พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา มีพันธกิจเพื่อผลิตผู้เข้าฝึกอบรมให้เป็นจักษุแพทย์ที่มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางจักษุวิทยา มีความสามารถด้านอื่นๆ ที่สําคัญ ได้แก่ ความสามารถทํางานตามหลักพฤตินิสัยและมารยาททางวิชาชีพ (professionalism) สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทร และใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล มีเจตนารมย์และเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ทํางานเป็นทีมร่วมกันเป็นสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ระบบพัฒนาคุณภาพการดูแล รักษาผู้ป่วย การใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในด้านจักษุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อประเทศชาติ ส่วนรวม

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าความต้องการของระบบ บริการสุขภาพที่สําคัญคือการกระจายของจักษุแพทย์อย่างทั่วถึงในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งที่มาของ ความต้องการของระบบสุขภาพนี้ ได้มาจาก “โครงการจักษุยั่งยืน” ที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มีบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตจักษุแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจักษุและจักษุ แพทย์เฉพาะทางตาม service plan

ทั้งนี้ ความแตกต่างของแผน ก. และแผน ข. คือกระบวนการรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม และระยะเวลา การฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๔๒ เดือนตามเงื่อนไขแพทยสภาเท่านั้น ส่วนอื่น ๆ ของหลักสูตรเหมือนกันทุกประการ โดยที่แผน ก. คือแพทย์ประจําบ้าน กระบวนการรับสมัครเป็นไปตามแพทยสภาและราชวิทยาลัย จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และแผน ข. คือแพทย์ใช้ทุนที่กระบวนการรับสมัครดําเนินการตั้งแต่ผู้สมัครเป็น นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 แต่เข้ากระบวนการฝึกอบรม เมื่อสําเร็จแพทย์เพิ่มพูนทักษะแล้ว

thTH

อัปเดตล่าสุด 14 กรกฎาคม 2023 เวลา 14:17