รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล APAO Achievement Award และรางวัล Best Scientific Paper Award ในงานประชุม The 39th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Annual Congress

รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล APAO Achievement Award และรางวัล Best Scientific Paper Award ในงานประชุม The 39th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Annual Congress

รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล APAO Achievement Award และรางวัล Best Scientific Paper Award ในงานประชุม The 39th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Annual Congress วันที่ 22-25 ก.พ. 67 เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

• โดยรางวัล APAO Achievement Award เป็นรางวัลสำหรับผู้มีบทบาทด้านวิชาการในงานประชุม เช่น เป็นวิทยากรบรรยาย (invited symposium presentation) เป็นประธานหรือผู้ประสานงานโปรแกรมบรรยาย (chair/coordinator of invited program) เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย (scientific paper presentation) อย่างต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ประเมินที่คณะกรรมการกำหนด

• รางวัล Best Scientific Paper Award ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Greater Reduction in Pigment Epithelial Detachment Size With Faricimab vs Aflibercept During Head-to-Head Dosing in Eyes With Neovascular Age-Related Macular Degeneration

thTH