1

ประวัติความเป็นมาของหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้

 

ปี พ.ศ.๒๕๐๔ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชาญ สถาปนกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และได้ดูแลผู้ป่วยโรคระบบการหายใจไปพร้อมกัน โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ประเทศอังกฤษ ๒ ท่านคือ Dr.Roy J. Korn และ Dr.Marvin J. Colbert คอยช่วยเหลืออยู่ระยะหนึ่ง
พ.ศ.๒๕๐๗ แพทย์หญิงพวงทอง ชุตาภา ซึ่งเรียนจบด้านโรคระบบการหายใจได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยโรคระบบการหายใจแทนหัวหน้าภาควิชา แต่ขณะนั้นก็ยังไม่มีการตั้งเป็นหน่วยโรคระบบการหายใจแต่อย่างใด หลังจากนั้นนายแพทย์ โอภาส ชุตาภา จึงได้ย้ายจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเพื่อมาช่วยงานด้านระบบการหายใจ ราวปี พ.ศ.๒๕๑๒ แพทย์หญิงพวงทอง และนายแพทย์โอภาสได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ
ปี พ.ศ.๒๕๔๓ หน่วยวิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเป็นแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ผ่านการอบรมไปแล้ว 11 รุ่น จำนวน 23 คน และขณะนี้รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 กำลังศึกษาอยู่รวมจำนวน 4 คน
ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ด้วยภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นหลายด้าน รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าหน่วยวิชาฯ คนปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้” และได้ใช้ชื่อนี้อย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยหน่วยวิชาฯ ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชบำบัดวิกฤต ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์ผ่านการอบรมไปแล้ว 6 รุ่น จำนวน 6 คน และขณะนี้รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 กำลังศึกษาอยู่รวมจำนวน 2 คน

 

รายนามหัวหน้าหน่วยวิชาฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1. แพทย์หญิงพาณี  สุทธิพันธ์          พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๒๙    เสียชีวิต
2. นพ.เกรียงศักดิ์  เจียมศรีพงษ์    พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๔    ลาออกจากราชการ
3. ศ.นพ.ชายชาญ  โพธิรัตน์                 พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๖๐     รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
4. รศ.นพ.เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล                   พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑      รับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
5. รศ.นพ.ธีรกร  ธีรกิตติกุล                 พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

 

รายนามอาจารย์หน่วยวิชาฯ
1. Dr.Roy J. Korn                                                              พ.ศ. ๒๕๐๔ – ไม่แน่ชัด
2. Dr.Marvin J. Colbert                                            พ.ศ. ๒๕๐๔ – ไม่แน่ชัด
3. นพ.โอภาส  ชุตาภา                                                        พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๒
4. นพ.เกรียงศักดิ์  เจียมศรีพงษ์                        ไม่แน่ชัด – ๒๕๔๔
5. ศ.นพ.ชายชาญ  โพธิรัตน์                                    พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบัน
6. ผศ.นพ.ประสิทธิ์  กีรติกานนท์                         พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑   ลาออกจากราชการ
7. อ.นพ.ภิญโญ  หอศิลป์                                              พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๘   ลาออกจากราชการ
8. รศ.นพ.เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล                                        พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน
9. รศ.นพ.ชัยวัฒน์  บำรุงกิจ                                     พ.ศ. ๒๕๓๘ – ปัจจุบัน
10. รศ.นพ.อรรถวุฒิ  ดีสมโชค                             พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน
11. รศ.นพ.ธีรกร  ธีรกิตติกุล                                   พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน
12. ผศ.นพ.อติคุณ  ลิ้มสุคนธ์                                 พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
13. ผศ.พญ.ภัทราพร  ตาเจริญเมือง               พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน
14. อ.พญ.ณัฐชนก  นิยติวัฒน์ชาญชัย     พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน  ศึกษาต่อในหลักสูตรสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ปีการศึกษา 2561-2562

 

อาจารย์หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2562)
1. รศ.นพ.ธีรกร  ธีรกิตติกุล              หัวหน้าหน่วยวิชาฯ
2. ศ.นพ.ชายชาญ  โพธิรัตน์
3. รศ.นพ.เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล
4. รศ.นพ.ชัยวัฒน์  บำรุงกิจ
5. รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค
6. ผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
7. ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง
8. อ.พญ.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย

 

เจ้าหน้าที่หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2562)
1. นางนิตยา เพชรสุข
2. นางวรนุช ชูเมือง
3. นางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัย
4. นางพนิดา ชนะญาติ
5. นายวราวุฒิ ไชยวงค์
6. นางเจริญศรี นาราช
7. นายบดินทร์ ภูมาศ
8. นายอนนท์ เขียวเขิน


		

วิสัยทัศน์
หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ บัณฑิตแห่งภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นผู้ฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ เป็นผู้สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

พันธกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหมายของสังคมไทย ภาควิชาอายุรศาสตร์เน้นการฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์และอายุรแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ฝักใฝ่ในการฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ส่งเสริมงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสมกับทรัพยากรและความจำเป็นในการจัดการศึกษาและดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง

 

