101:S8-S12. 2018
5. Mahatumarat T. , Pinyopornpanish K. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . Etiology, severity and treatment outcomes of acute pancreatitis in maharaj nakorn Chiang Mai hospital: A retrospective study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85049130147&origin=inward) Journal of the Medical Association of Thailand. 101:S53-S58. 2018
6. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjareon W . , T anwandee T. , Charatcharoenwitthaya P. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. , Sripariwuth E. , Jeamsripong W . , Sanpajit T. , Poovorawan Y . , Komolmit P. Genetic variation in the Vitamin D pathway CYP2R1 gene predicts sustained HBeAg seroconversion in chronic hepatitis B patients treated with pegylated interferon: A multicenter study (https:/ /www .scopus.com/inward/ record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85015284826&origin=inward) PLoS ONE. 12. 2017 JIF : 3.057citedby-count: 8
7. Chaiteerakij R. , Barr Fritcher E. , Angsuwatcharakon P. , Ridtitid W. , Chaithongrat S. ,Leerapun A. , Baron T . , Kipp B. , Henry M. , Halling K. , Rerknimitr R. , Roberts L.Fluorescence in situ hybridization compared with conventional cytology for thediagnosis of malignant biliary tract strictures in Asian patients(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84955260001&origin=inward) GastrointestinalEndoscopy . 83:1228-1235. 2016 JIF : 5.369citedby-count: 12 AOIShowing 1 to 13 of 13 entries
8. Chitapanarux T. , Thongsawat S. , Pisespongsa P. , Leerapun A. , Kijdamrongthum P.Effect of Bi¦dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication ofHelicobacter pylori: A randomized, double-blind placebo-controlled study(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84922530148&origin=inward) Journal of FunctionalFoods. 13:289-294. 2015 JIF : 4.480citedby-count: 6
9. Chitapanarux T. , Ritdamrongthum P. , Leerapun A. , Pisespongsa P . , Thongsawat S.Three-day versus ¦ve-day somatostatin infusion combination with endoscopicvariceal ligation in the prevention of early rebleeding following acute varicealhemorrhage: A randomized controlled trial(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84955170414&origin=inward) Hepatology Research.45:1276-1282. 2015 JIF : 2.218citedby-count: 2
10. Leerapun A. , Thaikruea L. , Pisespongsa P. , Chitapanarux T. , Praisontarangkul O. ,Thongsawat S. Clinical features and prognostic factors for liver cancer from areferral center in northern Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84877958458&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 96:531-537. 2013 citedby-count: 4 JDA
11. Reddy A. , Dash C. , Leerapun A. , Mettler T . , Stadheim L. , Lazaridis K. , Rober ts R. ,Roberts L. Hypothyroidism: A Possible Risk Factor for Liver Cancer in PatientsWith No Known Underlying Cause of Liver Disease(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=33846207926&origin=inward) ClinicalGastroenterology and Hepatology. 5:118-123. 2007 citedby-count: 47 AOI
12. Chitapanarux T. , Praisontarangkul O. , Thongsawat S. , Pisespongsa P. , Leerapun A.Per rectal portal scintigraphy as a useful tool for predicting esophageal varicealbleeding in cirrhotic patients (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=33846988641&origin=inward) World Journal ofGastroenterology . 13:791-795. 2007 citedby-count: 4
13. Leerapun A. , Suravarapu S. , Bida J. , Clark R. , Sanders E. , Mettler T. , Stadheim L. ,Aderca I. , Moser C. , Nagorney D. , LaRusso N. , de Groen P. , Menon K. , Lazaridis K. ,Gores G. , Charlton M. , Roberts R. , Therneau T. , Katzmann J. , Rober ts L. {A ¦gureis presented}The Utility of Lens Culinaris Agglutinin-Reactive α-Fetoprotein in theDiagnosis of Hepatocellular Carcinoma: Evaluation in a United States ReferralPopulation (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=33947157637&origin=inward) ClinicalGastroenterology and Hepatology . 5:394-402. 2007 citedby-count: 69 AOIWeb of Science Publications (not in Scopus & Pubmed)
14. Phrueksotsai S. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Pinyopornpanish K. , Phrueksotsai J., Phrommintikul A. , Chattipakorn N. , Buranapin S. Effect of Dapagli§ozin onHepatic Fat, Visceral Fat and Hepatic In§ammatory Markers in Non-AlcoholicFatty Liver Disease Patients with Type 2 Diabetes HEP A TOLOGY . 68:442A-443A.2018 JIF : 13.246 JDA
15. Sripongpun P. , T angkijvanich P. , Chaiteerakij R. , Poovorawan K. , Sobhonslidsuk A. ,Bunchorntavakul C. , Chirapongsathorn S. , Siramolpiwat S. , Khemnark S. , LeerapunA. , Treeprasertsuk S. , Chotiyaputta W . , Pan-Ngum W. , Soonthornworasiri N. ,Sukeepaisarnjaroen W . EVALUA TION OF BEDSIDE BIOMARKERS ” APRI” AND “FIB4″SCORES FOR HEP A TIC FIBROSIS ASSESSMENT COMP ARED WITH TRANSIENTELASTOGRAPHY (TE) IN CHRONIC HEP A TITIS C P A TIENTSGASTROENTEROLOGY . 154:S1244-S1245. 2018 JIF : 18.392
16. Leerapun A. , Pinyomahakul P. , Kijdamrongthum P. , Chitapanarux T . , Thongsawat S.Low serum HBsAg level predicts HBsAg seroclearance and sustained responsein chronic hepatitis B after stopping oral NUCs HEP A TOLOGY. 64:915A-915A.2016 JIF : 11.055
17. Kitiyakara T. , Leerapun A. , Sutthivanan C. , Poovorawan K. , Pan-Ngum W . ,Soonthornworasiri N. , Chaiteerakij R. , Treeprasertsuk S. , Phaosawasdi K. , MairiangP. , Kositchaiwat C. Regional differences in admissions and treatment outcomesfor patients with hepatocellular carcinoma (HCC) in Thailand: data from thenational universal health care HEPATOLOGY. 64:677A-677A. 2016 JIF : 11.055
18. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T anwandee T . ,Charatcharoenwitthaya P. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , BoonsirichanR. , Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. ,Sripariwuth E. , Jeamsripong W. , Sanpajit T. , Poovorawan Y. , Komolmit P. Theassociation of S267F variant on NTCP (SLC10A1), a hepatitis B viral surfacereceptor , and treatment response with pegylated interferon in chronic hepatitis Bpatients: a multicenter study HEP A TOLOGY . 64:291A-291A. 2016 JIF : 11.055
19. Pisespongsa P. , Thinrungroj N. , Kijdamrongthum P. , Leerapun A. , Chitapanarux T. ,Thongsawat S. , Praisontharangkul OA. Endoscopic Variceal Ligation (EVL) is Safein Cirrhotic Patients with Severe Thrombocytopenia DIGESTION. 91:97-97. 2015JIF : 2.032
20. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjareon W . , T anwandee T . ,Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T. , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. ,Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. , Sripariwuth E. ,Jeamsripong W. , Sanpajit T. , Poovorawan Y. , Komolmit P. INTERFERON-GAMMA-INDUCIBLE PROTEIN 10 PROMOTER POL YMORPHISM RELA TED WITH END-OF-TREA TMENT HBsAg LEVELS AND HAD COMPLEMENTARY ROLE IN PREDICTIONOF SUSTAINED VIROLOGIC RESPONSE TO PEGINTERFERON IN HBeAg-NEGA TIVE CHRONIC HEP A TITIS B: MUL TICENTER STUDY JOURNAL OFHEPATOLOGY . 62:S546-S547. 2015 JIF : 10.401
21. Pisespongsa P. , Bhatia P. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Kitdumrongthum P . LowVolume Polyethylene Glycol-Electrolyte Lavage Solution Plus Simple Adjuvant Isas Effective as Sodium Phosphate Solution in the Preparation of Patients forColonoscopy DIGESTION. 91:89-89. 2015 JIF : 2.032
22. Padunwanitchkul P. , Pisespongsa P. , Praisontarangkul O. , Thongsawat S. ,Chitapanarux T . , Leerapun A. , Kitdumrongthum P . Natural History and PrognosticFactors of Acute Complicated Diverticular Diseases in Thailand DIGESTION.91:88-89. 2015 JIF : 2.032
23. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Poovorawan K. , Sukeepaisarnjaroen W . ,T anwandee T. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. ,Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. ,Sripariwuth E. , Jeamsripong W . , Sanpajit T. , Komolmit P . The Single NucleotidePolymorphism in the Vitamin D Pathway DHCR7 Gene and Pre-Treatment HBV-DNA Strongly Predict HBeAg Loss in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B PatientsTreated With Pegylated Interferon: Multicenter Study GASTROENTEROLOGY .148:S1066-S1066. 2015 JIF : 13.926
24. Chitapanarux T. , Thongsawat S. , Pisespongsa P. , Leerapun A. , Kijdamrongthum P.Effect of dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication ofHelicobacter pylori: a prospective, randomized study JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 29:23-23. 2014 JIF : 3.325citedby-count: 1
25. Thinrungroj N. , Pisespongsa P . , Kijdamrongthum P. , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Alginate Accelerates Healing of Post-Endoscopic Variceal Ligation Ulcers: a Randomized-Controlled TrialGASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. 75:457-458. 2012 JIF : 5.647citedby-count: 1
26. Pisespongsa P . , Thepsen K. , Kijdamrongdham P. , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Causes of mortality in thai patients withacute upper gastrointestinal bleeding (AUGIB) and novel clinical score forpredicting mortality JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY .27:433-433. 2012 JIF : 2.410
27. Leerapun A. , Thaikrua L. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T. , Praisontarangkul OA. ,Thongsawat S. Clinical feature and prognostic factors for liver cancer amongThailand Referral Center JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 27:267-268. 2012 JIF : 2.410
28. Pisespongsa P. , Intasri W. , Kijdamrongdham P. , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Recent increase of antibiotic-resistantpathogens in Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) in Northern ThailandJOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY. 27:265-266. 2012 JIF :2.410
29. Leerapun A. , Soontornpun A. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Kijdamrongthum P . ,Thongsawat S. Ribavirin-induced anemia: Incidence and impact to treatmentresponse of chronic hepatitis C JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEPATOLOGY . 27:267-267. 2012 JIF : 2.410
30. Pisespongsa P . , Praisontarangkul OA. , Hongsongkiat S. , Thongsawat S. , LeerapunA. , Chitapanarux T . Changing in epidemiology of peptic ulcer disease (PUD) andHelicobacter pylori infection in Thailand JOURNAL OF GASTROENTEROLOGYAND HEPATOLOGY . 25:A72-A72. 2010 JIF : 2.275
31. Chitapanarux T . , Praisontarangkul OA. , Thongsawat S. , Pisespongsa R. , LeerapunA. Rebamipide treatment for chronic gastritis with long-term NSAID useDIGESTION. 77:66-66. 2008 JIF : 1.826Pisespongsa P . , Sripotong S. , Chitapanarux T . , Leerapun A. , Thongsawat S. ,Praisontarangkul OA. Serum-ascites albumin concentration gradient (SAAG) morethan 1.5 g/dl predicts esophageal variceal hemorrhage HEPATOLOGY . 46:602A-602A. 2007 JIF : 9.792
32. Leerapun A. , Suravarapu V . , Bida JP . , Clark RJ. , Sanders EL. , Mettler T A. ,Stadheim LM. , Aderca I. , Moser CD . , Nagorney DM. , Larusso NF . , de Green PC. ,Menon KVN. , Lazandis KN. , Gores GJ. , Charlton MR. , Roberts RO . , Themeau TM. ,Katzmann JA. , Roberts L. The utility of serum AFP-L3% in the diagnosis ofhepatocellular carcinoma: Evaluation in a US referral populationGASTROENTEROLOGY . 130:A774-A775. 2006 JIF : 13.092
33. Reddy A. , Dash C. , Leerapun A. , Mettler T . , Stadheim L. , Rober ts L.Hypothyroidism: A risk factor for hepatocellular carcinoma (hcc) in patients withno known underlying cause of liver disease GASTROENTEROLOGY . 128:A759-A759. 2005 JIF : 12.718

