Updated Ob-Gyn

Lecturer
คณาจารย์ สูติ-นรีเวช
Category
0 Reviews

Course Description

คอร์สนี้เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์และนรีเวชิวทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเอกสารประกอบการบรรยายของอาจารย์ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจเป็นการเลคเชอร์ภายในภาควิชา หรืองานประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เป็นต้น