รางวัลสายการเรียนการสอน

โล่เกียรติคุณ อาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีในเชิงคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา

Boonlong Sivasomboon

รศ.พญ.บุญหลง ศิวะสมบูรณ์

ปี 2543

อ.พน.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

ปี 2552

Boonsom

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล

ปี 2557

1

ศ.คลินิก นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร

ปี 2558

140478

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

ปี 2560

2b6d10e3-6b5c-402e-8a61-052ff9ec7b0e

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

ปี 2562

Dr Chalerm1

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

ปี 2564

อาจารย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์

Boonsom

ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล

ปี 2555

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา

อ.พน.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

ปี 2554

โล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก

2b6d10e3-6b5c-402e-8a61-052ff9ec7b0e

ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู

ปี 2556

8.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัมพิกา มังคละพฤกษ์

รศ.พญ. อัมพิกา มังคละพฤกษ์

ปี 2557

Dr Chalerm1

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

ปี 2562

S__14311465

ศ.พญ.นันทนา กสิตานนท์

ปี 2564