อ.พญ.กวิสรา กระแสเวส และ ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ได้นำเสนอผลงานวิจัยประเภท Poster Presentation

เรื่อง Talaromycosis: Differences between Patients with Anti-interferon-γ autoantibody and people living with HIV/AIDS (PLWHA) IDWeek 2023, October 11-15, 2023 at the Boston Convention and Exhibition Center in Boston, MA