 

Kijdamrongthum, Phuripong| Assistant Professor

1. Pinyopornpanish K. , Wongsa C. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . E¨cacy and safety of endoscopic-guided balloon dilatation without §uoroscopy for the treatment of achalasia (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85049131072&origin=inward) Journal of the Medical Association of Thailand. 101:S8-S12. 2018
2. Mahatumarat T . , Pinyopornpanish K. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . Etiology , severity and treatment outcomes of acute pancreatitis in maharaj nakorn Chiang Mai hospital: A retrospective study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85049130147&origin=inward) Journal of the Medical Association of Thailand. 101:S53-S58. 2018
3. Tippawangkosol P . , Saingamsook J. , Kijdamrongthum P . , Thinrungroj N. , Jariyawat K. , Somboon P . Endoscopic management of biliary fascioliasis and identi¦cation of fasciola §uke based on mitochondrial DNA: A case report from Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85041099353&origin=inward) Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 48:524-531. 2017
4. Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , Leerapun A. , Kijdamrongthum P . Effect of Bi¦dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication of Helicobacter pylori: A randomized, double-blind placebo-controlled study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=84922530148&origin=inward) Journal of Functional Foods. 13:289-294. 2015 JIF : 4.480citedby-count: 6 Web of Science Publications (not in Scopus & Pubmed)
5. Tepmalai K. , Kijdamrongthum P . , Damrongmanee A. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the management of pancreaticobilliary disorders in pediatric age group JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 31:328-328. 2016
6. Leerapun A. , Pinyomahakul P . , Kijdamrongthum P. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. Low serum HBsAg level predicts HBsAg seroclearance and sustained response in chronic hepatitis B after stopping oral NUCs HEP A TOLOGY . 64:915A-915A. 2016
7. Pisespongsa P . , Thinrungroj N. , Kijdamrongthum P. , Leerapun A. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Praisontharangkul OA. Endoscopic Variceal Ligation (EVL) is Safe in Cirrhotic Patients with Severe Thrombocytopenia DIGESTION. 91:97-97. 2015
8. Chitapanarux T. , Thongsawat S. , Pisespongsa P. , Leerapun A. , Kijdamrongthum P . Effect of bi¦dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication of Helicobacter pylori: a prospective, randomized study JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY. 29:23-23. 2014 JIF : 3.325citedby-count: 1
9. Thinrungroj N. , Pisespongsa P. , Kijdamrongthum P. , Leerapun A. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Alginate Accelerates Healing of Post-Endoscopic Variceal Ligation Ulcers: a Randomized-Controlled Trial GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY . 75:457-458. 2012 JIF : 5.647citedby-count: 1
10. Leerapun A. , Soontornpun A. , Pisespongsa P. , Chitapanarux T. , Kijdamrongthum P. ,Thongsawat S. Ribavirin-induced anemia: Incidence and impact to treatment response of chronic hepatitis C JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEPATOLOGY. 27:267-267. 2012

 

Thinrungroj, Nithi| Instructor

1. Pinyopornpanish K. , Wongsa C. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . E¨cacy and safety of endoscopic-guided balloon dilatation without §uoroscopy for the treatment of achalasia (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85049131072&origin=inward) Journal of the Medical Association of Thailand. 101:S8-S12. 2018
2. Mahatumarat T . , Pinyopornpanish K. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . Etiology , severity and treatment outcomes of acute pancreatitis in maharaj nakorn Chiang Mai hospital: A retrospective study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85049130147&origin=inward) Journal of the Medical Association of Thailand. 101:S53-S58. 2018
3. Tippawangkosol P . , Saingamsook J. , Kijdamrongthum P . , Thinrungroj N. , Jariyawat K. , Somboon P . Endoscopic management of biliary fascioliasis and identi¦cation of fasciola §uke based on mitochondrial DNA: A case report from Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri? partnerID=HzOxMe3b&scp=85041099353&origin=inward) Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 48:524-531. 2017
4. Pisespongsa P . , Thinrungroj N. , Kijdamrongthum P . , Leerapun A. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Praisontharangkul OA. Endoscopic Variceal Ligation (EVL) is Safe in Cirrhotic Patients with Severe Thrombocytopenia DIGESTION. 91:97-97. 2015
5. Thinrungroj N. , Pisespongsa P . , Kijdamrongthum P . , Leerapun A. , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Alginate Accelerates Healing of Post-Endoscopic Variceal Ligation Ulcers: a Randomized-Controlled TrialGASTROINTESTINAL ENDOSCOPY . 75:457-458. 2012

 

Pinyopornpanish, Kanokwan| Assistant Professor

1. Pinyopornpanish K. , Wongsa C. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Pisespongsa P . ,Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . E¨cacy and safety ofendoscopic-guided balloon dilatation without §uoroscopy for the treatment ofachalasia (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85049131072&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 101:S8-S12. 2018
2. Mahatumarat T. , Pinyopornpanish K. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . Etiology , severity and treatment outcomes ofacute pancreatitis in maharaj nakorn Chiang Mai hospital: A retrospective study(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85049130147&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 101:S53-S58. 2018
3. Thaikla K. , Pinyopornpanish K. , Jiraporncharoen W . , Angkurawaranon C. Cannabisand Kratom online information in Thailand: Facebook trends 2015-2016(https:/ /www ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29743100) Substance abuse treatment,prevention, and policy . 13:15. 2018
4. Pinyopornpanish K. , Jiraporncharoen W . , Thaikla K. , Yoonut K. , Angkurawaranon C.Sedative and Analgesic Drugs Online: A Content Analysis of the Supply andDemand Information Available in Thailand(https:/ /www .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28910188) Substance use & misuse.53:641-647. 2018 citedby-count: 1 JDA
5. Thanamee S. , Pinyopornpanish K. , Wattanapisit A. , Suerungruang S. , Thaikla K. ,Jiraporncharoen W . , Angkurawaranon C. A population-based survey on physicalinactivity and leisure time physical activity among adults in Chiang Mai, Thailand,2014 (https:/ /www .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29026542) Archives of publichealth = Archives belges de sante publique. 75:41. 2017
6. Jiraniramai S. , Jiraporncharoen W . , Pinyopornpanish K. , Jakkaew N. , WongpakaranT . , Angkurawaranon C. Functional beliefs and risk minimizing beliefs among Thaihealthcare workers in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital: its association withintention to quit tobacco and alcohol(https:/ /www .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28701196) Substance abuse treatment,prevention, and policy. 12:34. 2017 citedby-count: 1 JDA
7. Pinyopornpanish K. , Thanamee S. , Jiraporncharoen W. , Thaikla K. , McDonald J. ,Aramrattana A. , Angkurawaranon C. Sexual health, risky sexual behavior andcondom use among adolescents young adults and older adults in Chiang Mai,Thailand: ¦ndings from a population based survey(https:/ /www .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29202883) BMC research notes. 10:682.2017
8. Pinyopornpanish K. , Chaiwarith R. , Pantip C. , Keawvichit R. , Wongworapat K. ,Khamnoi P . , Supparatpinyo K. , Sirisanthana T . Comparison of Xpert MTB/RIFAssay and the Conventional Sputum Microscopy in Detecting Mycobacteriumtuberculosis in Northern Thailand(https:/ /www .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26064681) Tuberculosis research andtreatment. 2015:571782. 2015
9. Dornan L. , Pinyopornpanish K. , Jiraporncharoen W . , Hashmi A. , Dejkriengkraikul N., A ngkurawaranon C. Utilisation of Electronic Health Records for Public Health inAsia: A Review of Success Factors and Potential Challenges BIOMED RESEARCHINTERNATIONAL. 2019. 2019
10. Phrueksotsai S. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Pinyopornpanish K. , Phrueksotsai J., Phrommintikul A. , Chattipakorn N. , Buranapin S. Effect of Dapagli§ozin onHepatic Fat, Visceral Fat and Hepatic In§ammatory Markers in Non-AlcoholicFatty Liver Disease Patients with Type 2 Diabetes HEP A TOLOGY . 68:442A-443A.2018
11. Pinyopornpanish K. , Kijdamrongtham P . , Soontornpun A. , Teeyasoontranon W . ,Angkurawaranon C. , Thongsawat S. The effect of prucalopride on gastricemptying in Parkinson ‘ s disease patients, a pilot randomized, open-label studyJOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 31:113-113. 2016

