รางวัลสาย Holistic

แพทย์ดีเด่น แพทยสภา (อาจารย์แพทย์)

Chan2

 ศ.เกียรติคุณ นพ.ชาญ สถาปนกุล

ปี 2539

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

140478

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

ปี 2561

อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

140478

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

ปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

S__204161106

ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ 

ปี 2555

140478

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

ปี 2560

บุคคลดีเด่นแห่งปี สายวิชาการ และบุคคลคุณภาพแห่งปี

RomaneeChaiwarith138px

ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์

ปี 2564