งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ระดับอาจารย์ (OD)

ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ (OD) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำหรับอาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ เรื่อง “PMS individual OKRs เพื่อการพัฒนาผลการทำงานของภาควิชาอายุรศาสตร์”  ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Convention 1-2 โรงแรมวินทรี ซีตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่