หน้าที่ในด้านต่างๆ ของอาจารย์โดยบุคลากรคอยให้การสนับสนุนในทุกด้าน
1. ภารกิจด้านการสอน รับผิดชอบสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชบำบัดวิกฤต โดยเป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งแรกในภูมิภาคที่สามารถรับฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจตั้งแต่ปี การศึกษา 2543 เป็นต้นมา และได้เปิดรับฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชบำบัดวิกฤต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554
2. ภารกิจด้านการบริการ ให้การบริการแก่ผู้ป่วยในระดับตติยภูมิได้อย่างครบถ้วน โดยไม่ต้องส่งต่อไปยังสถาบันอื่น ยกเว้นการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งปัจจุบันยังขาดอุปกรณ์
3. ภารกิจด้านการวิจัย การทำวิจัยคลินิกโดยมุ่งเน้นในปัญหาหรือโรคที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมสูง เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การนำไปเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ แก้ปัญหา การพัฒนางานได้จริงในเวชปฏิบัติ
4. ภารกิจด้านการบริการแก่สังคม ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยกับปัญหาโรคระบบการหายใจแก่ชุมชนผ่านสื่อต่างๆ และจัดสัมมนาเพื่อประชาชน โดยเน้นที่โรคที่มีผลกระทบมากต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งในด้านของการป้องกันตนเอง ป้องกันชุมชน การสังเกตุตนเองและคนใกล้ชิด วิธีการรักษาที่เหมาะสมและทันสมัย การให้ความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องในระดับประเทศโดยการจัดประชุมสัมมนาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในระดับสมาคมวิชาชีพ แต่งตำรา ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ

 

การให้บริการ
1. การตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่ห้องตรวจเบอร์ 22 คลินิกโรคระบบการหายใจ วันจันทร์เวลา 08.00-12.00 น.
2. การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
3. การตรวจวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้อ หรือสิ่งผิดปกติในปอด โดยการใช้กล้องส่องปอด การเจาะปอด เป็นต้น
4. การออกตรวจรักษาที่มีปัญหาในเรื่องการนอนหลับคลินิกโรคผิดปกติจากการนอนหลับ วันอังคารเวลา 13.00-16.00 น.
5. การตรวจวินิจฉัยโรคผิดปกติจากการนอนหลับ ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ทุกวัน
6. การตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่ห้องศูนย์สุขภาพปอด คลินิกโรคหลอดลม วันพุธเวลา 08.00-12.00 น.
7. การตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรกรรม (Internal medicine Intensive care unit)
8. การตรวจรักษาผู้ป่วยกึ่งวิกฤตทางอายุรกรรม (Sub Internal medicine Intensive care unit)
9. การตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรกรรมที่ติดเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator dependent Unit)
10. การตรวจวินิจฉัยโรคและประเมินผลการรักษาด้วยการตรวจสมรรถภาพปอดสไปโรเมตรีย์(Spirometry)วิธีต่างๆ
11. การตรวจประเมินและวินิจฉัยโรคขณะออกกำลังกาย (Cardio pulmonary exercise test)
12. การตรวจ คัดกรองผู้ป่วยโรควัณโรค
13. การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการฝึกการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
14. การตรวจ คัดกรองบุคลากรที่ป่วยเป็นวัณโรค และวัณโรคดื้อยา

ผลงานหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้

 

1. ตำรา
– ปอดอักเสบ 2000, ชายชาญ  โพธิรัตน์ บรรณาธิการ
– ชมรมเวชบำบัดวิกฤตภาคเหนือ การดูแลด้านระบบการหายใจและเครื่องช่วยหายใจ 2002, ชายชาญ  โพธิรัตน์ บรรณาธิการ
– ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์เชียงใหม่ 2545 หลุมพรางทางอายุรศาสตร์ 2002, ชายชาญ  โพธรัตน์ เฉลิม  ลิ่วศรีสกุล ชัยวัฒน์  บำรุงกิจ อรรถวุฒิ  ดีสมโชค บรรณาธิการ
– โรคภูมิแพ้ในเวชปฏิบัติ 2003, ชายชาญ  โพธิรัตน์ บรรณาธิการ
– Respiratory medicine an Asian perspective 2005 ชายชาญ  โพธิรัตน์ ผู้แต่งร่วม
– ตำราโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเวชปฏิบัติและวิจัยคลินิก = Chronic obstructive pulmonary disease in clinical practice and clinical research. ๒๕๕๙ ชายชาญ  โพธิรัตน์ บรรณาธิการ

 