 

Thongsawat, Satawat| AssociateProfessor

1. Wei L. , Lim S. , Xie Q. , Văn K. , Piratvisuth T . , Huang Y . , Wu S. , Xu M. , T ang H. ,Cheng J. , Le Manh H. , Gao Y . , Mou Z. , Sobhonslidsuk A. , Dou X. , Thongsawat S. ,Nan Y . , T an C. , Ning Q. , Tee H. , Mao Y . , Stamm L. , Lu S. , Dvory-Sobol H. , Mo H. ,Brainard D . , Y ang Y . , Dao L. , Wang G. , T anwandee T . , Hu P. , T angkijvanich P. ,Zhang L. , Gao Z. , Lin F. , Le T. , Shang J. , Gong G. , Li J. , Su M. , Duan Z. , MohamedR. , Hou J. , Jia J. Sofosbuvir–velpatasvir for treatment of chronic hepatitis Cvirus infection in Asia: a single-arm, open-label, phase 3 trial(https:/ /www scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85059554222&origin=inward) The LancetGastroenterology and Hepatology . 4:127-134. 2019 citedby-count: 6 AOI
2. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T reeprasertsuk S. ,T anwandee T . , Charatcharoenwitthaya P . , Thongsawat S. , Leerapun A. , PiratvisuthT . , Boonsirichan R. , unchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. ,Tuntipanichteerakul S. , Sripariwuth E. , Jeamsripong W . , Sanpajit T . , Poovorawan Y ., Komolmit P . Vitamin D-binding protein gene polymorphism predicts pegylatedinterferon-related HBsAg seroclearance in HBeAg-negative Thai chronic hepatitisB patients: A multicentre study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85065450321&origin=inward) Asian Paci¦c Journalof Cancer Prevention. 20:1257-1264. 2019
3. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T reeprasertsuk S. ,T anwandee T . , Charatcharoenwitthaya P . , Thongsawat S. , Leerapun A. , PiratvisuthT . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. ,Tuntipanichteerakul S. , Sripariwuth E. , Jeamsripong W . , Sanpajit T . , Poovorawan Y ., Komolmit P . Association of the S267F variant on NTCP gene and treatmentresponse to pegylated interferon in patients with chronic hepatitis B: Amulticentre study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85042943989&origin=inward) Antiviral Therapy .23:67-75. 2018 JIF : 2.594citedby-count: 2
4. Pinyopornpanish K. , Wongsa C. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Pisespongsa P . ,Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . E¨cacy and safety ofendoscopic-guided balloon dilatation without §uoroscopy for the treatment ofachalasia (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85049131072&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 101:S8-S12. 2018
5. Mahatumarat T . , Pinyopornpanish K. , Thinrungroj N. , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Kijdamrongthum P . Etiology , severity and treatment outcomes ofacute pancreatitis in maharaj nakorn Chiang Mai hospital: A retrospective study(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85049130147&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 101:S53-S58. 2018
6. Sornsuvit C. , Hongwiset D. , Y otsawimonwat S. , T oonkum M. , Thongsawat S. ,T aesotikul W . The Bioavailability and Pharmacokinetics of Silymarin SMEDDSFormulation Study in Healthy Thai Volunteers(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85051031069&origin=inward) Evidence-basedComplementary and Alternative Medicine. 2018. 2018 JIF : 1.740citedby-count:
7. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjareon W . , T anwandee T . ,Charatcharoenwitthaya P. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , BoonsirichanR. , Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. ,Sripariwuth E. , Jeamsripong W. , Sanpajit T. , Poovorawan Y . , Komolmit P . Geneticvariation in the Vitamin D pathway CYP2R1 gene predicts sustained HBeAgseroconversion in chronic hepatitis B patients treated with pegylated interferon:A multicenter study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85015284826&origin=inward) PLoS ONE. 12. 2017
8. Kumthip K. , Chusri P . , Pantip C. , Thongsawat S. , O’Brien A. , Maneekarn N.Analysis of mutations in the core and NS5A genes of hepatitis C virus in non-responder and relapser patients after treatment with Peg-IFN-αand ribavirin(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84958741512&origin=inward) VirusDisease. 27:55-62. 2016 citedby-count: 1 JDA
9. Jourdain G. , Ngo-Giang-Huong N. , Cressey T. , Hua L. , Harrison L. , Tierney C. ,Salvadori N. , Decker L. , Traisathit P . , Sirirungsi W . , Khamduang W. ,Bowonwatanuwong C. , Puthanakit T . , Siberry G. , Watts D . , Murphy T. , AchalapongJ. , Hongsiriwon S. , Klinbuayaem V . , Thongsawat S. , Chung R. , Pol S. , ChotivanichN. Prevention of mother-to-child transmission of hepatitis B virus: A phase III,placebo-controlled, double-blind, randomized clinical trial to assess the e¨cacyand safety of a short course of tenofovir disoproxil fumarate in women withhepatitis B virus e-antigen (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84981186408&origin=inward) BMC InfectiousDiseases. 16. 2016 JIF : 2.613citedby-count: 13 AOI
10. Kao J. , Tung S. , Lee Y . , Thongsawat S. , T anwandee T . , Sheen I. , Wu J. , Li H. ,Brennan B. , Zhou J. , Le Pogam S. , Najera I. , Thommes J. , Hill G. Ritonavir-boosted danoprevir plus peginterferon alfa-2a and ribavirin in Asian chronichepatitis C patients with or without cirrhosis(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85002152541&origin=inward) Journal ofGastroenterology and Hepatology (Australia). 31:1757-1765. 2016 citedby-count:4 AOI
11. Charatcharoenwitthaya P. , Sukeepaisarnjaroen W. , Piratvisuth T. , Thongsawat S. ,Sanpajit T . , Chonprasertsuk S. , Jeamsripong W . , Sripariwuth E. , Komolmit P . ,Patcharatrakul T . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. , Tuntipanichteerakul S. ,T anwandee T . Treatment outcomes and validation of the stopping rule forresponse to peginterferon in chronic hepatitis B: A Thai nationwide cohor t study(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84996565533&origin=inward) Journal ofGastroenterology and Hepatology (Australia). 31:1874-1881. 2016 citedby-count:1
12. Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , Leerapun A. , Kijdamrongthum P .Effect of Bi¦dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication ofHelicobacter pylori: A randomized, double-blind placebo-controlled study(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84922530148&origin=inward) Journal of FunctionalFoods. 13:289-294. 2015 JIF : 4.480citedby-count: 6
13. Chusri P. , Kumthip K. , Pantip C. , Thongsawat S. , O’Brien A. , Maneekarn N.In§uence of amino acid variations in the NS3, NS4A and NS4B of HCV genotypes1a, 1b, 3a, 3b and 6f on the response to pegylated interferon and ribavirincombination therapy (https:/ /www scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84920735754&origin=inward) Virus Research.196:37-43. 2015 JIF : 2.827citedby-count: 3 JDA
14. Zeuzem S. , Flisiak R. , Vierling J. , Mazur W . , Mazzella G. , Thongsawat S. ,Abdurakhmanov D . , Van Kính N. , Calistru P. , Heo J. , Stanciu C. , Gould M. , MakaraM. , Hsu S. , Buggisch P . , Samuel D . , Mutimer D . , Nault B. , Merz M. , Bao W . , GriffelL. , Brass C. , Naoumov N. Randomised clinical trial: Alisporivir combined withpeginterferon and ribavirin in treatment-naïve patients with chronic HCVgenotype 1 infection (ESSENTIAL II)(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84940788102&origin=inward) AlimentaryPharmacology and Therapeutics. 42:829-844. 2015 JIF : 5.478citedby-count: 19
15. Colvin R. , T anwandee T. , Piratvisuth T. , Thongsawat S. , Hui A. , Zhang H. , Ren H. ,Chen P . , Chuang W. , Sobhonslidsuk A. , Li R. , Qi Y . , Praestgaard J. , Han Y . , Xu J. ,Stein D . , Chien R. , Flisiak R. , Jablkowski M. , Liaw Y. , Sung J. Randomized,controlled pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of albinterferon inpatients with chronic hepatitis B infection(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84919608802&origin=inward) Journal ofGastroenterology and Hepatology (Australia). 30:184-191. 2015 citedby-count: 2AOI
16. Chitapanarux T . , Ritdamrongthum P . , Leerapun A. , Pisespongsa P . , Thongsawat S.Three-day versus ¦ve-day somatostatin infusion combination with endoscopicvariceal ligation in the prevention of early rebleeding following acute varicealhemorrhage: A randomized controlled trial(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84955170414&origin=inward) Hepatology Research.45:1276-1282. 2015 JIF : 2.218citedby-count: 2
17. Kumthip K. , Chusri P . , Pantip C. , Thongsawat S. , O’Brien A. , Nelson K. , ManeekarnN. Hepatitis C virus genotypes circulating in patients with chronic hepatitis C inThailand and their responses to combined PEG-IFN and RBV therapy(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84901801479&origin=inward) Journal of MedicalVirology . 86:1360-1365. 2014 JIF : 2.373citedby-count: 4 AOI JDA
18. Vasavid P . , Chaiwatanarat T . , Pusuwan P . , Sritara C. , Roysri K. , Namwongprom S. ,Kuanrakcharoen P . , Premprabha T . , Chunler trith K. , Thongsawat S. , SirinthornpunyaS. , Ovartlarnporn B. , Kachintorn U. , Leelakusolvong S. , Kositchaiwat C. ,Chakkaphak S. , Gonlachanvit S. Normal solid gastric emptying values measuredby scintigraphy using asian-style meal: A multicenter study in healthy volunteers(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84903995888&origin=inward) Journal ofNeurogastroenterology and Motility. 20:371-378. 2014 citedby-count: 22 JDA
19. Thongsawat S. , Piratvisuth T . , Pramoolsinsap C. , Chutaputti A. , T anwandee T . ,Thongsuk D . Resource utilization and direct medical costs of chronic hepatitis Cin Thailand: A heavy but manageable economic burden(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84896734786&origin=inward) Value in HealthRegional Issues. 3:12-18. 2014 citedby-count: 5
