สายงานบริการ

อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านบริการคลินิก

อ.พน.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

ปี 2559

140478

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

ปี 2564

หนึ่งในร้อย

DSC_2132

รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร

ปี 2563

kajornsakNoppakun138px

รศ.นพ.ขจรศักดิ์ นพคุณ

ปี 2564

คนสวนดอกรักษ์คุณภาพ

RomaneeChaiwarith138px

ศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์

ปี 2556

NatapongKosachunhanun138px

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์

ปี 2557

Dr Chalerm1

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

ปี 2562

parichatsalee1

ผศ.พญ.ปาริชาติ สาลี

ปี 2563

IMG_0184-9

อ.นพ.ปาณัสม์ เจษฎาพร

ปี 2564