2. การประชุมวิชาการ
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘ Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Ventilation Workshop 2002’ 13-15 มิถุนายน 2545 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
– การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Allergy in Clinical Practice 2003” วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– การจัดฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา “Post-Graduate Courses on Burden of Pulmonary Diseases in Thailand” ในหัวข้อ Sepsis 2004 Part III (Hospital acquired Pneumonia) 14 สิงหาคม พ.ศ.2547 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
– สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘ The Essences of COPD2004: a holistic care approach’ ณ โรงแรมอุทัย ไอยรา จ.อุทัยธานี ในวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2547
– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพื่อสร้างแนวทางการป้องกัน และส่งเสริมมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองแบบบูรณาการ” วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– การประชุมวิชาการ “Hospital-Acquired Pneumonia: The great hidden lost: A Holistic Approach in Real Life Practice” ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “First Northern Thailand COPD Alliance Network Meeting” ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 408 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน พ.ศ.2549
– การจัดกิจกรรมทางวิชาการ “Fellow Consultation Guide Training course (FCGTC) For Suandok Chest Fellow 2007” วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2550 ณ ดอยคำพฤกษา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ เพื่อการเรียนการสอนแพทย์ต่อยอดสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ บุคลากรหน่วยวิชา ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานกับแพทย์ได้อย่างสอดคล้องกัน
– จัดกิจกรรมทางวิชาการเรื่อง “Fellow Consultation Guideline Training course (FCGTC) for Suandok Chest Fellow 2007II” ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการ หายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ชั้น 5 อาคารบุญสม เพื่อการเรียนการสอนแพทย์ต่อยอดสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ บุคลากรหน่วยวิชา ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานกับแพทย์ได้อย่างสอดคล้องกัน
– จัดกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง “Intensive Course of Mechanical Ventilated Patients in Acute Care Setting” 26-27 ธันวาคม พ.ศ.2550 ณ ห้องประชุม 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– จัดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The effective COPD clinic” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและบุคลากรการแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย COPD และCOPD clinic 5-7 มีนาคม พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 0410 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The effective COPD clinic” ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและบุคลากรการแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วย COPD และCOPD clinic 5-7 มีนาคม พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้อง 0410 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– จัดกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง“4 ทศวรรษ CHEST เชียงใหม่” 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โรงแรมดิอิมเพรส เชียงใหม่
– จัดกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง “Cardiopulmonary Exercise Testing” เพื่อการเรียนการสอนแพทย์ต่อยอดสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรหน่วยวิชาฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานกับแพทย์ได้อย่างสอดคล้องกัน 11 ธันวาคม พ.ศ.2552 ห้องประชุม สวนทิพย์วนารีสอร์ท อ.แม่สรวย เชียงราย
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Sepsis I”1 สิงหาคม พ.ศ.2554 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “SepsisII” 18 สิงหาคม พ.ศ.2554 ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Airway I”1 ตุลาคม พ.ศ.2554 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Sepsis III” 8 ตุลาคม พ.ศ.2554 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Airway II” 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “PAHI”29 ตุลาคม พ.ศ.2554 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “PAHII” 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Airway III”17 ธันวาคม พ.ศ.2554 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Airway IV” 7 มกราคม พ.ศ.2555 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Critical Care Series I”7กรกฎาคม พ.ศ.2555 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Sepsis series IV”18 สิงหาคม พ.ศ.2555 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Crit care series II”8 กันยายน พ.ศ.2555 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Airway series IV”13 ตุลาคม พ.ศ.2555 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Crit Care Series III”10 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Non pulmonary critical care series II” 12 มกราคม พ.ศ.2556 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Airway Series V”30 มีนาคม พ.ศ.2556 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง“Standard Real-life Approach & Practice for Asthma & COPD at OPD” ในวันที่ ๒๐ มิถุนายนพ.ศ. 2556 ณ โรงแรมดิอิมเพลส จ.เชียงใหม่
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 4-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 18-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 26 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 24-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เรื่อง COPD & Asthma management and Diagnostic 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม ดิอิมเพรส เชียงใหม่
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับ สปสช. เขต 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือที่สนใจ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับ สปสช. เขต 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือที่สนใจ 17-19 มีนาคม พ.ศ.2558
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับ สปสช. เขต 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือที่สนใจ 23-25 มิถุนายน 2558
– จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “One day ARDS” 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– การจัดประชุมเรื่อง “COPD and asthma series” 26 ธันวาคม พ.ศ.2558 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุม เรื่อง “Airway series II” 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมเรื่อง “Airway series III” 19 มีนาคม พ.ศ.2559 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดประชุมเรื่อง “COPD asthma diagnostic” 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ห้องเรียนบุญหลง ภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดบรรยายเรื่อง “การวินิจฉัยและดูแลรักษา Asthma” 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาล ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– จัดบรรยายเรื่อง “การวินิจฉัยและดูแลรักษา COPD” 29 เมษายน พ.ศ.2560 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาลณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 24-28 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ 19-23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การบรรยายเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต Critical care”1กรกฎาคม พ.ศ.2560 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาลณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การบรรยายเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยAllergy” 23 กันยายน พ.ศ.2560 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาล ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– จัดการประชุมเรื่อง “The infectious lung” 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาล ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดประชุมเรื่อง “IPF team building” 2พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดประชุมเรื่อง “effective of obesity on Asthma and COPD” 9 สิงหาคม พ.ศ.2561ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาลณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– จัดประชุมเรื่อง “ILD MDD network” 6 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ โดยเชิญแพทย์จาก รพ.พิษณุโลก รพ.อุตรดิตถ์ รพ.น่าน และ รพ.นครพิงค์มาร่วมรับฟังโครงการด้วย
– จัดบรรยายเรื่อง “severe persistent asthma: how to Dx and treat?” 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาล ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– จัดบรรยายเรื่อง “Treatment of mild asthma” 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาล ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การรักษา Interstitial lung fibrosis” 14 มีนาคม พ.ศ.2562 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาล ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– การจัดฝึกอบรมการตรวจสไปโรเมตรีย์ ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่สนใจ จำนวน 4 โรงพยาบาล 13-17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องศูนย์สุขภาพปอด หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
– จัดบรรยายเรื่อง “Pulmonary artery hypertension” 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และพยาบาล ณ ห้องประชุมหน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้

 

