1

ทำเนียบแพทย์ใช้ทุน

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1

นพ.เกื้อหนุน มูลสวัสดิ์

นพ.จารุกิตติ์ ฉายโฉมเลิศ

พญ.ใจเอื้อ หมั่นธรรม

พญ.ชัญญารัฎฐ์ กิจทำ

นพ.ณัฐนนท์ อมตตระกูล

นพ.พชร จุลเจนวิทย์

พญ.ภาวิตรา กิตติพิชัย

นพ.ภูรินทร์ สถิรพิพัฒน์พัฒน์กุล

นพ.ฤทธา ตันตระรุ่งโรจน์

พญ.สุธาสินี อักษร

นพ.ทชภณ บุณยสิทธิเดช (Neuro)

พญ.วิชุดา ชุนหชา (Hemato)

พญ.ศริษา พาศิรายุธ (Hemato)

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2

non

พญ.กิตติมา จริยะวัฒนา

นพ.ชาคริฐน์ บุญชัยแสน

นพ.ชาคริฐน์ บุญชัยแสน

3.ปราณปรียา

พญ.ปราณปริยา ฮี้เกษม

4.พงศธร

นพ.พงศธร วิริยะศิริ

นพ.ภาคภูมิ จันทราพิทักษ์

นพ.ภาคภูมิ จันทราพิทักษ์

non

พญ.ศุภิสรา จันทรอมรกุล

non

พญ.ศศิพิมพ์ พุ่มวิวัฒนศิริกุล

นพ.สรวิศ

นพ.สรวิศ วิหคาภิรมย์

9.อนณ

นพ.อนณ ยงเมธาวุฒิ

10.อนาวิล

นพ.อนาวิล อโนมะศิริ

นพ.พิริยะ

นพ.พิริยะ บุญสร้างสุข

นพ.ปีย์ ประเสริฐกาญจนา

นพ.ปีย์ ประเสริฐกาญจนา (Hemato)

นพ.ภีมพศ สินสกลวัฒน์

นพ.ภีมพศ สินสกลวัฒน์ (Hemato)

non

นพ.ภูมิ กนกวิจิตร (Neuro)

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 3

นพ.ดิษย์รุจ ศรีจิรานนท์

2.ณัฐพงศ์

นพ.ณัฐพงษ์ สุธัมโมพศุตม์

นพ.ธันยวัธน์ อย่างเจริญ

4.ศุทธินี

พญ.ศุทธินี พู่ประเสริฐศักดิ์

พญ.ฟาติมา อิทธิฤทธิพันธุ์

6.ณัฐนนท์

นพ.ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์

นพ.สรภูม สุนทรพันธ์

นพ.สารัมภ์ ศรีสุวรรณ

9.ธนากร

นพ.ธนากร พัฒนธนาเดชา

พญ.พิชญ์สินี วังพัฒนมงคล

นพ.เจษฎากร วัชโรภาส

แพทย์ใช้ทุน ปีที่ 4

พญ.ปุญสิตา ตั้งคำ

นพ.ธีรวัฒน์ ศรีวะโลสกุล

พญ.วศินี แก้วบุตร

นพ.พงศกร เชเวดิต

พญ.จิตสุภา มงคลชัยอรัญญา

พญ.ภาสิริ เกิดสินธ์ชัย

พญ.มนัชญา พงษ์อำนวยกฤต

พญ.นีรา มั่นสกุล

นพ.ธีรวัฒน์ ลิ่มลังการณ์

พญ.นัทชา  ทีปประสาน

นพ.พงศธร เลขวรรณวิจิตร