นิทรรศการวันต้อหินโลก 2567

นิทรรศการวันต้อหินโลก 2567

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในวันต้อหินโลก และในโอกาสครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า โรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่ทำให้เกิดตาบอดถาวร ทำให้เกิดความผิดปกติของลานตา จนกระทั่งตาบอดในที่สุด ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน แต่พบกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน ผู้ที่มีความดันลูกตาสูงกว่าค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ทำให้เลือดไหลเวียนไปขั้วประสาทตาไม่ดี ผู้ที่มีสายตาสั้นหรือยาวมาก ๆ พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดต้อหินมากขึ้น โดยองค์การอนามัยโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์คัดกรองต้อหิน ให้ความรู้แก่ประชาชน จึงจัดให้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมทุกๆ ปี เป็นสัปดาห์ต้อหินโลก ซึ่งในการจัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน เนื่องในวันต้อหินโลก ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคต้อหินให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ และให้ตระหนักถึงการดูแลดวงตาในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการหัวข้อ“ต้อหินน่ากลัวไฉน รู้เท่าทัน คัดกรองได้ ป้องกันภาวะตาบอดถาวร” โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. อาทิ ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์,ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา,ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร และตอบคำถามเรื่องโรคต้อหิน,การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อหิน และบริการตรวจคัดกรองภาวะต้อหินและตรวจตาเบื้องต้น

thTH