3. งานวิจัย
1. Pothirat C, Chronkite Canada Syndrome. Proceedings of Chiang Mai Medical Bulletin 1984; 4: 2488.
2. Pothirat C, Hunsakunachai S. Torsades de pointe: A case report with unusual Response to lidocaine. Proceedings of Chiang Mai Medical Bulletin 1985; 25: 2833.
3. Pothirat C. Scrub typhus pneumonia with adult respiratory distress syndrome: A report of four cases. J Infect Dis Antimicrob Antimicrob Agent 1987; 4: 68-72.
4. Pothirat C. Pneumococcal pneumonia in adult hospitalized patients.Clinical analysis of 47 cases. Thai J Tuberc Chest Dis 1988; 1: 1-16.
5. Pothirat C, Jiemsripong K, Kiratikanong P, Singcharoen T. Salmonellosis And the respiratory system infections. Thai J Tuberc Chest Dis 1988; 2: 71-8.
6. Kiratiganont P, Pothirat C, Jimsripong K.et al. Percutaneous Thoracic needle Aspiration of localized lung lesions under fluoroscopic or computerized tomographic guidance. Thai J Tuberc Chest Dis 1988; 2: 55-61.
7. Pothirat C, Jiemsripong K,Kiratikanong P.Acute tuberculous pneumonia. J Infect Dis Antimicrob Agents. 1988; 4: 166-74.
8. Pothirat C, Tharavichitkul P, Pruksakom S. Branhamella catarrhalis lower respiratory tract infections. Thai J Tuberc Chest Dis 1988; 4; 175-83.
9. Pothirat C. Dyspnea in elderly: cardiac V.S pulmonary cause? Hospital Medicine 1988; 3: 177-86.
10. Pothirat C, Sangdee C. Clinical and pharmacokinetic study of 24-hour sustained release theophylline.Thai J Tuberc Chest Dis 1989; 10: 41-56.
11. Kiratiganont P, Pothirat C, Tansuhaj A. Influence of Climate on Asthma in Chiang Mai Province.Thai J Tuberc Chest Dis 1989; 10: 95-101.
12. Thongprasert S, Atikachai B, Pothirat C, Jiemsripong K. Chemotherapy for non-small lung cancer: Experience at Maharaj Nakorn ChiangMai Hospital. Internal Medicine 1990; 6: 99-101.
13. Thongprasert S, Jiemsripong K, Pothirat C, Atikachai B. Treatment of small cell lung cancer: Experience at Maharaj Nakorn ChiangMai Hospital. J Med Assoc Thai 1991; 74: 253-6.
14. Thongprasert S, Jiemsripong K, Pothirat C, Atikachai B. Ifosfamide, epirubicin and cisplatin (IEP) in advanced non- small cell lung carcinoma. Internal Medicine 1992; 8: 17-9.
15. Pothirat C, Lertprasertsuke N, Tharavichitkul P. Bronchoalveloar lavage (BAL) of Pulmonary Infections on HIV seropositive patient. (Abstract) The 10th International Conference on AIDS Yokohama, Japan 7-12 Aug 1994, p.180.
16. Pothirat C, Lertprasertsuke N, Tharavichitkul P. Sputum Analysis of pulmonary Infections in HIV seropositive patients. (Abstract). The 13th Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest. Hong Kong 5-8 December 1994, p. 321.
17. Pothirat C, Lertprasertsuke N, Tharavichitkul P. Presumptive Diagnostic Efficacy of Pumonary pneumoncystosis, Bacteriosis, Mycobacteriosis and Mycosis in HIV infected patients. (Abstract). The ERS Annual Congress,Barcelona, Spain 16-20 September 1995- p. 234-5.
18. Pothirat C. Pulmonary Infections in HIV infected patients How to Approach. Thai J Tuberc Chest Dis 1995; 2: 137-44.
19. Prapamontol T, Vongchak T, Liwsrisakul C, Silprasert A. Health risk assessment of exposure to airborne lead and dust among Chiang Mai traffic policemen. The International Geographical Union on Population and the Environment: Symposium on population, health and the environment, Chiang Mai, Thailand, 7-12 January 1997, 306.
20. Phimphilai M, Bumroongkit C, Chaiwun B, Thongprasert S. A case of small cell lung carcinoma with Pancoast’s syndrome. Intern Med 1999; 15(1): 17-20.
21. Deesomchok A, Maneechotsuwan K, Srifuengfung S, Suwanagool S. Pulmonary rhodococcosis: an unrecognized pulmonary infection in AIDS patients. Siriraj Hosp Gaz 1999; 51: 284-8.
22. Deesomchok A, Wongsurakiat P, Suwanagool S. Size of PPD-tuberculin reaction in the HIV-positive patients co-infected with tuberculosis. Thai J Tuberc Chest Dis 2000; 21: 119-29. (In Thai)
23. Theerakittikul T, Pothirat C. Ventilator-Associated Pneumonia. In: Pothirat C. (ed) Pneumonia 2000 Chiang Mai: Tanabun Publishing. 2000 : 250-300. ( In Thai)
24. Bumroongkit C, Charoenpan P. Serum magnesium levels in acute severe asthma. Chiang Mai Med Bull 2001;40(1): 1-5.
25. Thongprasert S, Chewaskulyoug B, Pothirat C. Combination of Gemcitabine and Cisplatin in advanced non-small cell lung cancer. J Med Assoc Thai 2001; 84: 397-401.
26. Rojanasathien N, Kovjiriyapan K, Manorot M, Pothirat C. Comparative steady-state bioavailability of sustained-release theophylline preparations: Theo-DurR, Uni-DurR, and XanthiumR . Asian Pac J Allergy Immunol 2001; 19: 69-78.
27. Liwsrisakun C, Tungkanakorn S, Liewhiran A, Yutabootr Y, Prapamontol T. Effects of air pollution on lung function: A study in traffic policemen in Chiang Mai. Chiang Mai Med Bull 2002; 41(2): 89-94.
28. Theerakittikul T, Pothirat C. Critical Care Scoring Index System. In: Pothirat C. (ed). Comprehensive Respiratory Care and Mechanical Ventilation 2002.Chiang Mai : Tanabun Publishing.2002 : 26-51 ( In Thai).
29. Deesomchok A, Satirapoj B. Acute hospitalized community acquired pneumonia in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital: Comparison between HIV-positive and HIV-negative patients. Thai J Tuberc Chest Dis and Crit Care 2003; 24: 229-38. (In Thai)
30. Suthivudhichai W, Deesomchok A. Asthma in pregnant woman. Bulletin of the Royal College of Physicians of Thailand 2003; 20: 25-38. (In Thai).
31. Theerakittikul T. Hospital-Acquired Pneumonia, the Hidden Burden and How to Minimize: Clinical and Microbiological Diagnosis. In: The Annual refresher course 2003, Faculty of Medicine, Chiang Mai university (In Thai).
32. Correa JC, Badaro R, Bumroongkit C, Mera JR, Dolmann AL, Juarez Martinez LG, Mayrinch LR, Tamez R, Yang JY. Randomized, open-label, Parallel-group, multicenter study of the efficacy and tolerability of IV gatifloxacin with the option for oral step-down Gatifloxacin versus IV ceftriaxone with the option for step down Clarithromycin for treatment of patients with mild to mode rate community-acquired pneumonia requiring hospitalization. Clin Ther. 2003; 25(5): 1453-68.
33. Chalidapong P, Sananpanid K, Kraisarin J, Bumroongkit C. Pulmonary and bicepsfunction after intercostal and phrenic nerve transfer for brachial plexus injuries. J Hand Surg 2004 Feb, 29(1): 8–11.