20. Leerapun A. , Thaikruea L. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Praisontarangkul O . ,Thongsawat S. Clinical features and prognostic factors for liver cancer from areferral center in northern Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84877958458&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 96:531-537. 2013 citedby-count: 4 JDA
21. Foster G. , Zeuzem S. , Pianko S. , Sarin S. , Piratvisuth T . , Shah S. , Andreone P . ,Sood A. , Chuang W . , Lee C. , George J. , Gould M. , Flisiak R. , Jacobson I. ,Komolmit P . , Thongsawat S. , T anwandee T . , Rasenack J. , Sola R. , Messina I. , YinY . , Cammarata S. , Feutren G. , Brown K. Decline in pulmonary function duringchronic hepatitis C virus therapy with modi¦ed interferon alfa and ribavirin(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84875216158&origin=inward) Journal of ViralHepatitis. 20. 2013 JIF : 4.088citedby-count: 12 AOI
22. Wang Y . , Thongsawat S. , Gane E. , Liaw Y . , Jia J. , Hou J. , Chan H. , PapatheodoridisG. , Wan M. , Niu J. , Bao W . , T rylesinski A. , Naoumov N. E¨cacy and safety ofcontinuous 4-year telbivudine treatment in patients with chronic hepatitis B(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84875229260&origin=inward) Journal of ViralHepatitis. 20. 2013 JIF : 4.088citedby-count: 63 AOI
23. Moreno C. , Berg T . , T anwandee T . , Thongsawat S. , Van Vlierberghe H. , Zeuzem S. ,Lenz O . , Peeters M. , Sekar V . , De Smedt G. Antiviral activity of TMC435monotherapy in patients infected with HCV genotypes 2-6: TMC435-C202, aphase IIa, open-label study (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84861188748&origin=inward) Journal of Hepatology .56:1247-1253. 2012 JIF : 9.334citedby-count: 85 AOI
24. Kumthip K. , Chusri P . , Jilg N. , Zhao L. , Fusco D . , Zhao H. , Goto K. , Cheng D . ,Schaefer E. , Zhang L. , Pantip C. , Thongsawat S. , O’Brien A. , Peng L. , ManeekarnN. , Chung R. , Lin W . Hepatitis C virus NS5A disrupts STA T1 phosphorylation andsuppresses type I interferon signaling(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84865086668&origin=inward) Journal of Virology .86:8581-8591. 2012 JIF : 5.189citedby-count: 50 AOI JDA
25. Pianko S. , Zeuzem S. , Chuang W . , Foster G. , Sarin S. , Flisiak R. , Lee C. , AndreoneP . , Piratvisuth T . , Shah S. , Sood A. , George J. , Gould M. , Komolmit P . , ThongsawatS. , T anwandee T . , Rasenack J. , Li Y . , Pang M. , Yin Y . , Feutren G. , Jacobson I.Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis Cvirus genotype 2/3 (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84864665171&origin=inward) Journal of ViralHepatitis. 19:623-634. 2012 JIF : 3.502citedby-count: 9 AOI
26. Kumthip K. , Pantip C. , Chusri P . , Thongsawat S. , O’Brien A. , Nelson K. , ManeekarnN. Correlation between mutations in the core and NS5A genes of hepatitis C virusgenotypes 1a, 1b, 3a, 3b, 6f and the response to pegylated interferon and ribavirincombination therapy (https:/ /www scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=79952652957&origin=inward) Journal of ViralHepatitis. 18. 2011 JIF : 3.348citedby-count: 18 AOI JDA
27. Gane E. , Wang Y . , Liaw Y . , Hou J. , Thongsawat S. , Wan M. , Moon Y . , Jia J. , ChaoY . , Niu J. , Leung N. , Samuel D . , Hsu C. , Bao W . , Lopez P . , Avila C. E¨cacy andsafety of prolonged 3-year telbivudine treatment in patients with chronic hepatitisB (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=79953315167&origin=inward) Liver International.31:676-684. 2011 JIF : 2.987citedby-count: 42 AOI
28. Patel K. , Thompson A. , Chuang W . , Lee C. , Peng C. , Shanmuganathan G. ,Thongsawat S. , T anwandee T . , Mahachai V . , Pramoolsinsap C. , Cho M. , Han K. ,Shah S. , Foster G. , Clark P . , Pulkstenis E. , Subramanian G. , Mchutchison J. Insulinresistance is independently associated with signi¦cant hepatic ¦brosis in Asianchronic hepatitis C genotype 2 or 3 patients(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=79958783189&origin=inward) Journal ofGastroenterology and Hepatology (Australia). 26:1182-1188. 2011 citedby-count:16 AOI
29. Kaewvichit S. , Yotsawimonwat S. , T aesotikul W . , Niwatananun W . , Duangrat C. ,Wongsinsup C. , Thongsawat S. , Salee P . Bioequivalence study of the two 1.5 gcefoperazone and sulbactam IM injections in Thai healthy male volunteers(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=57149105161&origin=inward) Journal of the MedicalAssociation of Thailand. 91:1760-1764. 2008 citedby-count: 1
30. Jones-Engel L. , May C. , Engel G. , Steinkraus K. , Schillaci M. , Fuentes A. , RompisA. , Chalise M. , Aggimarangsee N. , Feeroz M. , Grant R. , Allan J. , Putra A. , WandiaI. , Watanabe R. , Kuller L. , Thongsawat S. , Chaiwarith R. , Kyes R. , Linial M. Diversecontexts of zoonotic transmission of simian foamy viruses in Asia(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=48749117459&origin=inward) Emerging InfectiousDiseases. 14:1200-1208. 2008 JIF : 5.094citedby-count: 76 AOI
31. Thongsawat S. , Maneekarn N. , Kuniholm M. , Pantip C. , Thungsuputi A. , LumlertkulD . , Bannachak D . , Nelson K. Occult hepatitis C virus infection during an outbreakin a hemodialysis unit in Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=41849139299&origin=inward) Journal of MedicalVirology . 80:808-815. 2008 JIF : 2.779citedby-count: 21 JDA
32. Nantachit N. , Thaikruea L. , Thongsawat S. , Leetrakool N. , Fongsatikul L. , SompanP . , Fong Y . , Nichols D . , Ziermann R. , Ness P . , Nelson K. Evaluation of a multiplexhuman immunode¦ciency virus-1, hepatitis C virus, and hepatitis B virus nucleicacid testing assay to detect viremic blood donors in northern Thailand(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=34548757985&origin=inward) Transfusion. 47:1803-1808. 2007 JIF : 3.160citedby-count: 29 AOI JDA
33. Chitapanarux T . , Praisontarangkul O . , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , Leerapun A.Per rectal portal scintigraphy as a useful tool for predicting esophageal varicealbleeding in cirrhotic patients (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=33846988641&origin=inward) World Journal ofGastroenterology . 13:791-795. 2007 citedby-count: 4
34. Lai C. , Gane E. , Liaw Y . , Hsu C. , Thongsawat S. , Wang Y . , Chen Y . , Heathcote E. ,Rasenack J. , Bzowej N. , Naoumov N. , Di Bisceglie A. , Zeuzem S. , Moon Y . ,Goodman Z. , Chao G. , Constance B. , Brown N. T elbivudine versus lamivudine inpatients with chronic hepatitis B (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=37349120537&origin=inward) New England Journalof Medicine. 357:2576-2588. 2007 JIF : 44.016citedby-count: 643 AOI
35. Jittiwutikarn J. , Thongsawat S. , Suriyanon V . , Maneekarn N. , Celentano D . , RazakM. , Srirak N. , Vongchak T . , Kawichai S. , Thomas D . , Sripaipan T . , Netski D . ,Ananthakrishnan A. , Nelson K. epatitis C infection among drug users in northernThailand (https:/ /www scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=33746093355&origin=inward) American Journal ofTropical Medicine and Hygiene. 74:1111-1116. 2006 JIF : 2.013citedby-count: 33AOI JDA
36. Kuang S. , Lekawanvijit S. , Maneekarn N. , Thongsawat S. , Brodovicz K. , Nelson K. ,Groopman J. Hepatitis B 1762T/1764A mutations, hepatitis C infection, andcodon 249 p53 mutations in hepatocellular carcinomas from Thailand(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=13944251714&origin=inward) Cancer EpidemiologyBiomarkers and Prevention. 14:380-384. 2005 JIF : 4.720citedby-count: 42 AOIJDA
37. Lau G. , Piratvisuth T . , Kang X. , Marcellin P . , Thongsawat S. , Cooksley G. , Gane E. ,Fried M. , Wan C. , Seung W . , Wen Y . , Berg T . , Flisiak R. , McCloud P . , Pluck N.Peginterferon Alfa-2a, lamivudine, and the combination for HBeAg-positivechronic hepatitis B (https:/ /www scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=21244447705&origin=inward) New England Journalof Medicine. 352:2682-2695. 2005 JIF : 34.833citedby-count: 1199 AOI
38. Yousukh A. , Jutavijittum P . , Pisetpongsa P . , Chitapanarux T . , Thongsawat S. , SenbaM. , T oriyama K. Clinicopathologic Study of Hepatic Penicillium marneffei inNorthern Thailand (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0742304561&origin=inward) Archives of Pathologyand Laboratory Medicine. 128:191-194. 2004 JIF : 1.410citedby-count: 22 AOIJDA
39. Netski D. , Wang X. , Mehta S. , Nelson K. , Celentano D . , Thongsawat S. , ManeekarnN. , Suriyanon V . , Jittiwutikorn J. , Thomas D . , Ticehurst J. Hepatitis C Virus (HCV)Core Antigen Assay to Detect Ongoing HCV Infection in Thai Injection Drug Users(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=11844255837&origin=inward) Journal of ClinicalMicrobiology . 42:1631-1636. 2004 JIF : 3.565citedby-count: 15 AOI JDA
40. Thaikruea L. , Thongsawat S. , Maneekarn N. , Netski D. , Thomas D . , Nelson K. Riskfactors for hepatitis C virus infection among blood donors in northern Thailand(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=4844229244&origin=inward) Transfusion. 44:1433-1440. 2004 JIF : 3.020citedby-count: 41 AOI JDA
41. Kellow J. , Lee O . , Chang F . , Thongsawat S. , Mazlam M. , Yuen H. , Gwee K. , Bak Y . ,Jones J. , Wagner A. An Asia-Paci¦c, double blind, placebo controlled, randomized study to evaluate the e¨cacy, safety , and tolerability of tegaserod in patients withirritable bowel syndrome (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0037799916&origin=inward) Gut. 52:671-676. 2003JIF : 6.170citedby-count: 206 AOI
42. Kaewvichit S. , T aesotikul W . , Duangrat C. , Thongsawat S. , Niwatananun N. ,Niwatananun K. , Wongsinsup C. Bioequivalence Studies of Itraconazole Capsules(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0346220338&origin=inward) Farmacevtski Vestnik.
