ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

หนังสือที่จำหน่ายในโครงการตำรา

หนังสือที่จำหน่ายในโครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

ช่องทางการสั่งซื้อ

 

โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-932570

สั่งซื้อทาง E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โดยโอนเงินผ่านธ.กสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-31451-1

ในนาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

หรือติดต่อ สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร 053-935512

 

 

 

 

 

 

 

www.medicine.cmu.ac.th/dept/eye

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (396 หน้า กระดาษปอนด์อย่างดี รูปสีทั้งเล่ม)

พฤษภาคม 2552

ราคาปก 900 บาท

บรรณาธิการ : สมสงวน อัษญคุณ, ประภัสสร ผาติกุลศิลา, นภาพร ตนานุวัฒน์, ดิเรก

ผาติกุลศิลา, เกษรา พัฒนพิฑูรย์

2. Update in Practical Ophthalmology (126 หน้า)

ตุลาคม 2552

ราคา 90 บาท

บรรณาธิการ : ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา, อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

www.medicine.cmu.ac.th/dept/eye

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (396 หน้า กระดาษปอนด์อย่างดี รูปสีทั้งเล่ม)

พฤษภาคม 2552

ราคาปก 900 บาท

บรรณาธิการ : สมสงวน อัษญคุณ, ประภัสสร ผาติกุลศิลา, นภาพร ตนานุวัฒน์, ดิเรก

ผาติกุลศิลา, เกษรา พัฒนพิฑูรย์

2. Update in Practical Ophthalmology (126 หน้า)

ตุลาคม 2552

ราคา 90 บาท

บรรณาธิการ : ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา, อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

www.medicine.cmu.ac.th/dept/eye

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (396 หน้า กระดาษปอนด์อย่างดี รูปสีทั้งเล่ม)

พฤษภาคม 2552

ราคาปก 900 บาท

บรรณาธิการ : สมสงวน อัษญคุณ, ประภัสสร ผาติกุลศิลา, นภาพร ตนานุวัฒน์, ดิเรก

ผาติกุลศิลา, เกษรา พัฒนพิฑูรย์

2. Update in Practical Ophthalmology (126 หน้า)

ตุลาคม 2552

ราคา 90 บาท

บรรณาธิการ : ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา, อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา

 

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.