คลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

          ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดให้บริการทางคลินิกพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ดังนี้