54:553-554. 2003
43. Soffer E. , Thongsawat S. , Hoogwerf B. , Shah A. Effect of acute hyperglycemia onjejunal compliance and peristaltic re§ex in healthy humans(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0032949210&origin=inward) Digestive Diseases andSciences. 44:50-55. 1999 JIF : 1.875citedby-count: 7 AOI
44. Soffer E. , Thongsawat S. , Ellerbroek S. Prolonged ambulatory duodeno-jejunalmanometry in humans: Normal values and gender effect(https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0032148062&origin=inward) American Journal ofGastroenterology . 93:1318-1323. 1998 citedby-count: 35 AOI
45. Soffer E. , Thongsawat S. Small bowel manometry: Short or long recordingsessions? (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0030979618&origin=inward) Digestive Diseases andSciences. 42:873-877. 1997 citedby-count: 22 AOISoffer E. , Thongsawat S. Clinical Value of Duodenojejunal Manometry: ItsUsefulness in Diagnosis and Management of Patients with GastrointestinalSymptoms (https:/ /www .scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=0029985384&origin=inward) Digestive Diseases andSciences. 41:859-863. 1996 citedby-count: 32 AOI
46. Lim HY . , Merle P . , Weiss KH. , Yau T . , Ross P . , Mazzaferro V . , Blanc JF . , Ma YT . ,Yen CJ. , Kocsis J. , Choo SP . , Sukeepaisarnjaroen W . , Gérolami R. , Dufour JF . ,Gane EJ. , Ryoo BY . , Peck-Radosavljevic M. , Dao T . , Yeo W . , Lamlertthon W . ,Thongsawat S. , Teufel M. , Roth K. , Reis D . , Childs BH. , Krissel H. , Llovet JM.Phase II Studies with Refametinib or Refametinib plus Sorafenib in Patients withRAS-Mutated Hepatocellular Carcinoma(https:/ /www ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29950351) Clinical cancer research : ano¨cial journal of the American Association for Cancer Research. 24:4650-4661.2018 citedby-count: 3
47. Ferrante S. , Elbasha EH. , Piratvisuth T . , T anwandee T . , Lerdlitruangsin S. ,Thongsawat S. Adding Boceprevir Yields Better Cost-Saving for Chronic HepatitisC Genotype 1 Treatment in Thailand(https:/ /www .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27202496) Value in health : the journalof the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research.17:A677. 2014
48. Soffer E. , Thongsawat S. Clinical value of duodenojejunal manometry . Itsusefulness in diagnosis and management of patients with gastrointestinalsymptoms (https:/ /www ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8625755) Digestive diseasesand sciences. 41:859-63. 1996 citedby-count: 4Web of Science Publications (not in Scopus & Pubmed)
49. Phrueksotsai S. , Thongsawat S. , Leerapun A. , Pinyopornpanish K. , Phrueksotsai J., Phrommintikul A. , Chattipakorn N. , Buranapin S. Effect of Dapagli§ozin onHepatic Fat, Visceral Fat and Hepatic In§ammatory Markers in Non-AlcoholicFatty Liver Disease Patients with Type 2 Diabetes HEP A TOLOGY . 68:442A-443A.2018 JIF : 13.246 JDA
50. Andrieux-Meyer I. , T an SS. , Salvadori N. , Simon F . , Cressey TR. , Said HRHM. ,Hassan MRA. , Omar H. , Tee HP . , Chan WK. , Goh KL. , Omar SFS. , Kamarulzaman A., Kumar S. , Thongsawat S. , Thetket K. , Avihingsanon A. , Khemnark S. ,Thanprasertsuk S. , Piedagnel JM. , Brenner J. , Siva S. , Asimah N. , Da Silva N. ,Pecoul B. , Lallemant M. , Murad S. Safety and e¨cacy of ravidasvir plussofosbuvir 12 weeks in non-cirrhotic and 24 weeks in cirrhotic patients withhepatitis C virus genotypes 1, 2, 3 and 6: The STORM-C-1 phase II/III trialJOURNAL OF HEP A TOLOGY . 68:S123-S124. 2018 JIF : 12.486citedby-count: 1
51. T anwandee T . , Chatsiricharoenkul S. , Thongsawat S. , Sukeepaisarnjaroen W . ,T angkijvanich P . , Komolmit P . , Avihingsanon A. , Piratvisuth T . , Sunthi P . ,Mahasanprasert T . , Matkovits T . , Conover M. , Cobb J. , Canizares C. , Sullivan-Bolyai J. Pharmacokinetics, safety and antiviral activity of CMX157, a novelprodrug of tenofovir , administered as ascending multiple doses to healthyvolunteers and Hepatitis B virus-infected subjects JOURNAL OF HEP A TOLOGY .66:S24-S25. 2017 JIF : 10.590citedby-count: 2
52. T anwandee T . , Thongsawat S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T angkijvanich P . , KomolmitP . , Avihingsanon A. , Piratvisuth T . Pharmacokinetics, Safety and Antiviral Activityof T enofovir exalidex(TXL), a Novel Prodrug of Tenofovir , Administered asAscending Multiple Doses to HBV-Infected Subjects: A 28 Day Study FinalAnalyses HEP A TOLOGY . 66:505A-505A. 2017 JIF : 11.711
53. Hezode C. , Fried MW . , Colombo M. , Bourliere M. , Spengler U. , Ben-Ari Z. , StrasserSI. , erumalswami P . , Zamor P . , Lee WM. , Satoskar R. , Koskinas I. , Foster G. ,Sherman KE. , Thongsawat S. , T anwandee T . , Morgan L. , Qiu JJ. , Hwang P . ,Robertson M. , Nguyen BY . , Barr E. , Wahl J. , Haber B. , Chase R. , T alwani R. , DiMarco V . E¨cacy and Safety of Elbasvir/Grazoprevir in Patients with ChronicHepatitis C Virus Infection and Inherited Blood Disorders: Final Data from the C-Edge Ibld Study BLOOD. 128. 2016 JIF : 10.452
54. Leerapun A. , Pinyomahakul P . , Kijdamrongthum P . , Chitapanarux T . , Thongsawat S.Low serum HBsAg level predicts HBsAg seroclearance and sustained responsein chronic hepatitis B after stopping oral NUCs HEP A TOLOGY . 64:915A-915A.2016 JIF : 11.055
55. Llovet JM. , Merle P . , Weiss KH. , Yau T . , Ross P . , Mazzaferro V . , Blanc JF . , Ma YT . ,Yen CJ. , Kocsis J. , Choo SP . , Sukeepaisarnjaroen W . , Gerolami R. , Dufour JF . ,Gane EJ. , Ryoo BY . , Peck-Radosavljevic M. , Dao T . , Yeo W . , Lamlertthon W . ,Thongsawat S. , Teufel M. , Krissel H. , Lim HY . Phase II Studies with Refametinib orRefametinib Plus Sorafenib in Patients with Mutant RAS HepatocellularCarcinoma (HCC) HEP A TOLOGY . 64:621A-621A. 2016 JIF : 11.055citedby-count:1
56. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T anwandee T . ,Charatcharoenwitthaya P . , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , BoonsirichanR. , Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. ,Sripariwuth E. , Jeamsripong W . , Sanpajit T . , Poovorawan Y . , Komolmit P . Theassociation of S267F variant on NTCP (SLC10A1), a hepatitis B viral surfacereceptor , and treatment response with pegylated interferon in chronic hepatitis Bpatients: a multicenter study HEP A TOLOGY . 64:291A-291A. 2016 JIF : 11.055
57. Pinyopornpanish K. , Kijdamrongtham P . , Soontornpun A. , Teeyasoontranon W . ,Angkurawaranon C. , Thongsawat S. The effect of prucalopride on gastricemptying in Parkinson ‘ s disease patients, a pilot randomized, open-label studyJOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 31:113-113. 2016 JIF :3.504 JDA
58. Pisespongsa P . , Thinrungroj N. , Kijdamrongthum P . , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontharangkul OA. Endoscopic Variceal Ligation (EVL) is Safein Cirrhotic Patients with Severe Thrombocytopenia DIGESTION. 91:97-97. 2015
59. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Poovorawan K. , Sukeepaisarnjaroen W . ,T anwandee T . , Thongsawat S. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. ,Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. , Sripariwuth E. ,Jeamsripong W . , Sanpajit T . , Komolmit P . Genetic Variation in Vitamin D PathwayCYP2R1 gene predict sustained HBeAg seroconversion across chronic hepatitisB patients treated with peginterferon: Multicenter study HEP A TOLOGY . 62:1004A-1004A. 2015 JIF : 11.190
60. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjareon W . , T anwandee T . ,Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. ,Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. , Sripariwuth E. ,Jeamsripong W . , Sanpajit T . , Poovorawan Y . , Komolmit P . INTERFERON-GAMMA-INDUCIBLE PROTEIN 10 PROMOTER POL YMORPHISM RELA TED WITH END-OF-TREA TMENT HBsAg LEVELS AND HAD COMPLEMENTARY ROLE IN PREDICTIONOF SUSTAINED VIROLOGIC RESPONSE TO PEGINTERFERON IN HBeAg-NEGA TIVE CHRONIC HEP A TITIS B: MUL TICENTER STUDY JOURNAL OFHEP A TOLOGY . 62:S546-S547. 2015 JIF : 10.401
61. Pisespongsa P . , Bhatia P . , Thongsawat S. , Leerapun A. , Kitdumrongthum P . LowVolume Polyethylene Glycol-Electrolyte Lavage Solution Plus Simple Adjuvant Isas Effective as Sodium Phosphate Solution in the Preparation of Patients forColonoscopy DIGESTION. 91:89-89. 2015 JIF : 2.032
62. Padunwanitchkul P . , Pisespongsa P . , Praisontarangkul O . , Thongsawat S. ,Chitapanarux T . , Leerapun A. , Kitdumrongthum P . Natural History and PrognosticFactors of Acute Complicated Diverticular Diseases in Thailand DIGESTION.91:88-89. 2015 JIF : 2.032
63. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Sukeepaisarnjaroen W . , T anwandee T . ,Thongsawat S. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. , Bunchorntavakul C. , PattanasirigoolC. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. , Sripariwuth E. , Jeamsripong W . ,Sanpajit T . , Komolmit P . The Association of vitamin D metabolic pathway relatedgenes polymorphisms with virologic response in HBeAg-negative patientstreated with pegylated interferon: Multicenter study HEP A TOLOGY . 62:1019A-1019A. 2015 JIF : 11.190
64. Thanapirom K. , Suksawatamnuay S. , Poovorawan K. , Sukeepaisarnjaroen W . ,T anwandee T . , Thongsawat S. , Leerapun A. , Piratvisuth T . , Boonsirichan R. ,Bunchorntavakul C. , Pattanasirigool C. , Pornthisarn B. , T antipanichtheerakul S. ,Sripariwuth E. , Jeamsripong W . , Sanpajit T . , Komolmit P . The Single NucleotidePolymorphism in the Vitamin D Pathway DHCR7 Gene and Pre-Treatment HBV-DNA Strongly Predict HBeAg Loss in HBeAg-Positive Chronic Hepatitis B PatientsTreated With Pegylated Interferon: Multicenter Study GASTROENTEROLOGY .148:S1066-S1066. 2015 JIF : 13.926