34. Theerakittikul T. Latent Tuberculosis Infection. In: The Annual refresher course 2004, Department of Internal Medicine. Faculty of Medicine, Chiang Mai University: 29-38 (In Thai).
35. Liwsrisakun C, Pothirat C, Bumroongkit C, Deesomchok A. Role of bronchial washings in diagnosis of endoscopically visible lung cancer. J Med Assoc Thai 2004; 87: 600-4.
36. Liwsrisakun C, Chaimongkol B. The retinoic acid syndrome: A steroid-responsive acute respiratory distress syndrome. The first case report of Thailand. Thai J Tuberculosis Chest Dis Crit Care 2004; 25: 147-53.
37. Pothirat C, Liewhiran A, Deesomchok A. Efficacy of individual program for smoking cessation at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital.(Abstract).The 4th world asthma meeting; 2004 Feb 16-19; Bangkok.Thailand; 2004.p.150.
38. Pothirat C, Kampraw U, Liewhiran A. Efficacy of group therapy vs. education smoking cessation program applied for chronic elderly smokes. (Abstract).The 4th world asthma meeting; 2004 Feb 16-19;Bangkok. Thailand; 2004.p.149.
39. Bumroongkit C, Jandasak S, Pothirat C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Liwsrisakun C. Causes and Costs of ARDS in Medical Intensive Care Unit of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.Thai J Tuberc Chest Dis and Crit Care 2005; 26.
40. Deesomchok A, Dechayonbancha N, Thongprasert S. Lung cancer in Maharaj Nakorn ChiangMai Hospital: Comparison of the clinical manifestations between the young and old age groups. J Med Assoc Thai 2005; 88: 1236-41.
41. Choomuang W, Bumroongkit C. Efficacy and patient satisfaction on difference methods of spontaneous breath trial in weaning from mechanical ventilator. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 May 12-13; Rajavithi hospital, Bangkok.Thailand; 2005. p.137.
42. Pothirat C, Somrit K, Deesomchok A, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Theerakittikul T. An initial evaluation of the efficacy of percentage heart rate reserve targeted-exercise training program (Suandok protocal) on advance stage COPD patients. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 May 12-13; Rajavithi hospital, Bangkok.Thailand; 2005. p.143.
43. Pothirat C, Khumdee K, Inchai J. Evaluation of the efficacy of critical care unit by using APACHE II and SAPS II scores. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 May 12-13; Rajavithi hospital, Bangkok.Thailand; 2005. p.144.
44. Pothirat C, Deesomchok A, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Theerakittikul T, Inchai J, Khumdee K. A comparative study on the mortality of critical III patients between a training-based vs. a serviced based tertiary care units. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 May 12-13; Rajavithi hospital, Bangkok.Thailand; 2005. p.145.
45. Deesomchok A, Tanprawate S. A 12-case series of Penicillium marneffei pneumonia. J Med Assoc Thai 2006; 89: 441-7.
46. Deesomchok A, Thripopskul W, Punjaisee S. A comparative study of the clinical manifestations between disseminated Mycobacterium avium complex infection and disseminated Mycobacterium tuberculosis infection in HIV-infected patients presented with prolonged fever. Thai J Tuberc Chest Dis and Crit Care 2006; 27: 231-41. (In Thai).
47. Pothirat C, Somrit K, Phetsuk N , Pisanthanapuna S. Suandok intensive exercise training program for COPD patients: A short and long term efficacy analysis. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 Jan 18-20; Phetchabun.Thailand; 2006.p.104.
48. Pothirat C, Inchai J, Goonna A , Fupinwong S, Wongkrua P, Salukum S. Hand washing promotion strategy on the epidemic control of ventilator-associated pneumonia. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 Jan 18-20; Phetchabun.Thailand; 2006.p.103.
49. Pothirat C, Deesomchok A, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Theerakittikul T, Inchai J. Impact of the appropriateness and time to start antibiotic treatment on hospital-acquired pneumonia outcome: a survival analysis. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 Jan 18-20; Phetchabun.Thailand; 2006.p.102.
50. Pothirat C, Deesomchok A, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Theerakittikul T, Inchai J. Efficacy of the holistic intensive intervention on ventilator-associated pneumonia in medical intensive care units. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 Jan 18-20; Phetchabun.Thailand; 2006.p.101.
51. Pothirat C, Mahatthanaphak S, Inchai J. Efficacy of de-escalation therapy for hospital-acquired pneumonia: a comparative study between the protocol-based and physician’s judement-based antibiotic groups. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2005 Jan 18-20; Phetchabun.Thailand; 2006.p.101.
52. Bumroongkit C, Liwsrisakun C, Deesomchok A. Theerakittikul T, Pothirat C. Efficacy of weaning protocol in medical intensive care unit of tertiary care center. J Med Assoc Thai 2005; 88: 52-7.
53. Liwsrisakun C, Pothirat C. Clinical implementation of Thai Asthma Guideline. J Med Assoc Thai 2005; 88: 898-902.
54. Theerakittikul T, Lertprasertsuke N. Superior Vena Cava Thrombosis. Chiang Mai Med Bull 2006; 45(4):167-172.
55. Theerakittikul T, Pothirat C. Efficacy of Small-Volume Bronchoalveolar Lavage in Diagnosing Pneumonia in HIV Infected Patients. Thai journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care 2006; 2:95-102.
56. Pothirat C,Champunot R, Inchai J. The optimal Duration of Antibiotic Treament for Hospital-Acqured Pneumonia: A Comparative Sudy Between the Two-Antibiotic Discontinuation Policies. (Abstract).The ACCP annual meeting, Salt Lake City, Utah, USA.21-26 October 2006.
57. Pothirat C, Phetsuk N, Deesomchok A, Theerakittikul T, Bumroongkit C, Liwsrisakun C, Inchai J. Clinical Characteristics, Management in Real World Practice and Long-term Survival among COPD patients of Thailand COPD Club Members. J Med Assoc Thai 2007; 90(4): 653-62.
58. Pothirat C, Deesomchok A, Bumroongkit C, Liwsrisakun C, Theerakittikul T. Acute exacerbation of COPD and community-acquired pneumonia as the major causes and costs of hospitalized COPD patients. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2006 Jan 17-19; Chiang Mai.Thailand; 2007.p.123.
59. Pothirat C, Phetsuk N , Pisanthanapuna S. Prevalence of major respiratory diseases, Their linkages and Co-morbidities in Chiang Mai.(Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2006 Jan 17-19; Chiang Mai.Thailand; 2007.p.118.
