ภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรมจากต่างประเทศศึกษาดูงาน โดยในปีที่ผ่านมามีนักศึกษาแพทย์และแพทย์จากต่างประเทศได้เข้ามาดูงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรมการรักษาผู้ป่วย