65. Chitapanarux T . , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , Leerapun A. , Kijdamrongthum P .Effect of bi¦dobacterium longum on PPI-based triple therapy for eradication ofHelicobacter pylori: a prospective, randomized study JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 29:23-23. 2014 JIF : 3.325citedby-count: 1Gane EJ. , Lai CL. , Xie Q. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Chan HL Y . , Wang Y . , Hwang SG., Safadi R. , Jung M. , Uddin A. , Janssens N. , Trylesinski A. EVALUA TION OFESTIMA TED GLOMERULAR FIL TRA TION RA TE DURING CONTINUOUS 4-YEARTREA TMENT WITH TELBIVUDINE IN P A TIENTS WITH BRIDGINGFIBROSIS/CIRRHOSIS JOURNAL OF HEP A TOLOGY . 60:S426-S426. 2014 JIF :9.858
66. Thinrungroj N. , Pisespongsa P . , Kijdamrongthum P . , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Alginate Accelerates Healing of Post-Endoscopic Variceal Ligation Ulcers: a Randomized-Controlled TrialGASTROINTESTINAL ENDOSCOPY . 75:457-458. 2012 JIF : 5.647citedby-count: 1Moreno C. , Berg T . , T anwandee T . , Thongsawat S. , Van Vlierberghe H. , Zeuzem S. ,Lenz O . , Peeters M. , Sekar V . , De Smedt G. Antiviral activity of TMC435monotherapy in patients infected with HCV genotypes 2-6: TMC435-C202, aphase ha, open-label study JOURNAL OF HEP A TOLOGY . 56:1247-1253. 2012 JIF: 9.334citedby-count: 77
67. Pisespongsa P . , Thepsen K. , Kijdamrongdham P . , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Causes of mortality in thai patients withacute upper gastrointestinal bleeding (AUGIB) and novel clinical score forpredicting mortality JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY .27:433-433. 2012 JIF : 2.410
68. Leerapun A. , Thaikrua L. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Praisontarangkul OA. ,Thongsawat S. Clinical feature and prognostic factors for liver cancer amongThailand Referral Center JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 27:267-268. 2012 JIF : 2.410Disease burden and risk of HCC of Hepatitis B in the Asia-Paci¦c JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 27:6-7. 2012 JIF : 2.410
69. Leelakusolvong S. , Charatcharoenwitthaya P . , Maneerattanaporn M. , Piyanirun W . ,Chakkhapak S. , Kositchaiwat C. , Ovartlarnporn B. , Chunler trith K. , Surangsrirat S. ,Gonlachavit S. , Mahachai V . , Thongsawat S. , Kachintorn U. , Anuras S. Prevalenceof lower functional gastrointestinal disorders and the associated factors amongThai healthy subjects JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY .27:149-149. 2012 JIF : 2.410
70. Leelakusolvong S. , Charatcharoenwitthaya P . , Maneerattanaporn M. , Piyanirun W . ,Chakkhapak S. , Kositchaiwat C. , Ovartlarnporn B. , Chunler trith K. , Surangsrirat S. ,Gonlachavit S. , Mahachai V . , Thongsawat S. , Kachintorn U. , Anuras S. Prevalenceof upper functional gastrointestinal disorders and the associated factors amongThai healthy subjects JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY .27:149-150. 2012 JIF : 2.410
71. Pisespongsa P . , Intasri W . , Kijdamrongdham P . , Leerapun A. , Chitapanarux T . ,Thongsawat S. , Praisontarangkul OA. Recent increase of antibiotic-resistantpathogens in Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP) in Northern ThailandJOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 27:265-266. 2012 JIF :2.410
72. Leerapun A. , Soontornpun A. , Pisespongsa P . , Chitapanarux T . , Kijdamrongthum P . ,Thongsawat S. Ribavirin-induced anemia: Incidence and impact to treatmentresponse of chronic hepatitis C JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 27:267-267. 2012 JIF : 2.410
73. Chaiwatanarat T . , Vasavid P . , Pusuwan P . , Sritara C. , Roysri K. , Namwongprom S. ,Kuanrakcharoen P . , Premprabha T . , Chunler trith K. , Thongsawat S. , SirinthompunyaS. , Ovartlarnporn B. , Kachintorn U. , Leelakusolvong S. , Chakkaphak S. ,Gonlachanvit S. Normal Solid Gastric Emptying (GE) Measured by Scintigraphy inThai Healthy Volunteers: Preliminary Results of a Multicenter StudyGASTROENTEROLOGY . 140:S758-S758. 2011 JIF : 12.899 JDA
74. Foster G. , Flisiak R. , Chuang WL. , George J. , Rasenack J. , Sood A. , Komolmit P . ,Thongsawat S. , T anwandee T . , Sola R. , Sukeepaisarnjaroen W . , Weltman M. , Yin Y . ,Feutren G. , Brown K. RESPIRA TORY AL TERA TIONS IN GENOTYPE 2/3 CHRONICHEP A TITIS C P A TIENTS TREA TED WITH PEGYLA TED INTERFERON ORALBINTERFERON-ALF A-2B PLUS RIBAVIRIN IN A RANDOMIZED STUDY JOURNAL
OF HEP A TOLOGY . 54:S171-S172. 2011 JIF : 7.818
75. Moreno C. , Berg T . , T anwandee T . , Thongsawat S. , Van Vlierberghe H. , Zeuzem S. ,Lenz O . , Peeters M. , Sekar VJ. , De Smedt G. A PHASE IIA, OPEN-LABEL STUDY TOASSESS THE ANTIVIRAL ACTIVITY OF TMC435 MONOTHERAPY IN P A TIENTSINFECTED WITH HCV GENOTYPES 2-6 HEP A TOLOGY . 52:749A-750A. 2010 JIF :11.355citedby-count: 5
76. Pisespongsa P . , Praisontarangkul OA. , Hongsongkiat S. , Thongsawat S. , LeerapunA. , Chitapanarux T . Changing in epidemiology of peptic ulcer disease (PUD) andHelicobacter pylori infection in Thailand JOURNAL OF GASTROENTEROLOGYAND HEP A TOLOGY . 25:A72-A72. 2010 JIF : 2.275Xie Q. , Shi GF . , Thongsawat S. , Liaw YF . , Chan HL Y . , Safadi R. , Wan M. , Hwang SG., Wei L. , Ren H. , T anwandee T . , Bao WB. , T rylesinski A. TELBIVUDINE SWITCH INLAMIVUDINE PRETREA TED CHRONIC HEP A TITIS B P A TIENTS PROVIDESSUSTAINED VIRAL SUPPRESSION FOR 2 YEARS HEP A TOLOGY . 52:564A-565A.2010 JIF : 11.355
77. Liaw YF . , Wursthorn K. , Thongsawat S. , Zhou XQ. , Hwang SG. , Chutaputti A. , TeoEK. , Gane EJ. , Jung M. , Wedemeyer H. , Avila C. TELBIVUDINE-INDUCED HBEAGSEROCONVERSION IN CHRONIC HEP A TITIS B (CHB) IS DURABLE DURING 2YEARS OFF-TREA TMENT FOLLOW-UP JOURNAL OF HEP A OLOGY . 52:S391-S391. 2010 JIF : 7.056citedby-count: 5
78. Gane EJ. , Chan HL. , Choudhuri G. , Suh DJ. , Chutaputti A. , Safadi R. , T anwandee T ., Thongsawat S. , Assy N. , Sarin SK. , Bao W . , T rylesinski A. , Avila C. TREA TMENTOF DECOMPESA TED HBV-CIRRHOSIS: RESUL TS FROM 2-YEARS RANDOMIZEDTRIAL WITH TELBIVUDINE OR LAMIVUDINE JOURNAL OF HEP A TOLOGY . 52:S4-S4. 2010 JIF : 7.056citedby-count: 13
79. Piratvisuth T . , Pramoolsinsap C. , Chutaputti A. , T anwandee T . , Thongsawat S. ,Sukarom I. , Tinmanee S. , Berger W . COST -EFFECTIVENESS ANAL YSIS OFPEGINTERFERON ALF A-2A (40 KD) PLUS RIBAVIRIN VERSUS NO TREA TMENT INP A TIENTS WITH CHRONIC HEP A TITIS C (CHC), GENOTYPE 1 FROM A P AYERPERSPECTIVE IN THAILAND HEP A TOLOGY . 50:714A-715A. 2009 JIF : 10.734
80. Wang YM. , Thongsawat S. , Gane EJ. , Liaw YF . , Jia JD . , Manns MP . , Hou JL. , ChanHL Y . , Papatheodoridis GV . , Wan MB. , Niu JQ. , Bao WB. , Lopez PM. , Naoumov NV .EFFICACY AND SAFETY OUTCOMES AFTER 4 YEARS OF TELBIVUDINETREA TMENT IN P A TIENTS WITH CHRONIC HEP A TITIS B (CHB) HEP A TOLOGY .50:533A-533A. 2009 JIF : 10.734citedby-count: 6
81. Thongsawat S. , Piratvisuth T . , Pramoolsin-Sap C. , Chutaputti A. , T anwandee T . ,Berger W . , Sukarom I. , Tinmanee S. PEGINTERFERON ALF A-2A (40KD) PLUSRIBAVIRIN IS DOMINANT WITH LARGE COST -SA VINGS VERSUS NO TREA TMENTIN P A TIENTS WITH CHRONIC HEP A TITIS C (CHC), GENOTYPE 2/3: A COST -EFFECTIVENESS ANAL YSIS FROM THE THAI P AYER PERSPECTIVEHEP A TOLOGY . 50:704A-705A. 2009 JIF : 10.734
82. Thongsawat S. , Piratvisuth T . , Pramoolsinsap C. , Chutaputti A. , T anwandee T . ,Sukarom I. , Tinmanee S. RESOURCE UTILIZA TION AND DIRECT MEDICAL COSTOF CHRONIC HEP A TITIS C (CHC) IN THAILAND: A HEAVY BUT MANAGEABLEECONOMIC BURDEN VALUE IN HEAL TH. 12:A348-A348. 2009 JIF : 3.387
83. Chitapanarux T . , Praisontarangkul OA. , Thongsawat S. , Pisespongsa R. , LeerapunA. Rebamipide treatment for chronic gastritis with long-term NSAID useDIGESTION. 77:66-66. 2008 JIF : 1.826
84. Pisespongsa P . , Sripotong S. , Chitapanarux T . , Leerapun A. , Thongsawat S. ,Praisontarangkul OA. Serum-ascites albumin concentration gradient (SAAG) morethan 1.5 g/dl predicts esophageal variceal hemorrhage HEP A TOLOGY . 46:602A-602A. 2007 JIF : 9.792
85. Lai CL. , Chang TT . , Chao YC. , T anwandee T . , Thongsawat S. , Lee SD . , Angus P . ,Zink R. , Zhu J. , Brett-Smith H. , Neo BL. Continued virologic and biochemicalimprovement through 96 weeks of entecavir treatment in HBeAg(-) chronichepatitis B patients (Study ETV-027) JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 21:A128-A128. 2006 JIF : 1.796
86. Lai CL. , Chang TT . , Chao YC. , T anwandee T . , Thongsawat S. , Lee SD . , Angus P . ,Zink R. , Zhu J. , Brett-Smith H. , Neo BL. Continued virologic and biochemicalimprovement through 96 weeks of entecavir treatment in HBeAg(-) chronichepatitis B patients (study ETV-027) JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 21:A31-A31. 2006 JIF : 1.796
87. Lau GKK. , Piratvisuth T . , Luo KX. , Marcellin P . , Thongsawat S. , Cooksley G. , GaneE. , Fried MW . , Popescu M. , Wu J. Durability of response and occurrence of lateresponse to peginterferon alpha-2a (40KD) [PEGASYS] one year post-treatment inpatients with HBeAg-positive chronic hepatitis B JOURNAL OF HEP A TOLOGY .44:S23-S24. 2006 JIF : 4.816citedby-count: 18
88. Lau GKK. , Piratvisuth T . , Thongsawat S. , Paik SW . , Fried MW . , Luo KX. , Gane E. ,Marcellin P . , Popescu M. , Wu J. Durability of response to peginterferon alfa-2a (40KD) (PEGASYS (R)) in Asian patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B: 12month follow-up data from a large, randomized study JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 21:A88-A88. 2006 JIF : 1.796
89. Lim SG. , Lai CL. , Gane E. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Wang YM. , Chen YG. ,Heathcote EJ. , Rasenack J. , Naoumov N. , Chao G. , Fielman B. , Brown NA. E¨cacy ,safety , and predictors of response at 1 year from a phase III comparison oftelbivudine versus lamivudine in patients with chronic hepatitis B JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 21:A458-A459. 2006 JIF : 1.796
