รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา ให้ความรู้เรื่อง medical ethics กับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่หนึ่ง

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา ให้ความรู้เรื่อง medical ethics กับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่หนึ่ง

ภาควิชาจักษุวิทยาได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภัสสร ผาติกุลศิลา ให้ความรู้เรื่อง medical ethics
กับแพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่หนึ่ง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

thTH