60. Pothirat C, Phetsuk N , Pisanthanapuna S, Jedsadaphan N, Inchai J. Prevalence, Smoking risk factor and severity of COPD in community: A comparative study between an urban vs. a rural area in Chiang Mai.(Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2006 Jan 17-19; Chiang Mai.Thailand; 2007.p.119.
61. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N. Efficacy of modified Suandok exercise training (MSET) program applied for advanced COPD patients in community-based hospitals. . (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2006 Jan 17-19; Chiang Mai.Thailand; 2007.p.122.
62. Pothirat C, Phetsuk N , Pisanthanapuna S, Jedsadaphan N, Inchai J. Prevalence of three major affective disorders in chronic respiratory diseases compared with other medical diseases, and non-ill population in Chiang Mai.(Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2006 Jan 17-19; Chiang Mai.Thailand; 2007.p.120.
63. Pothirat C, Leelarungyayub. The markers of oxidative stress in current smokers, stable COPD and COPD patients with acute exacerbation. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2006 Jan 17-19; Chiang Mai.Thailand; 2007.p.106.
64. Ora J, Laveneziana P, Ofir D, Deesomchok A, Webb KA, O’Donnell DE. Combined effects of obesity and COPD on dyspnea and exercise tolerance.Am J Respir Crit Care Med (accepted pending minor revision).
65. Tosukhowong A, Pothirat A, Inchai J. Effects of PM10 on asthma and COPD exacerbation required emergency visits in Chiang Mai. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2009 Jan 13-15; Phramongkutklao, Bangkok.Thailand; 2010.p.141.
66. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N, , Limsukon A, Deesomchok A, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Inchai J. Long term efficacy of 2 months-Suandok exercise training (SET) program for advanced COPD patients. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2009 Jan 13-15; Phramongkutklao, Bangkok.Thailand; 2010.p.148.
67. Chaiwong W, Deesomchok A, Phetsuk N, Pothirat C. Efficacy of modified Suandok exercise training (MSET) program applied for advanced COPD patients in community-based hospitals. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2009 Jan 13-15; Phramongkutklao, Bangkok.Thailand; 2010.p.149.
68. Pothirat C, Bumroongkit C, Liwsrisakun C, Deesomchok A, Limsukon A, Inchai J. Clinical implication of serum procalcitonin for hospitalized community-acquired pneumonia. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2009 Jan 13-15; Phramongkutklao, Bangkok.Thailand; 2010.p.153.
69. Pothirat C, Limsukon A, Deesomchok A, Bumroongkit C, Liwsrisakun C, Inchai J. Seasonal influenza vs. pandemic 2009 H1N1 community-acquired pneumonia: clinical characteristic, clinical course and outcome comparisons. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2009 Jan 13-15; Phramongkutklao, Bangkok.Thailand; 2010.p.154.
70. Pothirat C, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Limsukon A, Inchai J. Non- vs. severe community-acquired pneumonia caused by pandemic 2009 H1N1. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2009 Jan 13-15; Phramongkutklao, Bangkok.Thailand; 2010.p.155.
71. Theerakittikul T, Ricaurte B and Aboussouan L. Noninvasive positive pressure ventilation for stable outpatients : CPAP and beyond Cleveland Clinic Journal of Medicine 2010; 77(10): 705-14.
72. Pothirat C, Chaiwong W, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A,Theerakittikul T, Limsukon A, Phetsuk N. The validation and reliability of 2- Thai versions of COPD Assessment Test (CAT) in COPD patients living in northern Thailand. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2010 Jan 20-22; Chiang Rai.Thailand; 2011.p.275.
73. Pothirat C, Surasit K, Inchai J, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A. Clinical parameters for mortality and subsequent intubation predictions in hospitalized community-acquired pneumonia during influenza period. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2010 Jan 20-22;Chiang Rai. Thailand; 2011.p.265.
74. Pothirat C, Chaiwong W, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A,Theerakittikul T, Limsukon A, Phetsuk N. Detection of health status deterioration among COPD patients by monitoring COPD Assessment Test score. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2010 Jan 20-22;Chiang Rai. Thailand; 2011.p.276.
75. Pothirat C, Chaiwong W, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A, Phetsuk N. On-treatment spirometric responses among patient with chronic airflow limitation characterized initially by post-bronchodilator FEV1/FVC <0.7. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2010 Jan 20-22; Chiang Rai.Thailand; 2011.p.277.
76. Pothirat C, Benjatamanont W, Chaiwong W, Phetsuk N, Saeteng S, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A,Theerakittikul T, Limsukon A. Preoperative assessment of respiratory reserve for open thoracotomy. (Abstract). Proceedings of annual meeting of Thoracic Society of Thailand; 2010 Jan 20-22; Chiang Rai.Thailand; 2011.p.277.
77.  Wiwatanadate P, Liwsrisakun C. Acute effects of air pollution on peak expiratory flow rates and symptoms among asthmatic patients in Chiang Mai, Thailand. Int J Hygiene Environ Health 2011; 214: 251-7.
78. Chaiwarith R, Prommee N, Liwsrisakun C, Oberdorfer P, Nuntachit N, Pothirat C. A novel influenza A H1N1 clinical manifestations in patients at Chiang Mai University Hospital. J Med Assoc Thai 2011; 94: 908-15.
79. วิทยา เบญจธรรมนนท์, อรรถวุฒิ ดีสมโชค, วราวุฒิ ไชยวงศ์, นิตยา เพชรสุข, สมเจริญ แซ่เต็ง, เฉลิม ลิ่วศรีสกุล, ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ, ธีรกร ธีรกิตติกุล, อติคุณ ลิ้มสุคนธ์, ชายชาญ โพธิรัตน์. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดปอด ในผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็นมะเร็งปอด ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care 2012; 33: 129-37.
80. Inchai J, Pothirat C, Liwsrisakun C, Deesomchok A, Khositsakulchai W, Chalermpanchai N. Ventilator-associated pneumonia: epidemiology and prognostic indicators of 30-day mortality. Jpn J Infect Dis 2015; 68: 181-6.
81. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N, Liwsrisakun C. Misidentification of airflow obstruction: prevalence and clinical significance in an epidemiological study. Int J COPD 2015; 10: 535-40.
82. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A. Dialectal influence on chronic pulmonary disease assessment test: the reliability and validity study. Int J COPD 2015; 10: 541-8.
83. Pothirat C, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A. Comparative study on health care utilization and hospital outcomes of severe acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease managed by pulmonologists vs internists. Int J COPD 2015; 10: 759-66.
84. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A. Long-term efficacy of intensive cycle ergometer exercise training program for advanced COPD patients. Int J COPD 2015; 10: 133-44.
85. Pothirat C, Chaiwong W, Deesomchok A, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, , Theerakittikul T, Phetsuk N, Limsukon A. Detection of acute deterioration in health status visit among COPD patients by monitoring COPD assessment test score. Int J COPD 2015; 10: 277-82.
86. Pothirat C, Phetsuk N, Liwsrisakun C, Deesomchok A. Real-world comparative study of behavioral group therapy program vs education program implemented for smoking cessation in community-dwelling elderly smokers. Clin Interv Aging 2015; 10: 725-31.
87. Inchai J, Liwsrisakun C, Theerakittikul T, Chaiwarith R, Khositsakulchai W, Pothirat C. Risk Factors of Multidrug-Resistant, Extensively Drug-Resistant and Pandrug-Resistant Acinetobacter baumannii Ventilator-Associated Pneumonia in a Medical Intensive Care Unit of University Hospital in Thailand. J Infect Chemother 2015; 21: 570-4.
88. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A. Peak expiratory flow rate as a surrogate for forced expiratory volume in 1 second in COPD severity classification in Thailand. Int J COPD 2015; 10: 1213-18.
89. Inchai J, Pothirat C, Bumroongkit C, Limsukon A. Khositsakulchai W , Liwsrisakun C. Prognostic factors associated with mortality of drug-resistant Acinetobacter baumannii ventilator-associated pneumonia. J Intensive Care 2015; 3:9.
90. Tajarernmuang P, Limsukon A, Liwsrisakun C, Wannasopha Y. Severe bilateral bronchial stenosis with acute respiratory failure from granulomatosis with polyangiitis. Respirol Care Rep 2016; 4: e00189.
91. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N. Quality assurance of spirometry for COPD clinic accreditation in Thailand. J Med Assoc Thai. 2016; 99(11):1167-72.
92. Pothirat C, Tosukhowong A, Chaiwong W, Liwsrisakun C, Inchai J. Effects of seasonal smog on asthma and COPD exacerbations requiring emergency visits in Chiang Mai, Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol 2016;34(4):284-9.
93. Pothirat C, Chaiwong W, Phetsuk N, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A. The Relationship between Body Composition and Clinical Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. J Med Assoc Thai.2016;99(4):386-93.
94. Pothirat C, Phetsuk N, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T. Major Chronic Respiratory Diseases in Chiang Mai: Prevalence, Clinical Characteristics, and Their Correlations. J Med Assoc Thai. 2016;99(9):1005-13.
95. Pothirat C, Pothirat T, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A. Risk Factors of Severe Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Among Patients Regularly Managed by Pulmonologists. J Med Assoc Thai. 2017;100(2):142-8.
96. Chaiwong W, Pothirat C, Liwsrisakun C, Uthaikhup S. The evaluation of changing from the Thai spirometry to the Global Lung Initiative 2012 reference equations on spirometry interpretation in Thai People. Thai journal of Physical Therapy.2018;40(2):69-78.
97. Inchai J, Liwsrisakun C, Bumroongkit C,Eauthrongchit J, Tajareunmuang P, Pothirat C. Tuberculosis Disease among Healthcare Workers at Chiang Mai University Hospital, Thailand: Clinical, Microbiological Characteristics and Treatment Outcomes. Jpn J Infect Dis. 2018;71:214-9.
98. Pothirat C, Chaiwong W, Limsukon A, Phetsuk N, Chetsadaphan N, Choomuang W, Liwsrisakun C. Real-world observational study of the evaluation of inhaler techniques in asthma patients. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019. [Epub ahead of print]
99. Pothirat C, Chaiwong W, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, et al. Influence of Particulate Matter during Seasonal Smog on Quality of Life and Lung Function in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(1):106.
100. Chaiwong W, Uthaikhup S, Liwsrisakun C, Pothirat C. Effect of changing reference equations for spirometry interpretation in Thai people. J Thorac Dis.2019;11(1):113-22.
101. Chaiwong W, Phetsuk N, Liwsrisakun C, Pothirat C. Short-term impact of mobilization of patients who are being mechanically ventilated in the medical intensive care unit. J Med Assoc Thai. 2019;102(2):171-7.
102. Liwsrisakun C, Pothirat C, Chaiwong W, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A, Tajarernmuang P, Phetsuk N. Exercise Performance as a Predictor for Balance Impairment in COPD Patients. Medicina (Kaunas). 2019;55(5):171.
103. Chaiwong W, Pothirat C, Liwsrisakun C, Phetsuk N, Bumroongkit C, et al. Effect of the Application of the Global Lung Initiative 2012 Spirometry Reference Equation on the Diagnosing and Classifying Degree of Airway Obstruction in Thai Adults Aged 40 to 80 Years Old. Medicina (Kaunas). 2019;55(6):295.
104. Pothirat C, Chaiwong W, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A, Tajarernmuang P, Phetsuk N. Acute effects of air pollutants on daily mortality and hospitalizations due to cardiovascular and respiratory diseases. J Thorac Dis. 2019;11(7):3070-83.
105. Wunnapuk K, Pothirat C, Manokeaw S, Phetsuk N, Chaiwong W, Phuackchantuck R, et al. PM10-related DNA damage, cytokinetic defects, and cell death in COPD patients from Chiang Dao district, Chiang Mai, Thailand. Environ Sci Pollut Res Int. 2019. 26(24):25326-40.
106. Pothirat C, Chaiwong W, Liwsrisakun C, Bumroongkit C, Deesomchok A, Theerakittikul T, Limsukon A, Tajarernmuang P, Phetsuk N. The short term associations of particular matters on non-accidental mortality and causes of death in Chiang Mai, Thailand: A time series analysis study between 2016-2018. Int J Environ Health Res. 2019.(inpress)