90. Thaikruea L T . , Niwes NN. , Thongsawat ST . , Litrakoon LN. , Fonksatidki LF . , SompanPS. , Heaton AH. , Nichols DN. , Nelson KN. Evaluation of accepted blood donorswith a multiplex nucleic acid test (NA T)at Chiang Mai university hospital,Thailand VOX SANGUINIS. 91:88-89. 2006 JIF : 1.762 JDA
91. Naoumov N. , Lai CL. , Gane E. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Wang Y . , Heathcote EJ. ,Rasenack J. , Bzowej N. , Chaolo G. , Brown N. Evidence of central circadiandisruption in patients with cirrhosis JOURNAL OF HEP A TOLOGY . 44:S276-S277.2006 JIF : 4.816citedby-count: 1
92. Brodovicz K. , Kuang SY . , Thetket S. , Thongsawat S. , Maneekarn N. , Groopman JD . ,Nelson KE. Hepatocellular carcinoma in Thailand: Role of hepatitis B and Cinfections, a§atoxin-speci¦c p53 and hepatitis B A1762T/G1764A doublemutations, and betel nut use HEP A TOLOGY . 44:509A-510A. 2006 JIF : 10.416JDA
93. Lim SG. , Lai CL. , Thongsawat S. , Wang Y . , Chen Y . , Rasenack J. , Naoumov N. ,Chao G. , Brown N. Maximal early HBV suppression in nucleoside-treated hepatitisB patients is associated with optimal virologic and clinical e¨cacy at one yearJOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY . 36:S245-S245. 2006 JIF : 2.447
94. Gane E. , Lai CL. , Hsu CW . , Thongsawat S. , Wang YM. , Chen Y . , Leung N. , Zhou XQ., Moon YM. , Chao YC. , Zeuzem S. , Chutaputti A. , Kim DJ. , Chao G. , Brown N.Maximal early HBV suppression in telbivudine-treated hepatitis B patients isassociated with optimal virologic and clinical e¨cacy at one year JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 21:A89-A89. 2006 JIF : 1.796citedby-count: 1
95. Moon YM. , Lai CL. , Gane E. , Thongsawat S. , Wang YM. Optimal virologic andclinical e¨cacy at one year is associated with maximal early HBV suppression innucleoside-treated hepatitis B patients JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY ANDHEP A TOLOGY . 21:A24-A24. 2006 JIF : 1.796
96. Zeuzem S. , Lai CL. , Gane E. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Wang Y . , Chen Y . ,Heathcote J. , Rasenack J. , Bzowej N. , Naoumov N. , Chao G. , Fielman B. , Brown N.Optimal virologic and clinical e¨cacy at one year is associated with maximalearly HBV suppression in nucleoside-treated hepatitis B patients JOURNAL OFHEP A TOLOGY . 44:S24-S24. 2006 JIF : 4.816citedby-count: 3
97. Gane E. , Lai CL. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Wang Y . , Chen Y . , Heathcote J. ,Rasenack J. , Bzowej N. , Naoumov N. , Chao G. , Fielman B. , Brown N. Phase IIIcomparison of telbivudine vs lamivudine in HBeAg-positive patients with chronichepatitis B: E¨cacy, safety , and predictors of response at 1 year JOURNAL OFHEP A TOLOGY . 44:S183-S184. 2006 JIF : 4.816citedby-count: 7
98. Bzowej N. , Lai C. , Gane E. , Liaw Y . , Thongsawat S. , Wang Y . , Chen Y . , Heathcote J., Rasenack J. , Naoumov N. , Chao G. , Fielman B. , Brown N. Phase III comparisonof telbivudine vs lamivudine in patients with chronic hepatitis B: E¨cacy, safety ,and predictors of response at 1 year GASTROENTEROLOGY . 130:A765-A766.2006 JIF : 13.092citedby-count: 5
99. Marcellin P . , Lau GKK. , Piratvisuth T . , Jin R. , Lu ZM. , Lai MY . , Thongsawat S. ,Ramakrishnan B. , Popescu M. Responses to peginterferon alfa-2a (40 KD)(PEGASYS) treatment are durable in Asian patients with HBeAg-negative CHB: 12month follow-up data from a large randomised study JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 21:A140-A141. 2006 JIF : 1.796
100. Fried MW . , Lau GKK. , Liaw YF . , Luo KX. , Piratvisuth T . , Cooksley G. , Marcellin P . ,Thongsawat S. , Button P . Role of baseline and on-treatment quantitative HBeAg inpredicting response to peginterferon alfa-2a (40KD) (PEGASYS (R)) monotherapyin chronic hepatitis B JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY .21:A72-A72. 2006 JIF : 1.796
101. Lai CL. , Gane E. , Thongsawat S. , Wang YM. , Heathcote J. , Moon YM. , Chen Y . , LuWL. , Niu J. , Lim SG. , Hou JL. , Yin YK. , Naoumov N. , Bzowej N. , Chao G. , FielmanB. , Brown N. T elbivudine (LdT) compared to lamivudine for treatment of chronichepatitis B: results from GLOBE, an international phase III trial JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 21:A129-A130. 2006 JIF : 1.796
102. Lai CL. , Gane E. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Chen YG. , Lu WL. T elbivudine displaysconsistent antiviral e¨cacy across patient subgroups for the treatment ofchronic hepatitis B: results from the globe study JOURNAL OFGASTROENTEROLOGY AND HEP A TOLOGY . 21:A28-A29. 2006 JIF : 1.796
103. Thongsawat S. , Lai CL. , Gane E. , Chao G. , Fielman B. , Brown N. T elbivudinedisplays consistent antiviral e¨cacy across patient subgroups for the treatmentof chronic hepatitis B: Results from the GLOBE study JOURNAL OFHEP A TOLOGY . 44:S49-S49. 2006 JIF : 4.816citedby-count: 4
104. DiBisceglie A. , Lai CL. , Gane E. , Chen YC. , Thongsawat S. , Wang YM. , Chen YG. ,Heathcote EJ. , Zeuzem S. , Rasenack J. , Bzowej N. , Han SH. , Naoumov N. , HwangSG. , Lim SG. , Chao GC. , Fielman BA. , Brown NA. T elbivudine globe trial: Maximalearly HBV suppression is predictive of optimal two-year e¨cacy in nucleoside-treated hepatitis B patients HEP A TOLOGY . 44:230A-231A. 2006 JIF : 10.416citedby-count: 52
105. Lai CL. , Gane E. , Hsu CW . , Thongsawat S. , Wang YM. , Chen YG. , Heathcote EJ. ,Rasenack J. , Bzowej N. , Naoumov N. , Zeuzem S. , Di Bisceglie A. , Chao GC. ,Constance BAF . , Brown NA. Two-year results from the globe trial in patients withhepatitis B: Greater clinical and antiviral e¨cacy for telbivudine (LDT) vs.lamivudine HEP A TOLOGY . 44:222A-222A. 2006 JIF : 10.416citedby-count: 83
106. Nelson KE. , Nantachit N. , Thaikrurea L. , Thongsawat S. , Litrakoon N. , FonksatidkilL. , Sompan P . , Nichols D . , Heaton A. Utility of multiplex nucleic acid test (NA T)screening of accepted blood donors in Nor thern Thailand TRANSFUSION.46:102A-102A. 2006 JIF : 3.708 JDA
107. Piratvisuth T . , Lu KX. , Marcellin P . , Chang WY . , Berg T . , Flisiak R. , Chao YC. , PaikSW . , Thongsawat S. , McCloud P . Effect of AL T §ares on e¨cacy and safety ofpeginterferon alpha-2a (40kDa) (Pegasys (R)), peginterferon alpha-2a pluslamivudine and lamivudine in HBeAg-positive chronic hepatitis B (CHB)JOURNAL OF HEP A TOLOGY . 42:189-190. 2005 JIF : 5.283citedby-count: 4
108. Cooksley G. , Manns M. , Lau GKK. , Liaw YF . , Marcellin P . , Chow WC. , ThongsawatS. , Gane E. , Fried MW . , Zahm F . Effect of genotype and other baseline factors onresponse to peginterferon alpha-2a (40 kDa) (PEGASYS (R)) in HBeAg-POSITIVEchronic hepatitis B: Results from a large, randomised study JOURNAL OFHEP A TOLOGY . 42:30-31. 2005 JIF : 5.283citedby-count: 23
109. Kuang SY . , Lekawanvijit S. , Maneekarn N. , Thongsawat S. , Brodovicz K. , Nelson K., Groopman JD . Hepatitis B 1762(T)/1764(A) mutations, hepatitis C infection, andcodon 249 p53 mutations in hepatocellular carcinomas from Thailand CANCEREPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION. 14:380-384. 2005 citedby-count:37 JDA
110. Lumlertgul D . , Thungsuputi A. , Thongsawat S. , Maneekarn N. , Bunnachak D . ,Pantip C. , Kuniholm M. , Nelson K. HEP A TITIS C AMONG HEMODIAL YSISPATIENTS IN NORTHERN THAILAND: PREVALENCE, RISK F ACTORS ANDGENOTYPE DISTRIBUTION NEPHROLOGY . 10:A186-A186. 2005 JIF : 0.229 JDA
111. Lai CL. , Gane E. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Wang YM. , Chen YG. , Heathcote EJ. ,Rasenack J. , Bzowej N. , Naoumov N. , Chao G. , Constance BF . , Brown NA. Maximalearly HBV suppression is predictive of optimal virologic and clinical e¨cacy innucleoside-treated hepatitis B patients: Scienti¦c observations from a largemultinational trial (the GLOBE study) HEP A TOLOGY . 42:232A-233A. 2005 JIF :9.503citedby-count: 9
112. Lau GKK. , Piratvisuth T . , Luo KX. , Marcellin P . , Thongsawat S. , Gane E. , Fried MW . ,Cooksley G. , Button P . , Liaw YF . Peginterferon alpha-2a (40 kDa) (PEGASYS (R))versus peginterferon lpha-2a plus lamivudine versus lamivudine in HBeAg-POSITIVE chronic HBV: Effect of previous treatment and drug exposure onsustained response JOURNAL OF HEP A TOLOGY . 42:15-15. 2005 JIF : 5.283citedby-count: 6
113. Fried MW . , Liaw YF . , Luo KX. , Lau GK. , Piratvisuth T . , Cooksley G. , Marcellin P . ,Thongsawat S. , Mai C. , Flisiak R. , McCloud P . , Why D . , Pluck N. Role of baselineand on-treatment quantitative HBeAg in predicting response to peginterferonalfa-2a (40KD) (PEGASYS (R)) monotherapy in a large, multinational trial ofpatients with chronic hepatitis B HEP A TOLOGY . 42:268A-268A. 2005 JIF : 9.503citedby-count: 4
114. Lai CL. , Gane E. , Liaw YF . , Thongsawat S. , Wang YM. , Chen YG. , Heathcote EJ. ,Rasenack J. , Bzowej N. , Naoumov N. , Chao G. , Constance BF . , Brown NA.T elbivudine (LdT) vs. lamivudine for chronic hepatitis B: First-year results fromthe international phase III globe trial HEP A TOLOGY . 42:748A-748A. 2005 JIF :9.503citedby-count: 42
115. Chitapanarux T . , Sudjaritruk S. , Thongsawat S. , Pisespongsa P . , PraisontarangkulO . Three-day versus ¦ve-day treatment with somatostatin or its derivative toprevent early variceal rebleeding in cirrhosis. GASTROENTEROLOGY . 128:A733-A733. 2005 JIF : 12.718citedby-count: 1
116. Nelson K. , Maneevkarn N. , Thongsawat S. , Pantip C. , Kawichai S. , Thomas DL. Therole of HIV infection in the heterosexual transmission of hepatitis C virus (HCV)in Thailand CLINICAL INFECTIOUS DISEASES. 33:1248-1248. 2001 JIF : 3.199

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

2. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

3. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

รศ.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์

Apinya Leerapun, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบทางเดินอาหาร

รศ.นพ.ธเนศ ชิตาพนารักษ์

Taned Chitapanarux, M.D.

ผศ.นพ.ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม

Phuripong Kijdamrongthum, M.D.

ผศ.นพ.นิธิ ธินรุ่งโรจน์

Nithi Thinrungroj, M.D.

Email : nithi.th@cmu.ac.th

kengnithi@gmail.com

รศ.พญ.กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์

Kanokwan Pinyopornpanish, M.D.

วสุวิช

อ.นพ.วสุวิช วันไชยธนวงศ์

Wasuwit Wanchaitanawong, M.D.

Email : wasuwit.w@cmu.ac.th

wwasuwit@hotmail.com

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น

(อาจารย์พิเศษ)

Kumpol Klunklin, M.D.

Email: kumpol1934@gmail.com

ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร

(อาจารย์พิเศษ)

Ong-ard Praisontarangkul, M.D.

Email : ongardpr@gmail.com

 

รศ.นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

(อาจารย์พิเศษ)

Satawat Thongsawat, M.D.

Email : satawat@yahoo.com

รุ่งธิวา อุตมะโชค

พยาบาล

ทิพากร ตาวิกา

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

เนาวเรศ ศรีวรรณะ

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

จิตตราญา รัตนกุล

พยาบาล

ทับทิม แสงสว่าง

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ศักดิพันธ์ นิ่มทองคำ

พนักงานบริการทั่วไป