 

4. รางวัลที่ได้รับ

 

5. งานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและกิจกรรม corporate social responsibility (CSR) อื่น ๆ
– การประชุมวิชาการประจำปี “Asthma and COPD club” ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543-2559
– จัดสัมมนาโรคภูมิแพ้สัญจรภาคเหนือครั้งที่ 1 ร่วมกับชมรมโรคภูมิแพ้แห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เรื่อง‘คุยเฟื่องเรื่องภูมิแพ้’ 4 ธันวาคม พ.ศ.2547 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้สนใจ
– จัดนิทรรศการ “วันถุงลมโป่งพองโลก” 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 เผยแพร่ความรู้แก่ ผู้ป่วย ญาติและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงโรคทางระบบการหายใจให้มากขึ้นโดยเฉพาะปัญหา พิษภัยของบุหรี่
– โครงการการสัมมนา “คืนวันฟ้าใสให้เชียงใหม่” วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2550 ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– สานเสวนา 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง “ร่วมมือ ร่วมใจ คืนวันฟ้าใส อย่างยั่งยืน” 28 มีนาคม พ.ศ.2552 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
– จัดสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The ICU …Life is beautiful…ดิ ไอ ซี ยู…ความงดงามแห่งชีวิต” เพื่อเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์เนื่องในวันมหิดล กันยายน พ.ศ. 2553
– กิจกรรมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง “หมอกควัน” 26-28 มีนาคม พ.ศ.2552 โถงจัดนิทรรศการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้สะท้อนปัญหา สร้างความตระหนักและแนวทางการแก้ไข
– การจัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Smog in the city (สม๊อก หมอกควันสะท้านเมือง)” เผยแพร่ในงานกิจกรรมวิชาการ “หมอกควัน” 26-28 มีนาคม พ.ศ.2552 และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
– จัดสร้างภาพยนตร์สั้นเพื่อเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์เนื่องในวันมหิดลครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “The ICU…วิกฤตแห่งชีวิต” กันยายน พศ.2552 เพื่อระดมทุนจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ผลปรากฏว่าได้รับความชื่นชมจากประชาชน และมียอดเงินบริจาคจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาตร์การรับบริจาควันมหิดลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในช่วงออกอากาศได้รับเงินบริจาคประมาณกว่า 8 ล้านบาท
– ร่วมกับแพทยสมาคม จัดกิจกรรมวิชาการ ลมวิเศษ เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “งานสายลมจอยตี้ดอยหลวงเจียงดาว” 10 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมผู้สูงอายุ รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
– ร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวิ่งรณรงค์ “Chiang Mai Breathe.Life” ระยะทางประมาณ 5 กม. ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ “คืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่” 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
– จัดกิจกรรมสานเสวนา “คืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่” 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม, ตัวแทนองค์กรบริหารของจังหวัด, และตัวแทนของกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดเชียงใหม่
– การจัดนิทรรศการเรื่อง “ฝุ่นมรณะ” และมีการบรรยายกลุ่มเล็กโดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6-8 กันยายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2. รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

3. ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค

Athavudh Deesomchok, M.D.

หัวหน้าหน่วยวิชาระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้

ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์

Chaicharn Pothirat, M.D.

รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล

Chalerm Liwsrisakun, M.D.

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ

Chaiwat Bumroongkit, M.D.

รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล

Theerakorn Theerakittikul, M.D.

อ.อติคุณ3

ผศ.นพ.อติคุณ ลิ้มสุคนธ์

Atikun Limsukon, M.D.

Email : atikun.limsukon@cmu.ac.th

atikun.limsukon@gmail.com

รศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง

Pattraporn Tajarernmuang, M.D.

อ.พญ.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย

ผศ.พญ.ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย

Nutchanok Niyatiwatchanchai, M.D.

รศ.นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล

Konlawij Trongtrakul, M.D.

ดร.จุฑามาศ อินทร์ชัย

พยาบาล

วรนุช ชูเมือง

พยาบาล

พนิดา ชนะญาติ

พยาบาล

277935

จิตราวดี จิตจันทร์

พยาบาล

วราวุฒิ ไชยวงค์

นักกายภาพบำบัด

พิไลพร  ดวงจิตร

พยาบาล

บดินทร์ ภูมาศ

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

อนนท์  เขียวเขิน

พนักงานบริการฝีมือ

(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

(พนักงานช่วยการพยาบาล)

วรัญญา

วรัญญา แก้วป้อม

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล